Εμφάνιση απλής εγγραφής

Finacial analysis of companies DEH and OTE.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒασιλάκης, Μιχαήλel
dc.creatorVasilakis, Michailen
dc.date.accessioned2020-05-18T12:32:04Z
dc.date.available2020-05-18T12:32:04Z
dc.date.issued2020-05-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9458
dc.description.abstractΗ χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τον εντοπισμό, τη σύγκριση και την ερμηνεία χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών που παρουσιάζονται στις καταστάσεις. Η παρούσα εργασία θα εφαρμόσει τη μέθοδο των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για να παρουσιάσει τη διαχρονική εξέλιξη της πορείας των επιχειρήσεων ΟΤΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., δύο εμβληματικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. Η ανάλυση των εταιριών τα έτη 2013-2017 παρουσιάζει ενδιαφέρουσες τάσεις. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις και προοπτικές, ενώ η ΔΕΗ έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και διάρθρωσης του κόστους. Οι δύο επιχειρήσεις επηρεάζονται σημαντικά από την απελευθέρωση της αγοράς και τη δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών που τη διαχειρίζεται. Η πορεία των μετοχών είναι πτωτική. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η περίοδος ανάλυσης συμπίπτει με μία από τις πιο αρνητικές περιόδους μακροοικονομικών εξελίξεων στην εθνική οικονομία. Η οικονομετρική ανάλυση των ημερήσιων αποδόσεων που παρατίθεται στο τέλος του 6ου κεφαλαίου δεν παρουσιάζει κάποια ευρήματα ως προς την επίδραση του ημερολογιακού μήνα στο πρόσημο των ημερήσιων αποδόσεων των μετοχών.el
dc.description.abstractThe financial analysis is based on the processing of accounting data as presented in the financial statements. The financial statements are the main source of financial information. The analysis of financial statements includes identifying, comparing and interpreting financial information and other information presented in the financial statements. This paper will apply the method of financial ratios to present the evolution of OTE SA business over time. and PPC SA, two flagship companies of the Greek economy. The analysis of companies in the years 2013-2017 presents interesting trends. OTE presents comparatively better performance and prospects, while PPC has to address significant liquidity and cost structure problems. The two companies are significantly affected by the liberalization of the market and the creation of independent regulatory authorities that manage it. The stock is down. However, it should be noted that the analysis period coincides with one of the most negative periods of macroeconomic developments in the national economy. The econometric analysis of the daily returns listed at the end of Chapter 6 shows no findings as to the effect of the calendar month on the daily return of the stock.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών ΔΕΗ και ΟΤΕ.el
dc.titleFinacial analysis of companies DEH and OTE.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒασιλάκης, Μιχαήλel
heal.creatorNameVasilakis, Michailen
heal.publicationDate2020-05-18
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9458
heal.abstractΗ χρηματοοικονομική ανάλυση βασίζεται στην επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τον εντοπισμό, τη σύγκριση και την ερμηνεία χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών που παρουσιάζονται στις καταστάσεις. Η παρούσα εργασία θα εφαρμόσει τη μέθοδο των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών για να παρουσιάσει τη διαχρονική εξέλιξη της πορείας των επιχειρήσεων ΟΤΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε., δύο εμβληματικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. Η ανάλυση των εταιριών τα έτη 2013-2017 παρουσιάζει ενδιαφέρουσες τάσεις. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις και προοπτικές, ενώ η ΔΕΗ έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και διάρθρωσης του κόστους. Οι δύο επιχειρήσεις επηρεάζονται σημαντικά από την απελευθέρωση της αγοράς και τη δημιουργία ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών που τη διαχειρίζεται. Η πορεία των μετοχών είναι πτωτική. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η περίοδος ανάλυσης συμπίπτει με μία από τις πιο αρνητικές περιόδους μακροοικονομικών εξελίξεων στην εθνική οικονομία. Η οικονομετρική ανάλυση των ημερήσιων αποδόσεων που παρατίθεται στο τέλος του 6ου κεφαλαίου δεν παρουσιάζει κάποια ευρήματα ως προς την επίδραση του ημερολογιακού μήνα στο πρόσημο των ημερήσιων αποδόσεων των μετοχών.el
heal.abstractThe financial analysis is based on the processing of accounting data as presented in the financial statements. The financial statements are the main source of financial information. The analysis of financial statements includes identifying, comparing and interpreting financial information and other information presented in the financial statements. This paper will apply the method of financial ratios to present the evolution of OTE SA business over time. and PPC SA, two flagship companies of the Greek economy. The analysis of companies in the years 2013-2017 presents interesting trends. OTE presents comparatively better performance and prospects, while PPC has to address significant liquidity and cost structure problems. The two companies are significantly affected by the liberalization of the market and the creation of independent regulatory authorities that manage it. The stock is down. However, it should be noted that the analysis period coincides with one of the most negative periods of macroeconomic developments in the national economy. The econometric analysis of the daily returns listed at the end of Chapter 6 shows no findings as to the effect of the calendar month on the daily return of the stock.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών ΔΕΗ και ΟΤΕ.el
heal.titleFinacial analysis of companies DEH and OTE.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordχρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτες, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)el
heal.keywordfinancial analysis, ratios, Public Power Corporation S.A., Hellenic Telecommunications Organisation S.A.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.advisorID.emailcfloros@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States