Εμφάνιση απλής εγγραφής

The contribution of ERP systems in the competitiveness of business.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜπουτνουράκη, Μαρίαel
dc.creatorΠερογιαννάκη, Δέσποιναel
dc.creatorΤζομπανάκης, Χαρίλαοςel
dc.creatorMpountouraki, Mariaen
dc.creatorPerogiannaki, Despoinaen
dc.creatorTzompanakis, Charilaosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:20:27Z
dc.date.available2016-03-15T16:20:27Z
dc.date.issued2014-09-13T10:12:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4658
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου από το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και έχει θέμα τα πληροφοριακά συστήματα erp και η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας λοιπόν πτυχιακής είναι να εξετάσει το πληροφοριακό σύστημα ERP το οποίο θεωρείται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας από την άποψη της πληροφορικής και να αναλύσει τα θετικά και αρνητικά του καθώς και πως μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν μέσα στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε βασίστηκε στην πλούσια βιβλιογραφία που μελετήσαμε καθώς και στην ηλεκτρονική έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την όλη ενασχόληση μας με το παραπάνω θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα συστήματα erp εδραιώνουν την θέση τους στην όλο ένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Η μελέτη μας επικεντρώθηκε κυρίως στην ελληνική αγορά ελληνικών επιχειρήσεων με μια μικρή αναφορά στην παγκόσμια αγορά. Στην Ελλάδα της οικονομικής ύφεσης οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν erp διατηρούν το μερίδιο τους στην αγορά και κάποιες το αυξάνουν εν αντιθέσει με τις άλλες που δεν τα χρησιμοποιούν να φτάνουν στο στάδιο την λήξης τους. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την εφαρμογή των συστημάτων είναι πολλά αρκεί να πληροί τις προδιαγραφές για να το εγκαταστήσει. Κάποια από τα οφέλη είναι συνοπτικά η μείωση των λαθών, η αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας αλλά και το αυξημένο κόστος. Με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός εκπαιδευμένου και πρόθυμου προσωπικού αλλά την υποστήριξη της διοίκησης.el
dc.description.abstractThe present study was carried out through graduation from the Department of Accounting TEI of Crete and has issue information systems ERP and their contribution to the competitiveness of enterprises. The purpose of this thesis is therefore to examine the ERP information system which is considered the latest technology in terms of computing and analyze the positives and negatives and how it can help businesses to survive the growing competition. The methodology followed was based on the rich literature studied and the online survey we conducted. The findings resulting from throughout our engagement with the above issue is that businesses that adopt systems erp consolidate their position in an increasingly competitive market. Our study focused mainly on the Greek market for Greek enterprises with a brief reference to the global market. In Greece the economic downturn companies using erp maintain their share of the market and some increase in contrast with others who do not use them to reach the stage of maturity. Finally, we conclude that the benefit a company has from the application of many systems is sufficient to meet the requirements to install. Some of the benefits are summarized as reducing errors, increasing productivity and efficiency and increased costs. With essential requirement is that a trained and helpful staff but the management support.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΗ συμβολή των συστημάτων ERP στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.el
dc.titleThe contribution of ERP systems in the competitiveness of business.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜπουτνουράκη, Μαρίαel
heal.creatorNameΠερογιαννάκη, Δέσποιναel
heal.creatorNameΤζομπανάκης, Χαρίλαοςel
heal.creatorNameMpountouraki, Mariaen
heal.creatorNamePerogiannaki, Despoinaen
heal.creatorNameTzompanakis, Charilaosen
heal.publicationDate2014-09-13T10:12:59Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4658
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου από το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και έχει θέμα τα πληροφοριακά συστήματα erp και η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας λοιπόν πτυχιακής είναι να εξετάσει το πληροφοριακό σύστημα ERP το οποίο θεωρείται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας από την άποψη της πληροφορικής και να αναλύσει τα θετικά και αρνητικά του καθώς και πως μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν μέσα στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε βασίστηκε στην πλούσια βιβλιογραφία που μελετήσαμε καθώς και στην ηλεκτρονική έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την όλη ενασχόληση μας με το παραπάνω θέμα είναι ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα συστήματα erp εδραιώνουν την θέση τους στην όλο ένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Η μελέτη μας επικεντρώθηκε κυρίως στην ελληνική αγορά ελληνικών επιχειρήσεων με μια μικρή αναφορά στην παγκόσμια αγορά. Στην Ελλάδα της οικονομικής ύφεσης οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν erp διατηρούν το μερίδιο τους στην αγορά και κάποιες το αυξάνουν εν αντιθέσει με τις άλλες που δεν τα χρησιμοποιούν να φτάνουν στο στάδιο την λήξης τους. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την εφαρμογή των συστημάτων είναι πολλά αρκεί να πληροί τις προδιαγραφές για να το εγκαταστήσει. Κάποια από τα οφέλη είναι συνοπτικά η μείωση των λαθών, η αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας αλλά και το αυξημένο κόστος. Με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός εκπαιδευμένου και πρόθυμου προσωπικού αλλά την υποστήριξη της διοίκησης.el
heal.abstractThe present study was carried out through graduation from the Department of Accounting TEI of Crete and has issue information systems ERP and their contribution to the competitiveness of enterprises. The purpose of this thesis is therefore to examine the ERP information system which is considered the latest technology in terms of computing and analyze the positives and negatives and how it can help businesses to survive the growing competition. The methodology followed was based on the rich literature studied and the online survey we conducted. The findings resulting from throughout our engagement with the above issue is that businesses that adopt systems erp consolidate their position in an increasingly competitive market. Our study focused mainly on the Greek market for Greek enterprises with a brief reference to the global market. In Greece the economic downturn companies using erp maintain their share of the market and some increase in contrast with others who do not use them to reach the stage of maturity. Finally, we conclude that the benefit a company has from the application of many systems is sufficient to meet the requirements to install. Some of the benefits are summarized as reducing errors, increasing productivity and efficiency and increased costs. With essential requirement is that a trained and helpful staff but the management support.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΗ συμβολή των συστημάτων ERP στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.el
heal.titleThe contribution of ERP systems in the competitiveness of business.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordανταγωνιστικότητα, διαχείριση επιχειρησιακών πόρωνel
heal.keywordcompetitiveness, enterprise resource planning (ERP)en
heal.advisorNameΠοτηράκης, Αντώνιοςel
heal.advisorNamePotirakis, Antoniosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)