Εμφάνιση απλής εγγραφής

Business performance measurement systems.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΛυρώνης, Νικόλαοςel
dc.creatorLyronis, Nikolaosen
dc.date.accessioned2021-01-20T16:48:28Z
dc.date.available2021-01-20T16:48:28Z
dc.date.issued2021-01-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9764
dc.description.abstractΗ ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων των πόρων των οργανισμών. Η απόδοση μιας επιχείρησης καθορίζεται σταθερά και σημαντικά από την απόδοση των διαδικασιών και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, των εργαζομένων. Τα μοντέλα μέτρησης της απόδοσης των οργανισμών και των επιχειρήσεων συνήθως σκοπεύουν να παρέχουν μια ολιστική εικόνα της απόδοσης τους, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις που σχετίζονται με την έννοια της απόδοσης. Ειδικότερα, η έννοια του Balanced Scorecard αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στο οποίο κάθε οργανωτική μονάδα πρέπει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με τον καθορισμό μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. Η εφαρμογή του μοντέλου και στις πέντε επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, έδειξε ότι αυτές κατάφεραν να προσδιορίσουν την σημαντικότερη διάσταση στην οποία θα πρέπει να δώσουν βάση, σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους που είχαν θέσει στην αρχή της διαδικασίας και να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους μετά το πέρας της εφαρμογής του μοντέλου.el
dc.description.abstractThe effective utilization of the human resources section of the companies is a precondition for the utilization of all the resources of the organizations. The performance of a company is consistently and significantly determined by the performance of processes and the performance of human resources. Organizational and business performance measurement models usually aim to provide a holistic picture of company performance, taking into account different views related to the concept of performance. In particular, the concept of Balanced Scorecard refers to a comprehensive tool in which each organizational unit must adapt its activities to achieve specific goals in relation to defining a business strategy. The application of the model to all five companies presented in the context of this dissertation showed that they were able to identify the most important dimension in which they should focus, in relation to the strategic goals they had set at the beginning of the process and to improve significantly their performance after the application of the model.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
dc.publisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣυστήματα μέτρησης επιχειρησιακής απόδοσης.el
dc.titleBusiness performance measurement systems.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΛυρώνης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameLyronis, Nikolaosen
heal.publicationDate2021-01-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9764
heal.abstractΗ ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση όλων των πόρων των οργανισμών. Η απόδοση μιας επιχείρησης καθορίζεται σταθερά και σημαντικά από την απόδοση των διαδικασιών και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, των εργαζομένων. Τα μοντέλα μέτρησης της απόδοσης των οργανισμών και των επιχειρήσεων συνήθως σκοπεύουν να παρέχουν μια ολιστική εικόνα της απόδοσης τους, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές απόψεις που σχετίζονται με την έννοια της απόδοσης. Ειδικότερα, η έννοια του Balanced Scorecard αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στο οποίο κάθε οργανωτική μονάδα πρέπει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της για να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με τον καθορισμό μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. Η εφαρμογή του μοντέλου και στις πέντε επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, έδειξε ότι αυτές κατάφεραν να προσδιορίσουν την σημαντικότερη διάσταση στην οποία θα πρέπει να δώσουν βάση, σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους που είχαν θέσει στην αρχή της διαδικασίας και να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοσή τους μετά το πέρας της εφαρμογής του μοντέλου.el
heal.abstractThe effective utilization of the human resources section of the companies is a precondition for the utilization of all the resources of the organizations. The performance of a company is consistently and significantly determined by the performance of processes and the performance of human resources. Organizational and business performance measurement models usually aim to provide a holistic picture of company performance, taking into account different views related to the concept of performance. In particular, the concept of Balanced Scorecard refers to a comprehensive tool in which each organizational unit must adapt its activities to achieve specific goals in relation to defining a business strategy. The application of the model to all five companies presented in the context of this dissertation showed that they were able to identify the most important dimension in which they should focus, in relation to the strategic goals they had set at the beginning of the process and to improve significantly their performance after the application of the model.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούςel
heal.academicPublisherH.M.U., MSc in MBA for Engineersen
heal.titleΣυστήματα μέτρησης επιχειρησιακής απόδοσης.el
heal.titleBusiness performance measurement systems.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordεπιχειρηματική απόδοση, απόδοση εργαζομένων, πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίαςel
heal.keywordbusiness performance, employee performance, balanced scorecarden
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΓαρεφαλάκης, Αλέξανδροςel
heal.advisorNameGarefalakis, Alexandrosen
heal.advisorID.emailagarefalakis@hmu.gr
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States