• Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών ΔΕΗ και ΟΤΕ.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Βασιλάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-18
    Η χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοοικονομικής ...