Show simple item record

Labor productivity in tourism businesses and human resource efficiency incentives.

Dublin Core metadata

dc.creatorΔεσδενάκη, Ερασμία-Ειρήνηel
dc.creatorDesdenaki, Erasmia-Eirinien
dc.date.accessioned2022-05-10T10:02:02Z
dc.date.available2022-05-10T10:02:02Z
dc.date.issued2022-05-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10257
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια μεγάλη είναι η εφαρμογή ερευνών απόψεων των εργαζομένων, και μάλιστα με διαχωρισμό εννοιών όπως έρευνες γνώμης, θέσεων, ηθικού και μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία. Με την δική μας έρευνα αναζητήσαμε απόψεις και αξιολογήσεις εργαζομένων για την εργασία τους στον τουριστικό τομέα προκειμένου να προσεγγίσουμε τα βασικότερα κίνητρα αποδοτικότητας με ευρύτερο στόχο να κατανοήσουμε την σχέση εργαζόμενου, εργασίας και περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων. Συνιστά μια περιγραφική προσέγγιση της στάσης των εργαζομένων για το εργασιακό περιβάλλον και της επίδρασης των κινήτρων στην απόδοση τους. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δυο μέρη, το μεν πρώτο την βιβλιογραφική ανασκόπηση, το δε δεύτερο την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό τουριστικών επιχειρήσεων. Στο θεωρητικό κομμάτι αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ανθρώπινους πόρους τους, γίνεται αναφορά στις ανάγκες τους, στην εκπαίδευσή τους, στα κίνητρα αμοιβών και στην ευρύτερη ανάπτυξή τους. Στο δεύτερο σκέλος παρουσιάζεται η μέθοδος της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων από τα συλλεχθέντα ερωτηματολόγια τα οποία στην πλειοψηφία τους απεστάλησαν ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα, μας οδηγούν σε σχετικά συμπεράσματα. Μέσω της εργασίας αναζητήσαμε μεθόδους παρακίνησης και πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, καθοριστικά για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως σήμερα που καθίσταται αναγκαία λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της χώρας και της εμφάνισης απρόβλεπτων συνθηκών (πχ Covid, σεισμοί..) που πλήττουν άμεσα το τουριστικό προϊόν και όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας μας. Σκοπός, η μέτρηση της αντίληψης, η καταγραφή των απόψεων των μόνιμων και εποχικών τουριστικών υπαλλήλων, καθώς και ο εντοπισμός εργαλείων για την κάλυψη των κενών που δημιουργεί το χάσμα των αντιλήψεων μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων. Εξετάζεται η σπουδαιότητα συγκεκριμένων μεταβλητών παρακίνησης των εργαζομένων από την εργασία τους, κι εν τέλει από τις απαντήσεις προσπαθούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό θεωρούν οι τουριστικές επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό τους και αν τους δίνουν κίνητρα με ότι μέσα διαθέτουν ή όχι. Αναμφισβήτητα, η ανάγκη αναζήτησης των κατάλληλων κινήτρων προέρχεται από την αναγνώριση της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. ✓ Πόσο έχει κατανοήσει αυτήν την αξία η τουριστική μονάδα στην οποία εργάζεται το ανθρώπινο δυναμικό; ✓ Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις απόδοσης; ✓ Διεξάγονται συναντήσεις προσωπικού, αν ναι, πόσο συχνά; ✓ Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα; Γνωρίζει η επιχείρηση τις ανάγκες και τις εργασιακές ελλείψεις του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά ώστε να αναζητήσει τις σωστές μεθόδους εκπαίδευσης εντός ή εκτός της εταιρείας; Αυτά και άλλα ερωτήματα, μας οδηγούν στο να βγάλουμε υποθέσεις σχετικά με το ζήτημα που μελετάμε και αρκετά τα περιλάβαμε στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας για την ανάλυση τους και την διεξαγωγή συμπερασμάτων. «Η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών εργασίας, ενώ η καλυτέρευση του εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα των εργαζομένων». Αυτό ακριβώς, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, τα ευρήματα της οποίας ευελπιστώ να βοηθήσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις στην κατανόηση της αξίας των κινήτρων και στην διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων για την βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του προσωπικού τους.el
dc.description.abstractIn recent years, the application of employee opinion polls has been large, and in fact with the separation of concepts such as opinion polls, positions, ethics and measuring job satisfaction. With our research we sought views and evaluations of employees for their work in the tourism sector in order to approach the main incentives for efficiency with a broader goal to understand the relationship between employee, type of work and the environment of tourism companies. It is a descriptive approach to employees' attitudes towards the work environment and the effect of motivation on their performance. In particular, the present work includes two parts, the first one with the bibliographic review, and the second one with the research carried out on staff of tourism companies. In the theoretical part, issues related to tourism companies and their human resources are developed, reference is made to their needs, their education, remuneration incentives and their wider development. The second part presents the research method and the analysis of the data from the collected questionnaires, most of which were sent electronically. The results lead us to relevant conclusions. Through this kind of work we sought methods of motivation and human resource management policies crucial for the long-term viability of tourism businesses, especially today where it becomes necessary due to the dreadful economic circumstances of the country and the emergence of unexpected conditions (e.g. Covid, earthquakes ..) that directly affect both the product and all branches of our tourism industry. Purpose, the measurement of perception, the recording of the views of permanent and seasonal tourism employees, as well as the identification of tools to fill in the gaps created by the different perceptions between employers-employees. The importance of specific variables of motivation of employees from their work is examined and finally from the answers we try to derive how important the tourism companies consider their human resources and if they do motivate them with whatever means they have got or not. Undoubtedly, the need to seek the right incentives stems from recognizing the value of a company's human resources. ✓ How much has the tourist unit, in which the human resources work, understood this value? ✓ Are performance evaluations done? ✓ Are staff meetings held, and if so how often? ✓ Are educational programs implemented? Does the company know the needs and job shortages of each employee individually, in order to seek the right training methods inside or outside the company? These and other questions lead us to make assumptions about the issue we are studying and we have included many of them in our research questionnaire in order to analyze them and draw conclusions. "Increasing productivity depends to a large extent on the quality of employment relationships and working conditions, while improving the working environment contributes significantly to employee productivity." This is exactly what we will see below, as evidenced by the results of our research, the findings of which I hope will help tourism businesses understand the value of incentives and formulate strategic plans to improve the efficiency and productivity of their staff.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ παραγωγικότητα της εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις και τα κίνητρα αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.el
dc.titleLabor productivity in tourism businesses and human resource efficiency incentives.en

healMeta

heal.creatorNameΔεσδενάκη, Ερασμία-Ειρήνηel
heal.creatorNameDesdenaki, Erasmia-Eirinien
heal.publicationDate2022-05-10
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10257
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια μεγάλη είναι η εφαρμογή ερευνών απόψεων των εργαζομένων, και μάλιστα με διαχωρισμό εννοιών όπως έρευνες γνώμης, θέσεων, ηθικού και μέτρησης της ικανοποίησης από την εργασία. Με την δική μας έρευνα αναζητήσαμε απόψεις και αξιολογήσεις εργαζομένων για την εργασία τους στον τουριστικό τομέα προκειμένου να προσεγγίσουμε τα βασικότερα κίνητρα αποδοτικότητας με ευρύτερο στόχο να κατανοήσουμε την σχέση εργαζόμενου, εργασίας και περιβάλλοντος των τουριστικών επιχειρήσεων. Συνιστά μια περιγραφική προσέγγιση της στάσης των εργαζομένων για το εργασιακό περιβάλλον και της επίδρασης των κινήτρων στην απόδοση τους. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δυο μέρη, το μεν πρώτο την βιβλιογραφική ανασκόπηση, το δε δεύτερο την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε προσωπικό τουριστικών επιχειρήσεων. Στο θεωρητικό κομμάτι αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους ανθρώπινους πόρους τους, γίνεται αναφορά στις ανάγκες τους, στην εκπαίδευσή τους, στα κίνητρα αμοιβών και στην ευρύτερη ανάπτυξή τους. Στο δεύτερο σκέλος παρουσιάζεται η μέθοδος της έρευνας και η ανάλυση των δεδομένων από τα συλλεχθέντα ερωτηματολόγια τα οποία στην πλειοψηφία τους απεστάλησαν ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα, μας οδηγούν σε σχετικά συμπεράσματα. Μέσω της εργασίας αναζητήσαμε μεθόδους παρακίνησης και πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, καθοριστικά για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως σήμερα που καθίσταται αναγκαία λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της χώρας και της εμφάνισης απρόβλεπτων συνθηκών (πχ Covid, σεισμοί..) που πλήττουν άμεσα το τουριστικό προϊόν και όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας μας. Σκοπός, η μέτρηση της αντίληψης, η καταγραφή των απόψεων των μόνιμων και εποχικών τουριστικών υπαλλήλων, καθώς και ο εντοπισμός εργαλείων για την κάλυψη των κενών που δημιουργεί το χάσμα των αντιλήψεων μεταξύ εργοδοτών-εργαζομένων. Εξετάζεται η σπουδαιότητα συγκεκριμένων μεταβλητών παρακίνησης των εργαζομένων από την εργασία τους, κι εν τέλει από τις απαντήσεις προσπαθούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό θεωρούν οι τουριστικές επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναμικό τους και αν τους δίνουν κίνητρα με ότι μέσα διαθέτουν ή όχι. Αναμφισβήτητα, η ανάγκη αναζήτησης των κατάλληλων κινήτρων προέρχεται από την αναγνώριση της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. ✓ Πόσο έχει κατανοήσει αυτήν την αξία η τουριστική μονάδα στην οποία εργάζεται το ανθρώπινο δυναμικό; ✓ Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις απόδοσης; ✓ Διεξάγονται συναντήσεις προσωπικού, αν ναι, πόσο συχνά; ✓ Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα; Γνωρίζει η επιχείρηση τις ανάγκες και τις εργασιακές ελλείψεις του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά ώστε να αναζητήσει τις σωστές μεθόδους εκπαίδευσης εντός ή εκτός της εταιρείας; Αυτά και άλλα ερωτήματα, μας οδηγούν στο να βγάλουμε υποθέσεις σχετικά με το ζήτημα που μελετάμε και αρκετά τα περιλάβαμε στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας για την ανάλυση τους και την διεξαγωγή συμπερασμάτων. «Η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών εργασίας, ενώ η καλυτέρευση του εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότητα των εργαζομένων». Αυτό ακριβώς, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, τα ευρήματα της οποίας ευελπιστώ να βοηθήσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις στην κατανόηση της αξίας των κινήτρων και στην διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων για την βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του προσωπικού τους.el
heal.abstractIn recent years, the application of employee opinion polls has been large, and in fact with the separation of concepts such as opinion polls, positions, ethics and measuring job satisfaction. With our research we sought views and evaluations of employees for their work in the tourism sector in order to approach the main incentives for efficiency with a broader goal to understand the relationship between employee, type of work and the environment of tourism companies. It is a descriptive approach to employees' attitudes towards the work environment and the effect of motivation on their performance. In particular, the present work includes two parts, the first one with the bibliographic review, and the second one with the research carried out on staff of tourism companies. In the theoretical part, issues related to tourism companies and their human resources are developed, reference is made to their needs, their education, remuneration incentives and their wider development. The second part presents the research method and the analysis of the data from the collected questionnaires, most of which were sent electronically. The results lead us to relevant conclusions. Through this kind of work we sought methods of motivation and human resource management policies crucial for the long-term viability of tourism businesses, especially today where it becomes necessary due to the dreadful economic circumstances of the country and the emergence of unexpected conditions (e.g. Covid, earthquakes ..) that directly affect both the product and all branches of our tourism industry. Purpose, the measurement of perception, the recording of the views of permanent and seasonal tourism employees, as well as the identification of tools to fill in the gaps created by the different perceptions between employers-employees. The importance of specific variables of motivation of employees from their work is examined and finally from the answers we try to derive how important the tourism companies consider their human resources and if they do motivate them with whatever means they have got or not. Undoubtedly, the need to seek the right incentives stems from recognizing the value of a company's human resources. ✓ How much has the tourist unit, in which the human resources work, understood this value? ✓ Are performance evaluations done? ✓ Are staff meetings held, and if so how often? ✓ Are educational programs implemented? Does the company know the needs and job shortages of each employee individually, in order to seek the right training methods inside or outside the company? These and other questions lead us to make assumptions about the issue we are studying and we have included many of them in our research questionnaire in order to analyze them and draw conclusions. "Increasing productivity depends to a large extent on the quality of employment relationships and working conditions, while improving the working environment contributes significantly to employee productivity." This is exactly what we will see below, as evidenced by the results of our research, the findings of which I hope will help tourism businesses understand the value of incentives and formulate strategic plans to improve the efficiency and productivity of their staff.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
heal.titleΗ παραγωγικότητα της εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις και τα κίνητρα αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.el
heal.titleLabor productivity in tourism businesses and human resource efficiency incentives.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordτουριστική επιχείρηση, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, ανθρώπινοι πόροιel
heal.keywordtourism enterprise, productivity, efficiency, human resourcesen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΓονιδάκης, Φραγκίσκοςel
heal.advisorNameGonidakis, Fragkiskosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States