• Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 χρηματοοικονομικά μέσα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Αδάμης, Αντώνιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-13
    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις λογιστικές διαδικασίες της τεκμηρίωσης και επιμέτρησης που δημιουργούνται από τη χρήση των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων στα πλαίσια της στρατηγικής ...