• Συνεργιστική αλληλεπίδραση εδαφογενών μυκήτων και κομβονηματωδών σε κηπευτικά.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Κρασαγάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-12
    Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν οι συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica με τους εδαφογενείς μύκητες Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum (F.o.r.c.) και ...