• Υπολογισμός δεικτών βλάστησης σε καλλιέργειες μέσω οπτικών μεθόδων και τεχνολογιών IoT.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Κυπράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-14
    Ο υπολογισμός των δεικτών βλάστησης είναι πολύ σημαντικός για την κατανόηση της υγείας ενός φυτού και του τρόπου με τον οποίο το φυτό συμπεριφέρεται κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί αυτοί είναι ...