• Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα με τη μέθοδο shift share.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Λαγωνικάκη, Χρυσοβαλάντου
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-10
    Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2015-2019 με τη μέθοδο Απόκλισης-Συμμετοχής (Shift-Share Analysis). Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ...