• Σύστηµα εναλλακτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περιπτώσεις κρίσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Σαραντόπουλος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εµµανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-15
    Στην εργασία αυτή προτείνεται και αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική και τα ϐασικά µέρη ενός συστήµατος επικοινωνιών, που ϑα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και ελέγχου σε περιπτώσεις κρίσεων, ...