• Ανάλυση συναισθήματος στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κουκιαδάκη, Μαρία Στυλιανή; Τσακίρη, Ειρήνη Ραφαηλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-08-23
  Σκoπός της παρoύσας πτυχιακής εργασίας είναι Η ανάλυση τoυ συναισθήματος στo ψηφιακό μάρκετινγκ. Η εργασία μας χωρίζεται σε δύo μέρη. Τo πρώτo μέρoς αφoρά την εννoιoλoγική πρoσέγγιση τoυ θέματoς όπoυ αναλύεται συμπεριφoρά ...
 • Μέθοδοι προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Τζότζη, Σωτήρ; Φοβάκης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-11
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μεθόδους προβολής και χρήσης καινοτόμων διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο στους τρόπους στήριξης των μικρομεσαίων ...