Show simple item record

Το πλαίσιο της περιβαλλοντικής κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική διαφάνεια με χρήση τεχνικής πολλαπλών μεταβλητών.

Dublin Core metadata

dc.creatorPassas, Ioannisen
dc.creatorΠασσάς, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2020-07-27T08:42:30Z
dc.date.available2020-07-27T08:42:30Z
dc.date.issued2020-07-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9608
dc.description.abstractThe purpose of this research is to provide to the Board of Directors and CEOs of a firm to be aware of and accountable for the information they provide to the public. As long as the quality of the companies’ public information is high, it will be able to retain its investors as well as to obtain new ones more easily. This research introduces a Multi-Criteria Decision Aid - MCDA tool with the use of the PROMETHEE II method to formulate an alternative aggregate ESG quality approach. We conduct comparisons in a sectorial and regional based perspective during different exam periods before and after the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS), in an attempt to provide a robust framework for corporate disclosure reporting. The findings are of particular interest to both scholars and decision-makers, including providers of corporate governance indices and rating agencies. The innovation of this research lies among others in using the MCDA method with the ESG framework, which proposes a combination of qualitative and quantitative criteria, enabling experienced and/or not experienced analysts to avoid manipulating techniques in business information. The sample of companies that research based on was US and European companies incorporating only large-sized ones.en
dc.description.abstractΣκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση και γνώση στα διοικητικά συμβούλια και στους Διευθυντές (CEO) μιας επιχείρησης για τις πληροφορίες που παραχωρούν στο ευρύ κοινό. Αν η ποιότητα της δημοσιευμένης πληροφόρησης μιας εταιρίας είναι υψηλή (ικανοποιητική), τότε θα είναι και σε θέση να διατηρήσει τους επενδυτές της ή και να προσελκύσει νέους ευκολότερα. Η έρευνα αυτή εισάγει ένα εργαλείο απόφασης πολλαπλών κριτηρίων - (MCDA tool) με τη χρήση της μεθόδου PROMETHEE II για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής συνολικής προσέγγισης στην ποιότητα της Περιβαλλοντολογικής, Κοινωνικής και Εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Πραγματοποιούνται συγκρίσεις σε τομεακή και περιφερειακή βάση, κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων εξέτασης πριν και μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), σε μια προσπάθεια να παρέχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο στην αναφορά Εταιρικής γνωστοποίησης /δημοσιοποίησης. Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους μελετητές όσο και για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρέχουν/δημιουργούν τους δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και των Οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η καινοτομία αυτής της έρευνας έγκειται, μεταξύ άλλων, στη χρήση της μεθόδου MCDA με το πλαίσιο ESG, η οποία προτείνει ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, διευκολύνοντας έμπειρους ή/και μη έμπειρους αναλυτές στην αποφυγή τεχνικών παραποίησης των επιχειρηματικών πληροφοριών. Το δείγμα των εταιρειών βασίζεται μόνο σε μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.el
dc.languageΑγγλικάel
dc.languageEnglishen
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleEnvironmental, social and corporate governance framework for corporate disclosure in a multi-perspective dimension.en
dc.titleΤο πλαίσιο της περιβαλλοντικής κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική διαφάνεια με χρήση τεχνικής πολλαπλών μεταβλητών.el

healMeta

heal.creatorNamePassas, Ioannisen
heal.creatorNameΠασσάς, Ιωάννηςel
heal.publicationDate2020-07-24
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9608
heal.abstractThe purpose of this research is to provide to the Board of Directors and CEOs of a firm to be aware of and accountable for the information they provide to the public. As long as the quality of the companies’ public information is high, it will be able to retain its investors as well as to obtain new ones more easily. This research introduces a Multi-Criteria Decision Aid - MCDA tool with the use of the PROMETHEE II method to formulate an alternative aggregate ESG quality approach. We conduct comparisons in a sectorial and regional based perspective during different exam periods before and after the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS), in an attempt to provide a robust framework for corporate disclosure reporting. The findings are of particular interest to both scholars and decision-makers, including providers of corporate governance indices and rating agencies. The innovation of this research lies among others in using the MCDA method with the ESG framework, which proposes a combination of qualitative and quantitative criteria, enabling experienced and/or not experienced analysts to avoid manipulating techniques in business information. The sample of companies that research based on was US and European companies incorporating only large-sized ones.en
heal.abstractΣκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση και γνώση στα διοικητικά συμβούλια και στους Διευθυντές (CEO) μιας επιχείρησης για τις πληροφορίες που παραχωρούν στο ευρύ κοινό. Αν η ποιότητα της δημοσιευμένης πληροφόρησης μιας εταιρίας είναι υψηλή (ικανοποιητική), τότε θα είναι και σε θέση να διατηρήσει τους επενδυτές της ή και να προσελκύσει νέους ευκολότερα. Η έρευνα αυτή εισάγει ένα εργαλείο απόφασης πολλαπλών κριτηρίων - (MCDA tool) με τη χρήση της μεθόδου PROMETHEE II για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής συνολικής προσέγγισης στην ποιότητα της Περιβαλλοντολογικής, Κοινωνικής και Εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Πραγματοποιούνται συγκρίσεις σε τομεακή και περιφερειακή βάση, κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων εξέτασης πριν και μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), σε μια προσπάθεια να παρέχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο στην αναφορά Εταιρικής γνωστοποίησης /δημοσιοποίησης. Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους μελετητές όσο και για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρέχουν/δημιουργούν τους δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και των Οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η καινοτομία αυτής της έρευνας έγκειται, μεταξύ άλλων, στη χρήση της μεθόδου MCDA με το πλαίσιο ESG, η οποία προτείνει ένα συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, διευκολύνοντας έμπειρους ή/και μη έμπειρους αναλυτές στην αποφυγή τεχνικών παραποίησης των επιχειρηματικών πληροφοριών. Το δείγμα των εταιρειών βασίζεται μόνο σε μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.el
heal.languageΑγγλικάel
heal.languageEnglishen
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμούel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Hospitality and Tourism Managementen
heal.titleEnvironmental, social and corporate governance framework for corporate disclosure in a multi-perspective dimension.en
heal.titleΤο πλαίσιο της περιβαλλοντικής κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική διαφάνεια με χρήση τεχνικής πολλαπλών μεταβλητών.el
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordcorporate governance, environmental social governance, Multi-Criterion Decision Aid, Prometheé IIen
heal.keywordεταιρική διακυβέρνηση, περιβαλλοντική κοινωνική διακυβέρνηση, Multi-Criterion Decision Aid, Prometheé IIel
heal.accessfreeel
heal.advisorNameGarefalakis, Alexandrosen
heal.advisorNameΓαρεφαλάκης, Αλέξανδροςel
heal.advisorID.emailagarefalakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States