Εμφάνιση απλής εγγραφής

Risk managment in public works of the municipality of Gortina with techniques of multicrition analysis.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΧουστουλάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorChoustoulakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2023-10-10T09:22:32Z
dc.date.available2023-10-10T09:22:32Z
dc.date.issued2023-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10811
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της διαχείρισης κινδύνου στα δημόσια έργα και ειδικότερα στα δημόσια έργα του Δήμου Γόρτυνας αναλύοντας τις τεχνικές της πολυκριτήριας Ανάλυσης. Καθώς και η ανάλυση της διαχείρισης του κινδύνου στα δημόσια έργα του Δήμου Γόρτυνας με τη μέθοδο της τεχνικής AHP της πολυκριτήριας ανάλυσης Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην διοίκηση έργου με τις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες καθώς του παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία του έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διαχείριση κινδύνου στην διοίκηση των δημόσιων έργων καθώς και στον εντοπισμό με τεχνικές και μεθόδους στις όποιες γίνεται ανάλυση και τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων .Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πολυκριτήρια ανάλυση και τις βασικές κατηγορίες της . Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή της επιλεγμένης μεθοδολογίας στην πρώτη φάση της έρευνας αναφέρονται η λίστα των κινδύνων του έργου καθώς και η ανάλυση των κινδύνων στην έκθεση του. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον καθένα ξεχωριστά και στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας.el
dc.description.abstractThe purpose of this dissertation is the presentation of risk management in public works and in particular in public works of the Municipality of Gortyna by analyzing the techniques of multi-criteria Analysis. As well as the analysis of risk management in public works of the Municipality of Gortyna with the method of AHP technique of multi-criteria analysis. The first chapter of the work refers to the project management with the basic functions and procedures as well as the factors that contribute to the success of the project. The second chapter refers to risk management in the management of public works as well as to the identification with techniques and methods in which the analysis is done and ways of dealing with the risks. The third chapter refers to the multi-criteria analysis and its main categories. In the fourth chapter the applied methodology is applied in the first phase of the research the list of the risks of the project is mentioned as well as the analysis of the risks in its report. The study is completed by addressing the risks for each individual and at the end the conclusions of the dissertation are presented.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ διαχείριση κινδύνου στα δημόσια έργα του Δήμου Γόρτυνας με τεχνικές της πολυκριτήριας ανάλυσης.el
dc.titleRisk managment in public works of the municipality of Gortina with techniques of multicrition analysis.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΧουστουλάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameChoustoulakis, Georgiosen
heal.publicationDate2023-10-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10811
heal.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της διαχείρισης κινδύνου στα δημόσια έργα και ειδικότερα στα δημόσια έργα του Δήμου Γόρτυνας αναλύοντας τις τεχνικές της πολυκριτήριας Ανάλυσης. Καθώς και η ανάλυση της διαχείρισης του κινδύνου στα δημόσια έργα του Δήμου Γόρτυνας με τη μέθοδο της τεχνικής AHP της πολυκριτήριας ανάλυσης Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην διοίκηση έργου με τις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες καθώς του παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία του έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διαχείριση κινδύνου στην διοίκηση των δημόσιων έργων καθώς και στον εντοπισμό με τεχνικές και μεθόδους στις όποιες γίνεται ανάλυση και τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων .Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πολυκριτήρια ανάλυση και τις βασικές κατηγορίες της . Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή της επιλεγμένης μεθοδολογίας στην πρώτη φάση της έρευνας αναφέρονται η λίστα των κινδύνων του έργου καθώς και η ανάλυση των κινδύνων στην έκθεση του. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον καθένα ξεχωριστά και στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας.el
heal.abstractThe purpose of this dissertation is the presentation of risk management in public works and in particular in public works of the Municipality of Gortyna by analyzing the techniques of multi-criteria Analysis. As well as the analysis of risk management in public works of the Municipality of Gortyna with the method of AHP technique of multi-criteria analysis. The first chapter of the work refers to the project management with the basic functions and procedures as well as the factors that contribute to the success of the project. The second chapter refers to risk management in the management of public works as well as to the identification with techniques and methods in which the analysis is done and ways of dealing with the risks. The third chapter refers to the multi-criteria analysis and its main categories. In the fourth chapter the applied methodology is applied in the first phase of the research the list of the risks of the project is mentioned as well as the analysis of the risks in its report. The study is completed by addressing the risks for each individual and at the end the conclusions of the dissertation are presented.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΗ διαχείριση κινδύνου στα δημόσια έργα του Δήμου Γόρτυνας με τεχνικές της πολυκριτήριας ανάλυσης.el
heal.titleRisk managment in public works of the municipality of Gortina with techniques of multicrition analysis.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordδιαχείριση κινδύνου, δημόσια έργα, διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης, Γόρτυναel
heal.keywordrisk management, public works, analytic hierarchy process, Gortinaen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜαρκάκη, Μαρίαel
heal.advisorNameMarkaki, Mariaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States