• Το φυτό Ailanthus altissima στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτη χωρικά, πληθυσμιακά και οικολογικά δεδομένα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ΣΓΕΠ), ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
    Συγγραφείς: Μελεμένης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-13
    Ο αείλανθος θεωρείται ένα ιδιαίτερα επιθετικό εισβολικό φυτικό είδος, που εγκαθίσταται εύκολα και εξαπλώνεται γρήγορα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Την παρούσα κατάσταση του πληθυσμού του και τις θέσεις των υποπληθυσμών ...