Show simple item record

Investigation on health literacy of adult patients who are hospitalised in surgical departments of a university hospital.

Dublin Core metadata

dc.creatorΣταματάκη, Ειρήνηel
dc.creatorStamataki, Eirinien
dc.date.accessioned2021-11-04T08:11:30Z
dc.date.available2021-11-04T08:11:30Z
dc.date.issued2021-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10096
dc.description.abstractΗ εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας βασίζεται στη γενικότερη εγγραµµατοσύνη και περιλαμβάνει τις εκάστοτε γνώσεις, τις ικανότητες και τη θέληση των ατόµων, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή πληροφορίες πάνω σε ζητήματα υγείας, να κρίνουν και να αποφασίσουν σχετικά µε θέµατα φροντίδας υγείας, πρόληψης ασθενειών και προαγωγής υγείας, να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους ανεξαρτήτου ηλικίας. Έχει άμεση συσχέτιση με την κατάσταση υγείας των ασθενών καθώς και με την ικανότητά τους να διαχειριστούν κατάλληλα τα προβλήματα υγείας τους. Αντίθετα, η περιορισμένη εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας σχετίζεται με τη μη αποτελεσματική διαχείριση του ατόμου της υγείας του, αδυναμία πρόσβαση σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες, δυσκολία στην κατανόηση της εκάστοτε πληροφορίας που σχετίζεται με την υγεία του αλλά και στην λήψη ανάλογων αποφάσεων, κατάλληλων να αποτελέσουν αρωγοί στην βελτίωση της υγείας του ασθενούς. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού εγγραμματοσύνης υγείας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός Πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Υλικό και Μέθοδος Στην παρούσα διπλωματική εργασία υιοθετήθηκε ο σχεδιασμός της συγχρονικής περιγραφικής μελέτης με μερικές συσχετίσεις. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 ασθενείς χειρουργικού τμήματος πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η σύντομη τροποποιημένη ελληνική έκδοση της σταθμισμένης Ευρωπαϊκής Κλίμακας Εγγραμματοσύνης Υγείας (European Health Literacy Survey Questionnaire 16, HLS-EU-Q16). Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS (IBM Corp. Released 2019, IBM SPSS Statistics for Windows, v.26.0, Armonk, NY: IBM Corp.). Έγιναν εκτιμήσεις των κατανομών συχνοτήτων των περιγραφικών χαρακτηριστικών, των χαρακτηριστικών εργασίας, απασχόλησης η επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων στη μελέτη. Η σύγκριση κατανομών συχνοτήτων έγινε με τον υπολογισμό των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) ενώ εφαρμόστηκε έλεγχος ομοιογένειας κατανομής χ2 στις διαβαθμισμένες αποκρίσεις που αφορούσαν τη Κλίμακα Εγγραματοσύνης Υγείας. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p-value ≤ 0,05. Αποτελέσματα Οι βαθμολογίες της Κλίμακας Εγγραμματοσύνης Υγείας και των υποκλιμάκων της βρέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ή με πολύ καλό βαθμό εγγραμματοσύνης. Με επαρκή εγγραμματοσύνη βρέθηκαν περίπου 3 στους 4 συμμετέχοντες (75,8%) ή με ανεπαρκή το 5,0%. Οι έγγαμοι ή σε συμβίωση χειρουργημένοι ασθενείς, σχετίζονται με την Επεξεργασία και Χρήση Πληροφοριών από Γιατρό & Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος συνηθειών, όσοι/όσες έχουν αυξημένα επίπεδα εκπαίδευσης με την Αντιμετώπιση Παραγόντων Κινδύνου για την Υγεία ή όσοι/όσες δεν έχουν κάποια ασθένεια με Αναζήτηση Πληροφοριών για Προβλήματα & Συμπτώματα Υγείας (p<0,05). Συνολικά διαπιστώνεται ότι η Εγγραμματοσύνη Υγείας δεν σχετίζεται σημαντικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην μελέτη (p>0,05). Συμπεράσματα Η εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα στους χειρουργικούς ασθενείς. Η Εγγραμματοσύνη Υγείας δεν σχετίζεται σημαντικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην μελέτη. Σημαντικό για τη διατήρηση και ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας των ασθενών είναι η ανάπτυξη ιστοτόπων και ψηφιακών εργαλείων υγείας με πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ασθενών και ανάπτυξη τεχνικών εκπαίδευσης και συμβουλευτική των ασθενών για την ενίσχυση του επιπέδου εγγραμματοσύνης τους. Επιπρόσθετα, απαιτούνται περισσότερες προοπτικές μελέτες σε μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων του αναλφαβητισμού σε θέματα υγείας στα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.el
dc.description.abstractIntroduction Health literacy is based on general literacy which includes the knowledge, skills and willingness of the individuals to comprehend, evaluate and implement information on health issues, judge and make decisions on matters regarding health care, prevention on diseases and health promotion, to maintain and improve their quality of life, regardless of age. It is directly associated with the health status of the patients as well as their ability to properly deal with their health problems. On the contrary, limited health literacy is related to the inefficient management of their health by the individual, inability to access several healthcare services, difficulty in understanding information related to their health as well as in making decisions which would be appropriate to succour the patient’s health improvement. Aim This dissertation aims in investigating the degree of health literacy of patients that are hospitalised in surgical departments of a university hospital. Material and Method The hereinto dissertation adopted the designing of contemporary descriptive study with partial correlations. The sample of the study consists of 120 patients of the surgical department of a general university hospital of the district. For the data collection we used the brief modified Greek version of reasoned European Scale of health literacy (European Health Literacy Survey Questionnaire 16, HLS-EU-Q16). The data analysis for this project was conducted with the use of SPSS (IBM Corp. Released 2019, IBM SPSS Statistics for Windows, v.26.0, Armonk, NY: IBM Corp.) Frequency distributions of the descriptive characteristics, of work characteristics, employment or health status and quality of life of the participants in the study, were evaluated. The comparison of the frequency distributions was carried out with the estimation of the 95% confidence intervals (95% CI) while x2 distribution homogeneity control was applied on the graded responses that regarded the Health Literacy Scale. The accepted level of significance set was p-value ≤ 0,05. Results The grading of Health Literacy Scale and its subscales were found at high levels or very good degree of literacy. Approximately 3 out of 4 participants (75,8%) were found with sufficient literacy, while 5,0% were found with insufficient literacy. Married or cohabitating, operated patients, appertain to the processing and use of information by the Doctor and the Perception of Danger of habits of those who have high levels of education with the Dealing of Factors of Danger for Health, those who do not suffer from any disease with Seeking for Information on Health Issues and Symptoms (p<0,05). Overall, it is determined that Health Literacy is not significantly related to the special attributes of the participants in the study (p>0,05). Conclusions Health literacy is found at high levels in surgical patients. Health Literacy is not significantly related to the special attributes of the participants in the study. What is vital for the preservation and enhancement of the health literacy of the patient is the development of websites and digital health tools with information adapted to the patents’ needs and development of education techniques and consultation for the patients for the amplification of their literacy level. Additionally, further prospective studies on big representative sample are required in order for the determination of the effects of illiteracy on health issued and post-surgery outcomes.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείαςel
dc.publisherH.M.U., School of Health Sciences (SHS) MSc in Advanced Clinical Practice in Health Sciencesen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιερεύνηση της εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου.el
dc.titleInvestigation on health literacy of adult patients who are hospitalised in surgical departments of a university hospital.en

healMeta

heal.creatorNameΣταματάκη, Ειρήνηel
heal.creatorNameStamataki, Eirinien
heal.publicationDate2021-11-04
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10096
heal.abstractΗ εγγραµµατοσύνη σε θέµατα υγείας βασίζεται στη γενικότερη εγγραµµατοσύνη και περιλαμβάνει τις εκάστοτε γνώσεις, τις ικανότητες και τη θέληση των ατόµων, να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή πληροφορίες πάνω σε ζητήματα υγείας, να κρίνουν και να αποφασίσουν σχετικά µε θέµατα φροντίδας υγείας, πρόληψης ασθενειών και προαγωγής υγείας, να διατηρούν και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους ανεξαρτήτου ηλικίας. Έχει άμεση συσχέτιση με την κατάσταση υγείας των ασθενών καθώς και με την ικανότητά τους να διαχειριστούν κατάλληλα τα προβλήματα υγείας τους. Αντίθετα, η περιορισμένη εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας σχετίζεται με τη μη αποτελεσματική διαχείριση του ατόμου της υγείας του, αδυναμία πρόσβαση σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες, δυσκολία στην κατανόηση της εκάστοτε πληροφορίας που σχετίζεται με την υγεία του αλλά και στην λήψη ανάλογων αποφάσεων, κατάλληλων να αποτελέσουν αρωγοί στην βελτίωση της υγείας του ασθενούς. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού εγγραμματοσύνης υγείας σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός Πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Υλικό και Μέθοδος Στην παρούσα διπλωματική εργασία υιοθετήθηκε ο σχεδιασμός της συγχρονικής περιγραφικής μελέτης με μερικές συσχετίσεις. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 ασθενείς χειρουργικού τμήματος πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου της περιφέρειας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η σύντομη τροποποιημένη ελληνική έκδοση της σταθμισμένης Ευρωπαϊκής Κλίμακας Εγγραμματοσύνης Υγείας (European Health Literacy Survey Questionnaire 16, HLS-EU-Q16). Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS (IBM Corp. Released 2019, IBM SPSS Statistics for Windows, v.26.0, Armonk, NY: IBM Corp.). Έγιναν εκτιμήσεις των κατανομών συχνοτήτων των περιγραφικών χαρακτηριστικών, των χαρακτηριστικών εργασίας, απασχόλησης η επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων στη μελέτη. Η σύγκριση κατανομών συχνοτήτων έγινε με τον υπολογισμό των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) ενώ εφαρμόστηκε έλεγχος ομοιογένειας κατανομής χ2 στις διαβαθμισμένες αποκρίσεις που αφορούσαν τη Κλίμακα Εγγραματοσύνης Υγείας. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p-value ≤ 0,05. Αποτελέσματα Οι βαθμολογίες της Κλίμακας Εγγραμματοσύνης Υγείας και των υποκλιμάκων της βρέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ή με πολύ καλό βαθμό εγγραμματοσύνης. Με επαρκή εγγραμματοσύνη βρέθηκαν περίπου 3 στους 4 συμμετέχοντες (75,8%) ή με ανεπαρκή το 5,0%. Οι έγγαμοι ή σε συμβίωση χειρουργημένοι ασθενείς, σχετίζονται με την Επεξεργασία και Χρήση Πληροφοριών από Γιατρό & Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος συνηθειών, όσοι/όσες έχουν αυξημένα επίπεδα εκπαίδευσης με την Αντιμετώπιση Παραγόντων Κινδύνου για την Υγεία ή όσοι/όσες δεν έχουν κάποια ασθένεια με Αναζήτηση Πληροφοριών για Προβλήματα & Συμπτώματα Υγείας (p<0,05). Συνολικά διαπιστώνεται ότι η Εγγραμματοσύνη Υγείας δεν σχετίζεται σημαντικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην μελέτη (p>0,05). Συμπεράσματα Η εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα στους χειρουργικούς ασθενείς. Η Εγγραμματοσύνη Υγείας δεν σχετίζεται σημαντικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην μελέτη. Σημαντικό για τη διατήρηση και ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας των ασθενών είναι η ανάπτυξη ιστοτόπων και ψηφιακών εργαλείων υγείας με πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ασθενών και ανάπτυξη τεχνικών εκπαίδευσης και συμβουλευτική των ασθενών για την ενίσχυση του επιπέδου εγγραμματοσύνης τους. Επιπρόσθετα, απαιτούνται περισσότερες προοπτικές μελέτες σε μεγάλο αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων του αναλφαβητισμού σε θέματα υγείας στα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.el
heal.abstractIntroduction Health literacy is based on general literacy which includes the knowledge, skills and willingness of the individuals to comprehend, evaluate and implement information on health issues, judge and make decisions on matters regarding health care, prevention on diseases and health promotion, to maintain and improve their quality of life, regardless of age. It is directly associated with the health status of the patients as well as their ability to properly deal with their health problems. On the contrary, limited health literacy is related to the inefficient management of their health by the individual, inability to access several healthcare services, difficulty in understanding information related to their health as well as in making decisions which would be appropriate to succour the patient’s health improvement. Aim This dissertation aims in investigating the degree of health literacy of patients that are hospitalised in surgical departments of a university hospital. Material and Method The hereinto dissertation adopted the designing of contemporary descriptive study with partial correlations. The sample of the study consists of 120 patients of the surgical department of a general university hospital of the district. For the data collection we used the brief modified Greek version of reasoned European Scale of health literacy (European Health Literacy Survey Questionnaire 16, HLS-EU-Q16). The data analysis for this project was conducted with the use of SPSS (IBM Corp. Released 2019, IBM SPSS Statistics for Windows, v.26.0, Armonk, NY: IBM Corp.) Frequency distributions of the descriptive characteristics, of work characteristics, employment or health status and quality of life of the participants in the study, were evaluated. The comparison of the frequency distributions was carried out with the estimation of the 95% confidence intervals (95% CI) while x2 distribution homogeneity control was applied on the graded responses that regarded the Health Literacy Scale. The accepted level of significance set was p-value ≤ 0,05. Results The grading of Health Literacy Scale and its subscales were found at high levels or very good degree of literacy. Approximately 3 out of 4 participants (75,8%) were found with sufficient literacy, while 5,0% were found with insufficient literacy. Married or cohabitating, operated patients, appertain to the processing and use of information by the Doctor and the Perception of Danger of habits of those who have high levels of education with the Dealing of Factors of Danger for Health, those who do not suffer from any disease with Seeking for Information on Health Issues and Symptoms (p<0,05). Overall, it is determined that Health Literacy is not significantly related to the special attributes of the participants in the study (p>0,05). Conclusions Health literacy is found at high levels in surgical patients. Health Literacy is not significantly related to the special attributes of the participants in the study. What is vital for the preservation and enhancement of the health literacy of the patient is the development of websites and digital health tools with information adapted to the patents’ needs and development of education techniques and consultation for the patients for the amplification of their literacy level. Additionally, further prospective studies on big representative sample are required in order for the determination of the effects of illiteracy on health issued and post-surgery outcomes.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείαςel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Health Sciences (SHS) MSc in Advanced Clinical Practice in Health Sciencesen
heal.titleΔιερεύνηση της εγγραμματοσύνης υγείας σε ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύονται σε χειρουργικά τμήματα ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου.el
heal.titleInvestigation on health literacy of adult patients who are hospitalised in surgical departments of a university hospital.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordεγγραμματοσύνη της υγείας, ασθενής, χειρουργικό τμήμαel
heal.keywordhealth literacy, patient, surgical departmenten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡοβίθης, Μιχαήλel
heal.advisorNameRovithis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States