Show simple item record

Diabetes management by the school nurse-technological means.

Dublin Core metadata

dc.creatorΒαΐτση, Αναστασίαel
dc.creatorΤζα, Παναγιώταel
dc.creatorVaitsi, Anastasiaen
dc.creatorTza, Panagiotaen
dc.date.accessioned2022-04-01T07:27:17Z
dc.date.available2022-04-01T07:27:17Z
dc.date.issued2022-04-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10204
dc.description.abstractΕισαγωγή: Ο σχολικός νοσηλευτής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τα τελευταία χρόνια στο σχολικό περιβάλλον καθώς καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, μια εκ των οποίων είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Με την βοήθεια των τεχνικών μέσων είναι ικανός να αντιμετωπίσει τον σακχαρώδη διαβήτη ενώ παράλληλα είναι αρμόδιος να παρέχει συμβουλευτική και ιατρική φροντίδα στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Σκοπός: Στην παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνάται η έκταση της εφαρμογής των τεχνολογικών μέσων για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη απο τους σχολικούς νοσηλευτές των σχολικών μονάδων της Ελλάδος. Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από σχολικούς νοσηλευτές της Ελλάδος. Η συλλογή του δείγματος έγινε από 1/11/21 - 1/11/22. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα spss 24,0 για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελούνταν από 52 σχολικούς νοσηλευτές με τους περισσότερους να αποτελούνται 86,5% από γυναίκες (Ν=45) σε αντίθεση με τους Άντρες να αποτελούν το 13,5% (Ν=7). Η πλειοψηφία των ηλικιακών ομάδων του δείγματος ανήκει στις ηλικίες των 22-30 και 31-40 ετών σε ίσο ποσοστό 46,2% (Ν=24) με την πλειοψηφία να αποτελεί απόφοιτους ΑΤΕΙ νοσηλευτικής σε ποσοστό 80,8% (Ν=42) που ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν επιπρόσθετο τίτλο σπουδών , με αυτούς να ανέρχονται σε ποσοστό 59,6% (Ν=531). Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους δήλωσαν πως όλοι είναι ενήμεροι και εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα του διαβήτη.Αναλυτικότερα , απάντησαν πως όλοι γνωρίζουν και είναι εξοικειωμένοι με την σύριγγα ινσουλίνης, το στυλό ινσουλίνης αλλά στην αντλία ινσουλίνης , στην συσκευή CGM και στο σύστημα κλειστού βρόγχου δεν ήταν επαρκείς οι γνώσεις ολονών αφού μόνο οι 26 δήλωσαν πως γνωρίζουν-χειρίζονται σωστά τα παραπάνω τεχνολογικά μέσα. Επίσης όλοι οι σχολικοί νοσηλευτές θεώρησαν πως είναι σε θέση ώστε να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της γλυκόζης. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο ποσοστό (76,9% , Ν=40) θεωρεί ότι η σχολική μονάδα που εργάζεται είναι επαρκείς σε τεχνολογικά μέσα διαθέτοντας σε μεγάλο βαθμό σύριγγες ινσουλίνης (Ν=51) σε ποσοστό 98,9%. Σε αντίθεση , με τα στυλό ινσουλίνης όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 78,8% υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν (Ν=41) και με τους περισσότερους σε ποσοστό 73,1% να υποστηρίζουν ότι δεν λαμβάνουν παραπάνω επιμόρφωση στο αντικείμενο (Ν=38) . Εν τέλει, ένα μεγάλο μέρος των σχολικών νοσηλευτών το 96,2% (Ν=50) θα ήθελε να διενεργούνται μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για την αέναη επιμόρφωση τους. Συμπεράσματα: Οι Έλληνες σχολικοί νοσηλευτές έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εξοικείωσης με τα πλέον τεχνικά μέσα αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη αλλά δεν ισχύει το ίδιο σχετικά με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα.el
dc.description.abstractIntroduction: The school nurse has been an integral part of the school environment in recent years as he is called upon to face many challenges,one of which is diabetes.With the help of technical means he is able to deal with diabetes,while at the same time he is responsible for providing counseling and medical care to students and their families. Aim: In the present research study,the extent of the application of technological means for the treatment of diabetes is investigated by the school nurses of the school units of Greece. Material – Method:This is a study which was based on answers to an electronic questionnaire from school nurses in Greece.The collection of the sample was done 1/11/21-1/1/22. The program SPSS 24.0 was used for the statistical processing of the data. Results: The sample includes 52 school nurses which the most of them was womens ( 86,5 , N=45) , in the other side mens in the same sample are only 13,5% (N=7) . The majority of age groups of the sample belongs to ages between 22-30 and 31-40 in equal percentage 46,2% (N=24) with the most of them being graduates from technological institute of nursing in percentage 80,8% ( N=42) which most of them does not own additional degree in percentage 59,6% (N=531). According to their answers they stated informed and familiar with the technological means of diabetes. In more detail , all of them answer that they are informed and familiar with the syringe insulin , pen insulin but in pump insulin , device CGM and in the technical pancreas they didn't have the same knowledge since only 26 persons has make statement that they know how to use the above technological means. Also, all the school nurses they think that they can give consulting support for monitoring glycose. In the same time , a big percentage (76,9% ,N=40) believes that the school area where they work is full from technological means , having largely syringes insulin (N=51 ) in percentage of 98,9%. In contrast , with the pen insulin which the most percentage 78,8% is saying that they don't exist ( N=41) and with the most of them supports that they don't get any more education in this subject. In the end , a big part from the school nurses in the percentage 96,2% (N=50) would like to made an series of unstoppable educational actions. Conclusion: Greek school nurses have a high level of education and familiarity with the most technical means of treating diabetes,but the same does not apply to modern technical means.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΔιαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη από τον σχολικό νοσηλευτή-διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.el
dc.titleDiabetes management by the school nurse-technological means.en

healMeta

heal.creatorNameΒαΐτση, Αναστασίαel
heal.creatorNameΤζα, Παναγιώταel
heal.creatorNameVaitsi, Anastasiaen
heal.creatorNameTza, Panagiotaen
heal.publicationDate2022-04-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10204
heal.abstractΕισαγωγή: Ο σχολικός νοσηλευτής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τα τελευταία χρόνια στο σχολικό περιβάλλον καθώς καλείται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, μια εκ των οποίων είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Με την βοήθεια των τεχνικών μέσων είναι ικανός να αντιμετωπίσει τον σακχαρώδη διαβήτη ενώ παράλληλα είναι αρμόδιος να παρέχει συμβουλευτική και ιατρική φροντίδα στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Σκοπός: Στην παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνάται η έκταση της εφαρμογής των τεχνολογικών μέσων για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη απο τους σχολικούς νοσηλευτές των σχολικών μονάδων της Ελλάδος. Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από σχολικούς νοσηλευτές της Ελλάδος. Η συλλογή του δείγματος έγινε από 1/11/21 - 1/11/22. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα spss 24,0 για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελούνταν από 52 σχολικούς νοσηλευτές με τους περισσότερους να αποτελούνται 86,5% από γυναίκες (Ν=45) σε αντίθεση με τους Άντρες να αποτελούν το 13,5% (Ν=7). Η πλειοψηφία των ηλικιακών ομάδων του δείγματος ανήκει στις ηλικίες των 22-30 και 31-40 ετών σε ίσο ποσοστό 46,2% (Ν=24) με την πλειοψηφία να αποτελεί απόφοιτους ΑΤΕΙ νοσηλευτικής σε ποσοστό 80,8% (Ν=42) που ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν επιπρόσθετο τίτλο σπουδών , με αυτούς να ανέρχονται σε ποσοστό 59,6% (Ν=531). Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους δήλωσαν πως όλοι είναι ενήμεροι και εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα του διαβήτη.Αναλυτικότερα , απάντησαν πως όλοι γνωρίζουν και είναι εξοικειωμένοι με την σύριγγα ινσουλίνης, το στυλό ινσουλίνης αλλά στην αντλία ινσουλίνης , στην συσκευή CGM και στο σύστημα κλειστού βρόγχου δεν ήταν επαρκείς οι γνώσεις ολονών αφού μόνο οι 26 δήλωσαν πως γνωρίζουν-χειρίζονται σωστά τα παραπάνω τεχνολογικά μέσα. Επίσης όλοι οι σχολικοί νοσηλευτές θεώρησαν πως είναι σε θέση ώστε να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της γλυκόζης. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο ποσοστό (76,9% , Ν=40) θεωρεί ότι η σχολική μονάδα που εργάζεται είναι επαρκείς σε τεχνολογικά μέσα διαθέτοντας σε μεγάλο βαθμό σύριγγες ινσουλίνης (Ν=51) σε ποσοστό 98,9%. Σε αντίθεση , με τα στυλό ινσουλίνης όπου το μεγαλύτερο ποσοστό 78,8% υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν (Ν=41) και με τους περισσότερους σε ποσοστό 73,1% να υποστηρίζουν ότι δεν λαμβάνουν παραπάνω επιμόρφωση στο αντικείμενο (Ν=38) . Εν τέλει, ένα μεγάλο μέρος των σχολικών νοσηλευτών το 96,2% (Ν=50) θα ήθελε να διενεργούνται μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για την αέναη επιμόρφωση τους. Συμπεράσματα: Οι Έλληνες σχολικοί νοσηλευτές έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εξοικείωσης με τα πλέον τεχνικά μέσα αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη αλλά δεν ισχύει το ίδιο σχετικά με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα.el
heal.abstractIntroduction: The school nurse has been an integral part of the school environment in recent years as he is called upon to face many challenges,one of which is diabetes.With the help of technical means he is able to deal with diabetes,while at the same time he is responsible for providing counseling and medical care to students and their families. Aim: In the present research study,the extent of the application of technological means for the treatment of diabetes is investigated by the school nurses of the school units of Greece. Material – Method:This is a study which was based on answers to an electronic questionnaire from school nurses in Greece.The collection of the sample was done 1/11/21-1/1/22. The program SPSS 24.0 was used for the statistical processing of the data. Results: The sample includes 52 school nurses which the most of them was womens ( 86,5 , N=45) , in the other side mens in the same sample are only 13,5% (N=7) . The majority of age groups of the sample belongs to ages between 22-30 and 31-40 in equal percentage 46,2% (N=24) with the most of them being graduates from technological institute of nursing in percentage 80,8% ( N=42) which most of them does not own additional degree in percentage 59,6% (N=531). According to their answers they stated informed and familiar with the technological means of diabetes. In more detail , all of them answer that they are informed and familiar with the syringe insulin , pen insulin but in pump insulin , device CGM and in the technical pancreas they didn't have the same knowledge since only 26 persons has make statement that they know how to use the above technological means. Also, all the school nurses they think that they can give consulting support for monitoring glycose. In the same time , a big percentage (76,9% ,N=40) believes that the school area where they work is full from technological means , having largely syringes insulin (N=51 ) in percentage of 98,9%. In contrast , with the pen insulin which the most percentage 78,8% is saying that they don't exist ( N=41) and with the most of them supports that they don't get any more education in this subject. In the end , a big part from the school nurses in the percentage 96,2% (N=50) would like to made an series of unstoppable educational actions. Conclusion: Greek school nurses have a high level of education and familiarity with the most technical means of treating diabetes,but the same does not apply to modern technical means.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΔιαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη από τον σχολικό νοσηλευτή-διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.el
heal.titleDiabetes management by the school nurse-technological means.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσακχαρώδης διαβήτης, σχολικός νοσηλευτής, διαχείριση νόσουel
heal.keyworddiabetes mellitus, school nurse, disease managementen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΧουρδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNameChourdakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States