• Ανάπτυξη πρωτοκόλλου Μ2Μ για AD HOC δίκτυα σε λειτουργία σμήνους.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Τσιχλάκης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-24
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρούμε να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα δύο ή περισσοτέρων αυτοκινούμενων οχημάτων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου WSN σε τοπολογία πλέγματος ...