Εμφάνιση απλής εγγραφής

Emotional intelligence and job performance. A case study for an academic organization.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔοξαστάκη, Μαρίναel
dc.creatorDoxastaki, Marinaen
dc.date.accessioned2023-10-10T08:09:17Z
dc.date.available2023-10-10T08:09:17Z
dc.date.issued2023-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10809
dc.description.abstractΗ Συναισθηματική Νοημοσύνη δύναται να ορισθεί ως η ικανότητα να γνωρίζει κάποιος άνθρωπος τι αισθάνεται και να είναι ικανός να διαχειριστεί τα συναισθήματα του, να παρακινεί τον εαυτό του, ώστε να εκπληρώνει τους στόχους του, να είναι δημιουργικός και να καταβάλλει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων του και τέλος να κατανοεί το τι αισθάνονται οι άλλοι και να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις σχέσεις μαζί τους. Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται ότι επηρεάζει ένα σύνολο συμπεριφορών στο χώρο της εργασίας όπως η δέσμευση, η ικανοποίηση, η ομαδική εργασία και η παρακίνηση. Κατά τον Goleman (2000) τα συναισθήματα είναι αυτά που κινούν και ενεργοποιούν τον άνθρωπο, ενώ τα κίνητρα δίνουν μορφή στις πράξεις του. Έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες σχετικά με τη συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της απόδοσης, με τη δεύτερη να αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο χώρο εργασίας. Επομένως, συναισθηματική νοημοσύνη και απόδοση των εργαζομένων είναι έννοιες που συνδέονται. Ο σημαντικός ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην απόδοση του προσωπικού φαίνεται από το γεγονός ότι οι συναισθηματικές ικανότητες θεωρούνται ισάξιες με τις επαγγελματικές, ώστε να υπάρχει υψηλή εργασιακή παραγωγικότητα και απόδοση. Σκοπός της έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει το επίπεδο των συναισθηματικών ικανοτήτων των εργαζομένων (Εκπαιδευτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων) σε Οργανισμό και πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εργαζόμενοι του ακαδημαϊκού οργανισμού διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό Συναισθηματική Νοημοσύνη και οι περισσότεροι γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη και ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει την εργασία τους.el
dc.description.abstractEmotional Intelligence can be defined as the ability of an individual to recognize his feelings and manage his emotions, to motivate himself to achieve his goals, to be creative, to make the most of his abilities, to understand how others feel and effectively manage relationships with them. Emotional intelligence is considered to influence a range of workplace behaviors such as commitment, satisfaction, teamwork, and motivation. According to Goleman (2000) emotions motivate and activate an individual, while motives shape his actions. Much research has been conducted on the correlation between emotional intelligence and work performance, with the latter being an important element in a workplace. Therefore, employees' emotional intelligence and performance are related concepts. The important role of emotional intelligence in staff performance is proven by the fact that emotional skills are considered equal to professional ones, for high productivity and efficiency. The purpose of the research conducted in the context of this work is to capture the level of emotional abilities of employees (Teachers, Administrative Employees) within an Organization and more specifically in the Hellenic Mediterranean University. The results showed that employees of the academic organization have enough Emotional Intelligence and most of them know quite accurately what emotional intelligence is and how emotional intelligence affects their work.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣυναισθηματική νοημοσύνη και απόδοση εργασίας. Μια μελέτη περίπτωσης σε ακαδημαϊκό οργανισμό.el
dc.titleEmotional intelligence and job performance. A case study for an academic organization.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔοξαστάκη, Μαρίναel
heal.creatorNameDoxastaki, Marinaen
heal.publicationDate2023-10-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10809
heal.abstractΗ Συναισθηματική Νοημοσύνη δύναται να ορισθεί ως η ικανότητα να γνωρίζει κάποιος άνθρωπος τι αισθάνεται και να είναι ικανός να διαχειριστεί τα συναισθήματα του, να παρακινεί τον εαυτό του, ώστε να εκπληρώνει τους στόχους του, να είναι δημιουργικός και να καταβάλλει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων του και τέλος να κατανοεί το τι αισθάνονται οι άλλοι και να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις σχέσεις μαζί τους. Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται ότι επηρεάζει ένα σύνολο συμπεριφορών στο χώρο της εργασίας όπως η δέσμευση, η ικανοποίηση, η ομαδική εργασία και η παρακίνηση. Κατά τον Goleman (2000) τα συναισθήματα είναι αυτά που κινούν και ενεργοποιούν τον άνθρωπο, ενώ τα κίνητρα δίνουν μορφή στις πράξεις του. Έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες σχετικά με τη συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της απόδοσης, με τη δεύτερη να αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο χώρο εργασίας. Επομένως, συναισθηματική νοημοσύνη και απόδοση των εργαζομένων είναι έννοιες που συνδέονται. Ο σημαντικός ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην απόδοση του προσωπικού φαίνεται από το γεγονός ότι οι συναισθηματικές ικανότητες θεωρούνται ισάξιες με τις επαγγελματικές, ώστε να υπάρχει υψηλή εργασιακή παραγωγικότητα και απόδοση. Σκοπός της έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει το επίπεδο των συναισθηματικών ικανοτήτων των εργαζομένων (Εκπαιδευτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων) σε Οργανισμό και πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εργαζόμενοι του ακαδημαϊκού οργανισμού διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό Συναισθηματική Νοημοσύνη και οι περισσότεροι γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη και ότι η συναισθηματική νοημοσύνη επηρεάζει την εργασία τους.el
heal.abstractEmotional Intelligence can be defined as the ability of an individual to recognize his feelings and manage his emotions, to motivate himself to achieve his goals, to be creative, to make the most of his abilities, to understand how others feel and effectively manage relationships with them. Emotional intelligence is considered to influence a range of workplace behaviors such as commitment, satisfaction, teamwork, and motivation. According to Goleman (2000) emotions motivate and activate an individual, while motives shape his actions. Much research has been conducted on the correlation between emotional intelligence and work performance, with the latter being an important element in a workplace. Therefore, employees' emotional intelligence and performance are related concepts. The important role of emotional intelligence in staff performance is proven by the fact that emotional skills are considered equal to professional ones, for high productivity and efficiency. The purpose of the research conducted in the context of this work is to capture the level of emotional abilities of employees (Teachers, Administrative Employees) within an Organization and more specifically in the Hellenic Mediterranean University. The results showed that employees of the academic organization have enough Emotional Intelligence and most of them know quite accurately what emotional intelligence is and how emotional intelligence affects their work.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΣυναισθηματική νοημοσύνη και απόδοση εργασίας. Μια μελέτη περίπτωσης σε ακαδημαϊκό οργανισμό.el
heal.titleEmotional intelligence and job performance. A case study for an academic organization.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordσυναισθηματική νοημοσύνη, αποδοτικότητα, απόδοση εργαζομένου, συναίσθημαel
heal.keywordemotional intelligence, efficiency, employee performance, emotionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚουργιαντάκης, Μάρκοςel
heal.advisorNameKourgiantakis, Markosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States