Εμφάνιση απλής εγγραφής

Application of risk assessment within the system of internal audit in listed companies in the Greek stock market.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜακρυβογιατζάκης, Γεώργιοςel
dc.creatorMakryvogiatzakis, Georgiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:52:17Z
dc.date.available2016-03-15T16:52:17Z
dc.date.issued2014-07-18T14:21:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6173
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιολόγησης κινδύνων μέσα στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου και η αξία που μπορεί να προσθέσει στις επιχειρήσεις, ως ο κύριος παράγοντας της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Για το λόγο αυτό επισκοπήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία κι επιλέχθηκε να υιοθετηθούν τέσσερα λογιστικά μοντέλα, χρησιμοποιώντας τρεις ομάδες μεταβλητών, όπου κάθε ομάδα ερμηνεύει τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση, αντίστοιχα. Αντικείμενο εφαρμογής αποτέλεσαν όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για το οικονομικό έτος 2010. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της έρευνας, η αξιολόγηση κινδύνων στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη επιτροπής διαχείρισης κινδύνων, το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, το ποσοστό των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, τον κίνδυνο εσωτερικών διαδικασιών και τον κίνδυνο περιβάλλοντος και ασφαλείας, ευρήματα που συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Αντίθετα, δεν επηρεάζεται από τους υπόλοιπους κινδύνους, το μέγεθος των εταιρειών και την ύπαρξη θυγατρικών και συγγενών εταιριών, που ελέγχονται από την επιχειρησιακή οντότητα, ευρήματα που δε συμφωνούν απόλυτα με τη βιβλιογραφία. Πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι αφενός, η ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών κι αφετέρου η ραγδαία πτώση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών, μετά το κραχ του 2008. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άλλη παρόμοια έρευνα για ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι στιγμής. Οπότε η συγκεκριμένη εργασία είναι σε θέση να συνεισφέρει στην έρευνα σε αυτό τον τομέα.el
dc.description.abstractThe objective of this paper is to highlight the strength of risk assessment within the framework of internal audit and the value could be added to modern enterprises, through its role, as a major component in modern corporate governance. Reviewing literature we concluded in applying four logistic models (logit regression), using all companies included in the General Index of Athens Stock Exchange, for fiscal year 2010. According to our estimations, risk assessment within the framework of internal audit is positively affected by the existence of a risk management committee, the board of directors' size, the percentage of non-executive members of the board, compliance risk and environmental and security risk. These findings are fully consistent with literature. In addition, it is not affected by any other kind of risk, entity’s size or subsidiaries and affiliated companies, findings which are partially consistent with literature. Possible explanatory factors could be either, that Greek Listed companies may be staffed with law skilled executives, or the rapid fall of the General Index in Athens Stock Exchange, after global recession of 2008. As far as we know there is no other research for Greek firms in risk assessment within the framework of internal audit. So, this paper contributes to research in this field.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕφαρμογή αξιολόγησης κινδύνων (risk assessment) στα πλαίσια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρήσεις.el
dc.titleApplication of risk assessment within the system of internal audit in listed companies in the Greek stock market.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜακρυβογιατζάκης, Γεώργιοςel
heal.creatorNameMakryvogiatzakis, Georgiosen
heal.publicationDate2014-07-18T14:21:56Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6173
heal.abstractΣτόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιολόγησης κινδύνων μέσα στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου και η αξία που μπορεί να προσθέσει στις επιχειρήσεις, ως ο κύριος παράγοντας της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. Για το λόγο αυτό επισκοπήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία κι επιλέχθηκε να υιοθετηθούν τέσσερα λογιστικά μοντέλα, χρησιμοποιώντας τρεις ομάδες μεταβλητών, όπου κάθε ομάδα ερμηνεύει τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο και την εταιρική διακυβέρνηση, αντίστοιχα. Αντικείμενο εφαρμογής αποτέλεσαν όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για το οικονομικό έτος 2010. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της έρευνας, η αξιολόγηση κινδύνων στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη επιτροπής διαχείρισης κινδύνων, το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, το ποσοστό των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, τον κίνδυνο εσωτερικών διαδικασιών και τον κίνδυνο περιβάλλοντος και ασφαλείας, ευρήματα που συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Αντίθετα, δεν επηρεάζεται από τους υπόλοιπους κινδύνους, το μέγεθος των εταιρειών και την ύπαρξη θυγατρικών και συγγενών εταιριών, που ελέγχονται από την επιχειρησιακή οντότητα, ευρήματα που δε συμφωνούν απόλυτα με τη βιβλιογραφία. Πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι αφενός, η ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού των εταιριών κι αφετέρου η ραγδαία πτώση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών, μετά το κραχ του 2008. Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει άλλη παρόμοια έρευνα για ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι στιγμής. Οπότε η συγκεκριμένη εργασία είναι σε θέση να συνεισφέρει στην έρευνα σε αυτό τον τομέα.el
heal.abstractThe objective of this paper is to highlight the strength of risk assessment within the framework of internal audit and the value could be added to modern enterprises, through its role, as a major component in modern corporate governance. Reviewing literature we concluded in applying four logistic models (logit regression), using all companies included in the General Index of Athens Stock Exchange, for fiscal year 2010. According to our estimations, risk assessment within the framework of internal audit is positively affected by the existence of a risk management committee, the board of directors' size, the percentage of non-executive members of the board, compliance risk and environmental and security risk. These findings are fully consistent with literature. In addition, it is not affected by any other kind of risk, entity’s size or subsidiaries and affiliated companies, findings which are partially consistent with literature. Possible explanatory factors could be either, that Greek Listed companies may be staffed with law skilled executives, or the rapid fall of the General Index in Athens Stock Exchange, after global recession of 2008. As far as we know there is no other research for Greek firms in risk assessment within the framework of internal audit. So, this paper contributes to research in this field.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΕφαρμογή αξιολόγησης κινδύνων (risk assessment) στα πλαίσια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρήσεις.el
heal.titleApplication of risk assessment within the system of internal audit in listed companies in the Greek stock market.en
heal.typemasterThesis
heal.keywordαξιολόγηση κινδύνων, εσωτερικός έλεγχος, μη εκτελεστικά μέληel
heal.keywordrisk assessment, internal audit, non-executive membersen
heal.advisorNameΧαρίσης, Χαρίλαοςel
heal.advisorNameCharisis, Charilaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)