• Διαχείριση κινδύνων και αποτελεσματική εφαρμογή των λογιστικών κληροφοριακών κυστημάτων: Εμπειρική έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπουρνέλης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις, καλούνται να πάρουν καθοριστικής σημασίας αποφάσεις, συχνά σε μηδενικό χρόνο και βασιζόμενες άμεσα πλέον σε πληροφοριακά συστήματα. Προσπαθώντας να ...
 • Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων ERP στη διοικητική λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο. Εμπειρική έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αθανασάκη, Μαριλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον αυξημένο ανταγωνισμό και τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες ψάχνουν για σύγχρονους τρόπους επιβίωσης και ...
 • Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων ERP στη επιχειρηματική απόδοση: Εμπειρική έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μελετάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων στην επιχειρηματική απόδοση. Στα πλαίσια της παρούσας γίνεται προσπάθεια παρουσίασης της απόδοσης και της σπουδαιότητας ...
 • Διερεύνηση της σχέσης διοικητικής λογιστικής και εσωτερεικού ελέγχου των επιχειρήσεων με τα συστήματα επιχειρησιακών πόρων: Εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βαρδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται και αναλύεται η σχέση της διοικητικής λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου.με τα συστήματα ERP. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικής έρςυνας, εξετάζοντας έξι μεγάλες ...
 • Εσωτερικός έλεγχος σε ERP περιβάλλοντα. Εμπειρική Έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μαγουλιανού, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-30
  Σκοπός: Η εργασία αυτή διερευνά τη σχέση εσωτερικού ελέγχου και σύγχρονων συστημάτων ενδο-επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), τόσο θεωρητικά, όσο και εμπειρικά με έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης. ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και λογιστικά πληροφοριακά συστήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μανιουδάκης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ως έννοια τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα διακρίνονται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν στις εκάστοτε επιχειρήσεις. Σε στενή σχέση και συνάρτηση, η υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης ...
 • Η επίδραση των συστημάτων ERP στην επιχειρηματική απόδοση: Εμπειρική Έρευνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σπινθάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2014
  Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδραση των Λογισμικών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning ERP) στην επιχειρηματική απόδοση. Η βιβλιογραφική επισκόπηση της διεθνούς αρθρογραφίας ...
 • Η Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική στα πλαίσια των συστημάτων ERP.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μελεσανάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η σχέση της Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης με τα συστήματα ERP. Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικής έρευνας, εξετάζοντας έξι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ...
 • Η υιοθέτηση του cloud computing από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκλάβος, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στην εργασία αυτήν διερευνάται η σχέση του cloud computing με τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το cloud computing, πέρα από κάποια σημαντικά μειονεκτήματα, παρουσιάζει ιδιαίτερα ...
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και εφαρμογές cloud computing: Προβλήματα, προτάσεις, προοπτικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκούρας, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την ανάγκη επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βοηθήσει να ...