• Αναβαλλόμενη φορολογία στις ελληνικές επιχειρήσεις.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Γιακουμάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Ευθαλία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-22
    Στην κάτωθι διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια πλήρης παρουσίασης του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 12 « Φόροι Εισοδήματος », που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόσθηκαν από την Ε.Ε ως ...