Εμφάνιση απλής εγγραφής

Quality of life and use of new technologies by elderly people.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΕυαγγέλου, Σαλώμηel
dc.creatorΠαναγιωτίδης, Σταύροςel
dc.creatorEvangelou, Salomien
dc.creatorPanagiotidis, Stavrosen
dc.date.accessioned2017-05-11T11:50:03Z
dc.date.available2017-05-11T11:50:03Z
dc.date.issued2017-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8192
dc.description.abstractΣκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε πώς η γνώση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει διαστάσεις της ποιότητας ζωής στα ηλικιωμένα άτομα. Επίσης, σαν επιμέρους στόχος τέθηκε να ερευνήσουμε σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα, για ποιο σκοπό και ποιες είναι οι δυσκολίες χρησιμοποίησής τους. Μεθοδολογία: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποσοτική, το ερευνητικό εργαλείο για τη μελέτη αποτέλεσε ημι – δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τοπικά ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., ΚΗΦΗ και άλλες σχετιζόμενες υπηρεσίες στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Ο αριθμός του δείγματος είναι 125 άτομα. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκουν στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επίσης, είναι συνταξιούχοι, έχουν ζήσει σε πόλη, είναι έγγαμοι/ες, έχουν φοιτήσει εως μερικές τάξεις του δημοτικού, έχουν παιδιά. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιπομοιεί κάποια συσκευή, δεν επιθυμεί όμως να μάθει περισσότερα για τις νέες τεχνολογίες λόγω της ηλικίας, της λειτουργίας της μνήμης και της κατάστασης της φυσικής υγείας, αν και πιστεύουν ότι είναι χρήσιμες.el
dc.description.abstractThe purpose of our study is to investigate how knowledge of new technologies affects the dimensions of quality of life in elderly people. However, as individual objective was to investigate in what extent they use the technological means, for what purpose and which are the difficulties of their usage. Methodology: The research that was conducted is quantitative, the research tool for the study was semi - structured questionnaire with mostly enclosed questions. More specifically, the survey was conducted in local KE.KOI.F.-A.P.I., KIFI and other related services in the city of Heraklion, Crete. The number of the sample is 125 individuals. Results: The majority of respondents belong to the third and fourth age. Also are retired and people who have lived in the city, people who are married, people who have attended just a few primary classes, people with children. Moreover, the majority use a device and they do not wish to learn more about the new technologies because of age, their memory's function and the state of their physical health, even if they believe that they are useful.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΠοιότητα ζωής και χρήση νέων τεχνολογιών από ηλικιωμένα άτομα.el
dc.titleQuality of life and use of new technologies by elderly people.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΕυαγγέλου, Σαλώμηel
heal.creatorNameΠαναγιωτίδης, Σταύροςel
heal.creatorNameEvangelou, Salomien
heal.creatorNamePanagiotidis, Stavrosen
heal.publicationDate2017-05-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/8192
heal.abstractΣκοπός της μελέτης μας είναι να διερευνήσουμε πώς η γνώση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει διαστάσεις της ποιότητας ζωής στα ηλικιωμένα άτομα. Επίσης, σαν επιμέρους στόχος τέθηκε να ερευνήσουμε σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά μέσα, για ποιο σκοπό και ποιες είναι οι δυσκολίες χρησιμοποίησής τους. Μεθοδολογία: Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποσοτική, το ερευνητικό εργαλείο για τη μελέτη αποτέλεσε ημι – δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τοπικά ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., ΚΗΦΗ και άλλες σχετιζόμενες υπηρεσίες στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Ο αριθμός του δείγματος είναι 125 άτομα. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκουν στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επίσης, είναι συνταξιούχοι, έχουν ζήσει σε πόλη, είναι έγγαμοι/ες, έχουν φοιτήσει εως μερικές τάξεις του δημοτικού, έχουν παιδιά. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιπομοιεί κάποια συσκευή, δεν επιθυμεί όμως να μάθει περισσότερα για τις νέες τεχνολογίες λόγω της ηλικίας, της λειτουργίας της μνήμης και της κατάστασης της φυσικής υγείας, αν και πιστεύουν ότι είναι χρήσιμες.el
heal.abstractThe purpose of our study is to investigate how knowledge of new technologies affects the dimensions of quality of life in elderly people. However, as individual objective was to investigate in what extent they use the technological means, for what purpose and which are the difficulties of their usage. Methodology: The research that was conducted is quantitative, the research tool for the study was semi - structured questionnaire with mostly enclosed questions. More specifically, the survey was conducted in local KE.KOI.F.-A.P.I., KIFI and other related services in the city of Heraklion, Crete. The number of the sample is 125 individuals. Results: The majority of respondents belong to the third and fourth age. Also are retired and people who have lived in the city, people who are married, people who have attended just a few primary classes, people with children. Moreover, the majority use a device and they do not wish to learn more about the new technologies because of age, their memory's function and the state of their physical health, even if they believe that they are useful.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Health and Welfare Services (SEYP), Department of Social Worken
heal.titleΠοιότητα ζωής και χρήση νέων τεχνολογιών από ηλικιωμένα άτομα.el
heal.titleQuality of life and use of new technologies by elderly people.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordποιότητα ζωής, ηλικιωμένα άτομα, νέες τεχνολογίεςel
heal.keywordquality of life, elderly people, new technologiesen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΑνδρεάτου, Αικατερίνηel
heal.advisorNameAndreatou, Aikaterinien
heal.advisorID.emailaikandreatou@staff.teicrete.gr
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States