Show simple item record

Enhancing the competitiveness of the tourist product in Crete through cooperative formations.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαλαρχάκης, Ιωάννηςel
dc.creatorKalarchakis, Ioannisen
dc.date.accessioned2022-07-05T09:31:17Z
dc.date.available2022-07-05T09:31:17Z
dc.date.issued2022-07-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10345
dc.description.abstractΕίναι κοινώς αποδεκτό ότι ο κόσμος υφίσταται συνεχώς σημαντικές κοινωνικό-δημογραφικές και οικονομικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες αναφέρουν ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ακόμη περισσότερες προκλήσεις, πέρα από την υγειονομική, το πρόβλημα του πληθυσμού, της γήρανσης του, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που μπορεί να επιδράσουν καταλυτικά στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, όπως είναι για παράδειγμα η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, η έννοια της ανταγωνιστικότητας είναι πολυδιάστατη και η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αποτελεί μεγάλη πρόκληση, κατά συνέπεια, αυτή η μελέτη πραγματεύεται ένα σύνολο από έννοιες που έχουν σημασία για τομέα τουρισμού, ο οποίος αποτελεί «αιχμή δόρατος» για την οικονομία της περιφέρειας της Κρήτης, και επιχειρεί μέσα από την θεωρία δυνάμεων του Michael Porter και ενός συνδυασμού στρατηγικών εργαλείων, να προτείνει λύσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, όπως π.χ. μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών διάχυσης γνώσης ανάμεσα σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού, στο πλαίσιο του συνεργατικού συναγωνισμού (coopetition). Η άντληση των δεδομένων υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων κλίμακας likert, σε δείγμα αποτελούμενο από (n =120) στελέχη τουρισμού που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Όσον αφορά τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η τρέχουσα συμμετοχή των στελεχών τουρισμού σε συνεργατικούς σχηματισμούς φαίνεται να είναι της τάξεως του 2,5%, όμως φαίνεται να υπάρχει αποδοχή των πλεονεκτημάτων ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τονίζονται διάφορα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν την δημιουργία συνεργασιών ενώ τα σημαντικότερα οφέλη που αναγνωρίζονται ότι προκύπτουν είναι η δυνατότητα ενίσχυσης του σήματος της Κρήτης με σημαντικότερη στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.el
dc.description.abstractIt is generally accepted that the world is constantly undergoing significant socio-demographic and economic changes globally while there are several literature reports, which indicate that in the coming years it could appear even more challenges, in addition to health, the problem of population, the phenomenon of climate change, which can have a catalytic effect on the competitiveness of the tourist product of Crete, such as for example the rapid development of technology. However, the concept of competitiveness is multidimensional and the formulation of an integrated strategy is a great challenge, therefore, this study addresses a set of concepts that are important for the tourism sector, which is a "spearhead" for the economy of the region of Crete, and attempts through the theory of forces of Michael Porter and a combination of strategic tools, to propose solutions to enhance competitiveness, such as e.g. through the creation of cooperative formations of knowledge dissemination between all companies participating in the tourism value chain, in the context of cooperative competition (coopetition). The data collection was carried out through likert scale questionnaires, in a sample consisting of (n = 120) tourism executives active in tourism companies in Crete. Regarding the findings of the present study, indicatively, it could be mentioned that the current participation of tourism executives in cooperative formations seems to be of the order of 2.5%, but there seems to be an acceptance of the advantages in terms of enhancing competitiveness. Various obstacles that could prevent the creation of partnerships while the most important benefits that are recognized to arise is the ability to strengthen the Cretan brand with a more important strategy of competitive advantage the diversification of the tourist product of Crete.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕνίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης μέσω συνεργατικών σχηματισμών.el
dc.titleEnhancing the competitiveness of the tourist product in Crete through cooperative formations.en

healMeta

heal.creatorNameΚαλαρχάκης, Ιωάννηςel
heal.creatorNameKalarchakis, Ioannisen
heal.publicationDate2022-07-05
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10345
heal.abstractΕίναι κοινώς αποδεκτό ότι ο κόσμος υφίσταται συνεχώς σημαντικές κοινωνικό-δημογραφικές και οικονομικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες αναφέρουν ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ακόμη περισσότερες προκλήσεις, πέρα από την υγειονομική, το πρόβλημα του πληθυσμού, της γήρανσης του, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που μπορεί να επιδράσουν καταλυτικά στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, όπως είναι για παράδειγμα η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, η έννοια της ανταγωνιστικότητας είναι πολυδιάστατη και η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής αποτελεί μεγάλη πρόκληση, κατά συνέπεια, αυτή η μελέτη πραγματεύεται ένα σύνολο από έννοιες που έχουν σημασία για τομέα τουρισμού, ο οποίος αποτελεί «αιχμή δόρατος» για την οικονομία της περιφέρειας της Κρήτης, και επιχειρεί μέσα από την θεωρία δυνάμεων του Michael Porter και ενός συνδυασμού στρατηγικών εργαλείων, να προτείνει λύσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, όπως π.χ. μέσω δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών διάχυσης γνώσης ανάμεσα σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού, στο πλαίσιο του συνεργατικού συναγωνισμού (coopetition). Η άντληση των δεδομένων υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων κλίμακας likert, σε δείγμα αποτελούμενο από (n =120) στελέχη τουρισμού που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη. Όσον αφορά τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ενδεικτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η τρέχουσα συμμετοχή των στελεχών τουρισμού σε συνεργατικούς σχηματισμούς φαίνεται να είναι της τάξεως του 2,5%, όμως φαίνεται να υπάρχει αποδοχή των πλεονεκτημάτων ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τονίζονται διάφορα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν την δημιουργία συνεργασιών ενώ τα σημαντικότερα οφέλη που αναγνωρίζονται ότι προκύπτουν είναι η δυνατότητα ενίσχυσης του σήματος της Κρήτης με σημαντικότερη στρατηγική ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.el
heal.abstractIt is generally accepted that the world is constantly undergoing significant socio-demographic and economic changes globally while there are several literature reports, which indicate that in the coming years it could appear even more challenges, in addition to health, the problem of population, the phenomenon of climate change, which can have a catalytic effect on the competitiveness of the tourist product of Crete, such as for example the rapid development of technology. However, the concept of competitiveness is multidimensional and the formulation of an integrated strategy is a great challenge, therefore, this study addresses a set of concepts that are important for the tourism sector, which is a "spearhead" for the economy of the region of Crete, and attempts through the theory of forces of Michael Porter and a combination of strategic tools, to propose solutions to enhance competitiveness, such as e.g. through the creation of cooperative formations of knowledge dissemination between all companies participating in the tourism value chain, in the context of cooperative competition (coopetition). The data collection was carried out through likert scale questionnaires, in a sample consisting of (n = 120) tourism executives active in tourism companies in Crete. Regarding the findings of the present study, indicatively, it could be mentioned that the current participation of tourism executives in cooperative formations seems to be of the order of 2.5%, but there seems to be an acceptance of the advantages in terms of enhancing competitiveness. Various obstacles that could prevent the creation of partnerships while the most important benefits that are recognized to arise is the ability to strengthen the Cretan brand with a more important strategy of competitive advantage the diversification of the tourist product of Crete.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
heal.titleΕνίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης μέσω συνεργατικών σχηματισμών.el
heal.titleEnhancing the competitiveness of the tourist product in Crete through cooperative formations.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordκαινοτομία, συστάδες επιχειρήσεων, συνεργασία, ανταγωνιστικότητα, τουρισμός, Κρήτηel
heal.keywordinnovation, clusters, cooperation, competitiveness. tourism, Creteen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚαθαράκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameKatharakis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States