• Ανάλυση κίνησης δικτύων υποδομών ζωτικής σημασίας με τη χρήση του Apache Spot.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Σιγανός, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκης, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-03
    Το Apache Spot είναι ένα υπό εξέλιξη έργο του Ιδρύματος για την ανίχνευση ανωμαλιών σε δεδομένα τηλεμετρίας δικτύου μεγάλου όγκου. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και πολυπλοκότητα καθώς συνδυάζει τους τομείς ...