• Χωρική και χρονική διακύμανση αέριων και σωματιδιακών εκπομπών σε αστικά κέντρα του πλανήτη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Λαγουδάκη, Ευδοξία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ηλίας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-08-31
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη των επιπέδων των αέριων και των σωματιδιακών ρύπων διοξειδίου του αζώτου (NO2), τροποσφαιρικού όζοντος (O3) και εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίωνPM10, σε 6 αστικά ...