• Το πρόβλημα διακλάδωσης στα συστήματα βάσεων δεδομένων σε SPARQL γλώσσα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Καπετανάκης, Φανούριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-07-21
    Το θέμα της διακλάδωσης αφορά τον προσδιορισμό των έμμεσων επιπτώσεων των δραστηριοτήτων. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα στα συστήματα βάσεων δεδομένων επιτρέπει τον συλλογισμό σχετικά με την δυναμική της βάσης δεδομένων ...