Εμφάνιση απλής εγγραφής

Vocational training needs of employees in hotels of Crete.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαπετανάκης, Αντώνιοςel
dc.creatorKapetanakis, Antoniosen
dc.date.accessioned2022-05-19T09:49:10Z
dc.date.available2022-05-19T09:49:10Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10281
dc.description.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Κρήτης . H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μια λειτουργία που συμβαίνει στα πλαίσια ενός οργανισμού και ανήκει στην οικογένεια των επιμέρους καθηκόντων που αναλαμβάνει η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Σαν λειτουργία διασφαλίζει πως τα άτομα που απασχολούνται στον οργανισμό είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες γνώσεις, τις κατάλληλες δεξιότητες και τις πρέπουσες συμπεριφορές προκειμένου να φέρουν εις πέρας αποτελεσματικά και αποδοτικά τα καθήκοντά τους. Από την πλευρά του οργανισμού, η λειτουργία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης βοηθάει στο να επιτυγχάνει η επιχείρηση τους στόχους της και την ομαλή υλοποίηση της στρατηγικής της μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης του προσωπικού της . Στον τομέα των ξενοδοχείων έχει γίνει μια προσπάθεια στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της αλλά όπως θα δούμε υπάρχει μεγάλο κενό βελτίωσης και στην ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και στην ποσότητα. Η πρωτογενής έρευνα της διπλωματικής έγινε με τη μέθοδο της απάντησης ερωτηματολογίων και το δείγμα αποτελείται από 92 άτομα που εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Κρήτη. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν και, σε γενικές γραμμές, φάνηκε πως υπάρχει αρκετό μέρος των ξενοδοχειακών μονάδων που δεν προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι δεκτικοί στην συνεχή εκπαίδευση τους σε ετήσια βάση.el
dc.description.abstractThe present thesis analyzes the professional training needs of the employees in the hotels of Crete. The process of employee learning and development is a function that takes place within an organization and belongs to the family of the main tasks undertaken by the human resource management. As a function, it ensures that the people employed in the organization are well-equipped with the appropriate knowledge, the appropriate skills, and the appropriate behaviors to carry out their tasks effectively and efficiently. Regarding the benefits that bring to every organization, Learning and Development helps the company to achieve its goals and the smooth implementation of its strategy through the appropriate training of its staff. In the hotel sector, there is some effort in place to implement its best practices, but as the survey reveals, there is still a long way to go as there can be improvement in both the quality and the quantity of the training programs offered. The primary research of the dissertation was done by the method of answering questionnaires and the sample consists of 92 people working in the hotel industry in Crete. The questionnaires were distributed online. The results of the survey were analyzed and, in general, it appeared that there is a big percentage of hotels that do not offer education and training programs while the employees themselves are receptive to participate in training initiatives on an annual basis.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Κρήτης.el
dc.titleVocational training needs of employees in hotels of Crete.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαπετανάκης, Αντώνιοςel
heal.creatorNameKapetanakis, Antoniosen
heal.publicationDate2022-05-19
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10281
heal.abstractΣτην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Κρήτης . H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μια λειτουργία που συμβαίνει στα πλαίσια ενός οργανισμού και ανήκει στην οικογένεια των επιμέρους καθηκόντων που αναλαμβάνει η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Σαν λειτουργία διασφαλίζει πως τα άτομα που απασχολούνται στον οργανισμό είναι εφοδιασμένα με τις κατάλληλες γνώσεις, τις κατάλληλες δεξιότητες και τις πρέπουσες συμπεριφορές προκειμένου να φέρουν εις πέρας αποτελεσματικά και αποδοτικά τα καθήκοντά τους. Από την πλευρά του οργανισμού, η λειτουργία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης βοηθάει στο να επιτυγχάνει η επιχείρηση τους στόχους της και την ομαλή υλοποίηση της στρατηγικής της μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης του προσωπικού της . Στον τομέα των ξενοδοχείων έχει γίνει μια προσπάθεια στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της αλλά όπως θα δούμε υπάρχει μεγάλο κενό βελτίωσης και στην ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και στην ποσότητα. Η πρωτογενής έρευνα της διπλωματικής έγινε με τη μέθοδο της απάντησης ερωτηματολογίων και το δείγμα αποτελείται από 92 άτομα που εργάζονται στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Κρήτη. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν και, σε γενικές γραμμές, φάνηκε πως υπάρχει αρκετό μέρος των ξενοδοχειακών μονάδων που δεν προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι δεκτικοί στην συνεχή εκπαίδευση τους σε ετήσια βάση.el
heal.abstractThe present thesis analyzes the professional training needs of the employees in the hotels of Crete. The process of employee learning and development is a function that takes place within an organization and belongs to the family of the main tasks undertaken by the human resource management. As a function, it ensures that the people employed in the organization are well-equipped with the appropriate knowledge, the appropriate skills, and the appropriate behaviors to carry out their tasks effectively and efficiently. Regarding the benefits that bring to every organization, Learning and Development helps the company to achieve its goals and the smooth implementation of its strategy through the appropriate training of its staff. In the hotel sector, there is some effort in place to implement its best practices, but as the survey reveals, there is still a long way to go as there can be improvement in both the quality and the quantity of the training programs offered. The primary research of the dissertation was done by the method of answering questionnaires and the sample consists of 92 people working in the hotel industry in Crete. The questionnaires were distributed online. The results of the survey were analyzed and, in general, it appeared that there is a big percentage of hotels that do not offer education and training programs while the employees themselves are receptive to participate in training initiatives on an annual basis.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
heal.titleΟι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Κρήτης.el
heal.titleVocational training needs of employees in hotels of Crete.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordκατάρτιση, εκπαίδευση, εργαζόμενος, ξενοδοχείοel
heal.keywordtraining, education, employee, hotelen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαθαράκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameKatharakis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States