Show simple item record

Capital structure of enterprises.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑνετάκης, Κωνσταντίνοςel
dc.creatorAnetakis, Konstantinosen
dc.date.accessioned2020-04-22T09:08:00Z
dc.date.available2020-04-22T09:08:00Z
dc.date.issued2020-04-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9374
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη σύγχρονη χρηματοοικονομική διοίκηση. Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του ως άνω ζητήματος μελετώντας και παρουσιάζοντας σε θεωρητικό επίπεδο την κεφαλαιακή διάρθρωση, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στις θεωρίες της και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα προγενέστερων εμπειρικών ερευνών. Αρχικός στόχος της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται με τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης. Το υπόδειγμα που δημιουργήσαμε μελετήθηκε με τρεις διαφορετικούς εκτιμητές (Arellano & Bond, Blundell & Bond και Arellano & Hsiao). Προκειμένου να υλοποιηθεί το ερευνητικό μέρος της παρούσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 212 εισηγμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας για την περίοδο 2004-2015. Από την πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι υψηλή δανειακή επιβάρυνση θα έχουν οι εταιρείες που είχαν επίσης υψηλή δανειακή επιβάρυνση το προηγούμενο έτος (Debtt-1), χαμηλή κερδοφορία (ROA), μικρό κλάσμα αποσβέσεων (NDTS), μικρό ρυθμό μεταβολής πωλήσεων (GROWTH), μεγάλο μέγεθος (SIZE) και μικρή ηλικία επιχείρησης (AGE). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν την εφαρμογή κατά κύριο λόγο της θεωρίας εξισορρόπησης και συνεισφέρουν στην ορθότερη λήψη αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση του μείγματος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω της βαθύτερης κατανόησης των θεωριών κεφαλαιακής διάρθρωσης και των παραγόντων επιρροής της. Επίσης μας φανερώνουν ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι παραδοσιακές πρακτικές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η επιρροή της οικονομικής κρίσης στα ως άνω αποτελέσματα. Όπως επίσης θα μπορούσε να γίνει σύγκριση των ως άνω αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα μιας αντίστοιχης έρευνας για μη εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Καθόσον γνωρίζουμε δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη έρευνα η οποία να μελετά με την προαναφερθείσα μέθοδο οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2004-2015.el
dc.description.abstractThe present paper examines the issue of the capital structure of enterprises, one of the issues that modern financial management has been concerned. Studying and presenting the capital structure in theory, making an historical overview of its theories, and taking into account the results of previous empirical researches, we made an attempt to approach this issue. The primary objective of the present paper is to identify the factors that affect the capital structure of enterprises. These factors were examined using statistical models (Arellano & Bond, Blundell & Bond και Arellano & Hsiao).. In order to conduct the present research, we used data from the financial statements of 212 companies operating in various sectors of economic activity for the period 2004 - 2015. The multiple regression analysis showed that companies that had a high debt burden last year (Debt t-1), low profitability (ROA), small depreciation fraction (NDTS), small sales change rate (GROWTH), large size (SIZE) and young business age (AGE), will have high debt burden (Debt). The results of the research reveal primarily the application of the trade off theory and contribute to better decision-making to optimize the business financing mix, by deepening understanding of capital structure theories and its factors. They also show us that traditional business financing practices by the country's financial institutions continue to apply. The impact of the economic crisis on these results could be the subject of future research. The results could also be compared with the results of a corresponding survey of unlisted Greek companies. As far as we know there has been no corresponding survey to study the aforementioned method of financial data for the period 2004 - 2015 in Greece.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditingen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚεφαλαιακή διάρθρωση επιχειρήσεων.el
dc.titleCapital structure of enterprises.en

healMeta

heal.creatorNameΑνετάκης, Κωνσταντίνοςel
heal.creatorNameAnetakis, Konstantinosen
heal.publicationDate2020-04-21
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9374
heal.abstractΗ παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη σύγχρονη χρηματοοικονομική διοίκηση. Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του ως άνω ζητήματος μελετώντας και παρουσιάζοντας σε θεωρητικό επίπεδο την κεφαλαιακή διάρθρωση, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στις θεωρίες της και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα προγενέστερων εμπειρικών ερευνών. Αρχικός στόχος της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται με τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης. Το υπόδειγμα που δημιουργήσαμε μελετήθηκε με τρεις διαφορετικούς εκτιμητές (Arellano & Bond, Blundell & Bond και Arellano & Hsiao). Προκειμένου να υλοποιηθεί το ερευνητικό μέρος της παρούσης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 212 εισηγμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας για την περίοδο 2004-2015. Από την πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης προέκυψε ότι υψηλή δανειακή επιβάρυνση θα έχουν οι εταιρείες που είχαν επίσης υψηλή δανειακή επιβάρυνση το προηγούμενο έτος (Debtt-1), χαμηλή κερδοφορία (ROA), μικρό κλάσμα αποσβέσεων (NDTS), μικρό ρυθμό μεταβολής πωλήσεων (GROWTH), μεγάλο μέγεθος (SIZE) και μικρή ηλικία επιχείρησης (AGE). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν την εφαρμογή κατά κύριο λόγο της θεωρίας εξισορρόπησης και συνεισφέρουν στην ορθότερη λήψη αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση του μείγματος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω της βαθύτερης κατανόησης των θεωριών κεφαλαιακής διάρθρωσης και των παραγόντων επιρροής της. Επίσης μας φανερώνουν ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι παραδοσιακές πρακτικές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η επιρροή της οικονομικής κρίσης στα ως άνω αποτελέσματα. Όπως επίσης θα μπορούσε να γίνει σύγκριση των ως άνω αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα μιας αντίστοιχης έρευνας για μη εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Καθόσον γνωρίζουμε δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη έρευνα η οποία να μελετά με την προαναφερθείσα μέθοδο οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 2004-2015.el
heal.abstractThe present paper examines the issue of the capital structure of enterprises, one of the issues that modern financial management has been concerned. Studying and presenting the capital structure in theory, making an historical overview of its theories, and taking into account the results of previous empirical researches, we made an attempt to approach this issue. The primary objective of the present paper is to identify the factors that affect the capital structure of enterprises. These factors were examined using statistical models (Arellano & Bond, Blundell & Bond και Arellano & Hsiao).. In order to conduct the present research, we used data from the financial statements of 212 companies operating in various sectors of economic activity for the period 2004 - 2015. The multiple regression analysis showed that companies that had a high debt burden last year (Debt t-1), low profitability (ROA), small depreciation fraction (NDTS), small sales change rate (GROWTH), large size (SIZE) and young business age (AGE), will have high debt burden (Debt). The results of the research reveal primarily the application of the trade off theory and contribute to better decision-making to optimize the business financing mix, by deepening understanding of capital structure theories and its factors. They also show us that traditional business financing practices by the country's financial institutions continue to apply. The impact of the economic crisis on these results could be the subject of future research. The results could also be compared with the results of a corresponding survey of unlisted Greek companies. As far as we know there has been no corresponding survey to study the aforementioned method of financial data for the period 2004 - 2015 in Greece.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτικήel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES) MSc in Accounting and Auditingen
heal.titleΚεφαλαιακή διάρθρωση επιχειρήσεων.el
heal.titleCapital structure of enterprises.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordκεφαλαιακή διάρθρωση, επιχείρησηel
heal.keywordcapital structure, enterpriseen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΑρβανίτης, Σταύροςel
heal.advisorNameArvanitis, Stavrosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States