Εμφάνιση απλής εγγραφής

Use of vaccination to prevent cancer of the cervical in Greece and Cyprus.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΑγαθαγγέλου, Μαρίαel
dc.creatorΑνδρέου, Μαρίαel
dc.creatorΔελημιχάλη, Αναστασίαel
dc.creatorAgathangelou, Mariaen
dc.creatorAndreou, Mariaen
dc.creatorDelimichali, Anastasiaen
dc.date.accessioned2020-09-10T06:35:01Z
dc.date.available2020-09-10T06:35:01Z
dc.date.issued2020-09-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9611
dc.description.abstractΟ ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV, αποτελεί μια από τις συχνότερες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες παγκοσμίως. Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη που προσβάλει το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου. Παρά το γεγονός ότι είναι μια συμπτωματική ασθένεια , η πρόληψη του ιού κρίνεται απαραίτητη για να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ασθενή . Σκοπός: Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως κύριο σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των γυναικών σε ειδικό πληθυσμό ηλικίας 18- 65 ετών στην Κρήτη και στην Κύπρο, σχετικά με την χρήση του εμβολίου των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στην πρόληψη του καρκίνου του τράχηλου της μήτρας .Προκειμένου να αποτυπώσουμε τις απόψεις των γυναικών σχετικά με τον HPV και με ποιον τρόπο μπορεί ο ιός να προληφθεί, πρέπει να λάβουμε υπόψιν τον βαθμό γνώσεων των γυναικών σχετικά με την συγκεκριμένη λοίμωξη. Τέλος η εργασία αναφέρεται και στην πρόθεση του πληθυσμού στην χρήση του εμβολίου για να την προφύλαξη έναντι του ιού HPV. Μεθοδολογία: Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο <<ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ >> , το οποίο δόθηκε σε γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών στην Κρήτη και στην Κύπρο. Η ανάλυση των ερωτηματολόγιων έγινε μέσω του προγράμματος SPSS. Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 152 γυναίκες ηλικίας 18-65 χρονών, από την Κύπρο και την Κρήτη. Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών στην Κύπρο 35,53% δεν γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρώπινών θηλωμάτων HPV, ενώ το ποσοστό γυναικών στην Κρήτη ισοψηφεί στο 23,68% ότι δεν γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρώπινών θηλωμάτων και ταυτόχρονα ότι γνωρίζει έχοντας ενημερωθεί από τον γιατρό σε ποσοστό 23,68% αντίστοιχα. Ένα μεγάλο ποσοστό 59,87% απάντησε ότι ο HPV μεταδίδεται από τον ερωτικό σύντροφο. Το 61,18% των γυναικών γνωρίζει ότι υπάρχει εμβόλιο ενάντια του HPV και το 38,82% δεν γνωρίζει για την ύπαρξη του εμβολίου. Ακόμα, στην ερώτηση αν θα δέχονταν να εμβολιαστούν για να προφυλαχθούν από την μόλυνση του HPV οι περισσότερες γυναίκες με ποσοστό 73,68% απάντησαν θετικά. Συμπεράσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων ( HPV ) ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το εμβόλιο εναντίον του ιού του HPV. Αντιθέτως παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση οι περισσότερες γυναίκες θα δέχονταν να εμβολιαστούν τόσο οι ίδιες όσο και τα παιδιά τους για να προφυλαχθούν από την μόλυνση του HPV .el
dc.description.abstractHuman papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted diseases worldwide. It is a viral infection that affects the human reproductive system. Although it is a symptomatic disease, the prevention of the virus is considered necessary to avoid adverse effects on the patient's health. Purpose: The main purpose of this work is to investigate the views of women in a special population of 18-65 years old in Crete and Cyprus regarding the use of the human papillomavirus (HPV) vaccine in the prevention of cervical cancer. In order to capture women's views on HPV and how the virus can be prevented, we need to keep in mind the extent of women's knowledge of this infection. Finally, the work also refers to the population's intention to use the vaccine to protect it against HPV. Methodology: For the purpose of the research, the questionnaire "LYSTRATATI" was used, which was given to women aged 18-65 in Crete and Cyprus. Questionnaires were analyzed through SPSS program. Results: The study involved 152 women aged 18-65 years from Cyprus and Crete. A large percentage of women in Cyprus 35.53% do not know what HPV is, while women in Crete account for 23.68% who do not know what HPV is, and at the same time they have been informed by the doctor at 23.68% respectively. A large percentage of 59.87% responded that HPV is transmitted by sexual partners. The 61.18% of women know that there is a vaccine against HPV and 38.82% do not know about the existence of the vaccine. When asked whether they would be vaccinated to prevent HPV infection, most women (73.68%) answered yes. Conclusions: A large proportion of women do not know what human papillomavirus (HPV) is and at the same time it seems to be no information on the HPV vaccine. On the contrary, despite the lack of information, most women would accept to have themselves and their children vaccinated in order to be protected against HPV infection.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΧρήση εμβολιασμού στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε Ελλάδα και Κύπρο.el
dc.titleUse of vaccination to prevent cancer of the cervical in Greece and Cyprus.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΑγαθαγγέλου, Μαρίαel
heal.creatorNameΑνδρέου, Μαρίαel
heal.creatorNameΔελημιχάλη, Αναστασίαel
heal.creatorNameAgathangelou, Mariaen
heal.creatorNameAndreou, Mariaen
heal.creatorNameDelimichali, Anastasiaen
heal.publicationDate2020-09-09
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9611
heal.abstractΟ ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων HPV, αποτελεί μια από τις συχνότερες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες παγκοσμίως. Πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη που προσβάλει το αναπαραγωγικό σύστημα του ανθρώπου. Παρά το γεγονός ότι είναι μια συμπτωματική ασθένεια , η πρόληψη του ιού κρίνεται απαραίτητη για να μην έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ασθενή . Σκοπός: Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως κύριο σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των γυναικών σε ειδικό πληθυσμό ηλικίας 18- 65 ετών στην Κρήτη και στην Κύπρο, σχετικά με την χρήση του εμβολίου των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στην πρόληψη του καρκίνου του τράχηλου της μήτρας .Προκειμένου να αποτυπώσουμε τις απόψεις των γυναικών σχετικά με τον HPV και με ποιον τρόπο μπορεί ο ιός να προληφθεί, πρέπει να λάβουμε υπόψιν τον βαθμό γνώσεων των γυναικών σχετικά με την συγκεκριμένη λοίμωξη. Τέλος η εργασία αναφέρεται και στην πρόθεση του πληθυσμού στην χρήση του εμβολίου για να την προφύλαξη έναντι του ιού HPV. Μεθοδολογία: Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο <<ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ >> , το οποίο δόθηκε σε γυναίκες ηλικίας 18-65 ετών στην Κρήτη και στην Κύπρο. Η ανάλυση των ερωτηματολόγιων έγινε μέσω του προγράμματος SPSS. Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 152 γυναίκες ηλικίας 18-65 χρονών, από την Κύπρο και την Κρήτη. Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών στην Κύπρο 35,53% δεν γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρώπινών θηλωμάτων HPV, ενώ το ποσοστό γυναικών στην Κρήτη ισοψηφεί στο 23,68% ότι δεν γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρώπινών θηλωμάτων και ταυτόχρονα ότι γνωρίζει έχοντας ενημερωθεί από τον γιατρό σε ποσοστό 23,68% αντίστοιχα. Ένα μεγάλο ποσοστό 59,87% απάντησε ότι ο HPV μεταδίδεται από τον ερωτικό σύντροφο. Το 61,18% των γυναικών γνωρίζει ότι υπάρχει εμβόλιο ενάντια του HPV και το 38,82% δεν γνωρίζει για την ύπαρξη του εμβολίου. Ακόμα, στην ερώτηση αν θα δέχονταν να εμβολιαστούν για να προφυλαχθούν από την μόλυνση του HPV οι περισσότερες γυναίκες με ποσοστό 73,68% απάντησαν θετικά. Συμπεράσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων ( HPV ) ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το εμβόλιο εναντίον του ιού του HPV. Αντιθέτως παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση οι περισσότερες γυναίκες θα δέχονταν να εμβολιαστούν τόσο οι ίδιες όσο και τα παιδιά τους για να προφυλαχθούν από την μόλυνση του HPV .el
heal.abstractHuman papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted diseases worldwide. It is a viral infection that affects the human reproductive system. Although it is a symptomatic disease, the prevention of the virus is considered necessary to avoid adverse effects on the patient's health. Purpose: The main purpose of this work is to investigate the views of women in a special population of 18-65 years old in Crete and Cyprus regarding the use of the human papillomavirus (HPV) vaccine in the prevention of cervical cancer. In order to capture women's views on HPV and how the virus can be prevented, we need to keep in mind the extent of women's knowledge of this infection. Finally, the work also refers to the population's intention to use the vaccine to protect it against HPV. Methodology: For the purpose of the research, the questionnaire "LYSTRATATI" was used, which was given to women aged 18-65 in Crete and Cyprus. Questionnaires were analyzed through SPSS program. Results: The study involved 152 women aged 18-65 years from Cyprus and Crete. A large percentage of women in Cyprus 35.53% do not know what HPV is, while women in Crete account for 23.68% who do not know what HPV is, and at the same time they have been informed by the doctor at 23.68% respectively. A large percentage of 59.87% responded that HPV is transmitted by sexual partners. The 61.18% of women know that there is a vaccine against HPV and 38.82% do not know about the existence of the vaccine. When asked whether they would be vaccinated to prevent HPV infection, most women (73.68%) answered yes. Conclusions: A large proportion of women do not know what human papillomavirus (HPV) is and at the same time it seems to be no information on the HPV vaccine. On the contrary, despite the lack of information, most women would accept to have themselves and their children vaccinated in order to be protected against HPV infection.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Nursing Departmenten
heal.titleΧρήση εμβολιασμού στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε Ελλάδα και Κύπρο.el
heal.titleUse of vaccination to prevent cancer of the cervical in Greece and Cyprus.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκαρκίνος τραχήλου της μήτρας, ιός ανθρώπινων θηλωμάτων, εμβολιασμόςel
heal.keywordcervix uteri cancer, human papillomavirus (HPV), vaccinationen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡουμπελάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameRoumpelaki, Mariaen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States