Εμφάνιση απλής εγγραφής

The capital structure in SME in Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚαροφυλλάκης, Κανάκηςel
dc.creatorKarofyllakis, Kanakisen
dc.date.accessioned2021-06-23T06:38:30Z
dc.date.available2021-06-23T06:38:30Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9927
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων της κεφαλαιακής διάρθρωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των λόγων που την επηρεάζουν. Η εξεταζόμενη περίοδος του δείγματος είναι από το 2001-2018 που δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής, κρίθηκε αναγκαίος ο επιμερισμός της στην περίοδο πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 2001-2009 και στην περίοδο της κρίσης 2010-2018. Ειδικότερα η περίοδος 2010-2018 εξετάστηκε και στις υποπεριόδους 2010-2015 και 2016-2018 που υπήρξε και ο περιορισμός στην κίνηση των κεφαλαίων. Το δείγμα αφορά 876 ελληνικές επιχειρήσεις που κατά το έτος 2018 χαρακτηρίζονται μικρομεσαίες, σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων imentor. Εξετάσαμε τους περισσότερους και κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες όπως το μέγεθος, η ηλικία, η κερδοφορία, το ποσοστό των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κ.α., που επηρεάζουν την μόχλευση, με την μέθοδο της robust πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμηση και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα των θεωριών και των ερευνών που έχουν αναπτυχθεί έως και σήμερα. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι, οι αποφάσεις της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων έχουν την τάση να συμπίπτουν με την θεωρία της ιεράρχησης της χρηματοδότησης όσον αφορά την ηλικία, κερδοφορία και τα πάγια περιουσιακά στοιχειά. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των μεταβλητών των φορολογικών ελαφρύνσεων πλην τόκων και δανείων και των αναπτυξιακών προοπτικών με την μόχλευση μεταβάλλονται από τον εκάστοτε τρόπο ορισμού της καθώς και την εξεταζόμενη περίοδο. Καθώς και ότι η ρευστότητα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης. Στην διπλωματική εργασία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα ευρήματα των ερευνών, λόγω του μεγάλου αριθμού τους καθώς και των διαφορετικών προσεγγίσεων των συγγραφέων, ώστε να διερευνηθούν το δυνατόν καλύτερα οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.el
dc.description.abstractThe objective of the present work is the empirical examination of the main determinants of the capital structure in SME in Greece and the reasons that affect it. The sample period is 2001-2018, as well as the periods before and after the global financial cr isis (2001-2009 and 2010-2018). In addition, the period 2010-2018 was examined in the sub periods 2010-2015 and 2016-2018, given that there were restrictions on transactions due to capital controls. The sample includes 876 Greek listed companies which are characterized as SME in 2018, according to the New Greek Accounting Standards; data were collected from the imentor database. In particular, following recent papers, we examined the most important determinants such as size, age, profitability, tangibility, etc., which affect leverage, using the method of robust multiple linear regression. Further, we compared our results with the results reported from recent studies. Our results show that the decisions of the capital structure of enterprises tend to coincide with the pecking order theory in terms of age, profitability and tangibility. Moreover the empirical results reveal that the correlations of the variables of non-debt tax shields and the growth opportunities with leverage change due to the definition of leverage and examined period. Also liquidity seems to be a very important variable in company decisions concerning the source of financing. Due to the fact that a large number of related studies follow different approaches, a special attention was paid to previous findings from other researches in order to investigate the determinants that affect SMEs in Greece.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκησηel
dc.publisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Financial Managementen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚεφαλαιακή διάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.el
dc.titleThe capital structure in SME in Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚαροφυλλάκης, Κανάκηςel
heal.creatorNameKarofyllakis, Kanakisen
heal.publicationDate2021-06-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9927
heal.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων της κεφαλαιακής διάρθρωσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των λόγων που την επηρεάζουν. Η εξεταζόμενη περίοδος του δείγματος είναι από το 2001-2018 που δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής, κρίθηκε αναγκαίος ο επιμερισμός της στην περίοδο πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 2001-2009 και στην περίοδο της κρίσης 2010-2018. Ειδικότερα η περίοδος 2010-2018 εξετάστηκε και στις υποπεριόδους 2010-2015 και 2016-2018 που υπήρξε και ο περιορισμός στην κίνηση των κεφαλαίων. Το δείγμα αφορά 876 ελληνικές επιχειρήσεις που κατά το έτος 2018 χαρακτηρίζονται μικρομεσαίες, σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων imentor. Εξετάσαμε τους περισσότερους και κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες όπως το μέγεθος, η ηλικία, η κερδοφορία, το ποσοστό των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κ.α., που επηρεάζουν την μόχλευση, με την μέθοδο της robust πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμηση και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα των θεωριών και των ερευνών που έχουν αναπτυχθεί έως και σήμερα. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι, οι αποφάσεις της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων έχουν την τάση να συμπίπτουν με την θεωρία της ιεράρχησης της χρηματοδότησης όσον αφορά την ηλικία, κερδοφορία και τα πάγια περιουσιακά στοιχειά. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των μεταβλητών των φορολογικών ελαφρύνσεων πλην τόκων και δανείων και των αναπτυξιακών προοπτικών με την μόχλευση μεταβάλλονται από τον εκάστοτε τρόπο ορισμού της καθώς και την εξεταζόμενη περίοδο. Καθώς και ότι η ρευστότητα φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης. Στην διπλωματική εργασία δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα ευρήματα των ερευνών, λόγω του μεγάλου αριθμού τους καθώς και των διαφορετικών προσεγγίσεων των συγγραφέων, ώστε να διερευνηθούν το δυνατόν καλύτερα οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.el
heal.abstractThe objective of the present work is the empirical examination of the main determinants of the capital structure in SME in Greece and the reasons that affect it. The sample period is 2001-2018, as well as the periods before and after the global financial cr isis (2001-2009 and 2010-2018). In addition, the period 2010-2018 was examined in the sub periods 2010-2015 and 2016-2018, given that there were restrictions on transactions due to capital controls. The sample includes 876 Greek listed companies which are characterized as SME in 2018, according to the New Greek Accounting Standards; data were collected from the imentor database. In particular, following recent papers, we examined the most important determinants such as size, age, profitability, tangibility, etc., which affect leverage, using the method of robust multiple linear regression. Further, we compared our results with the results reported from recent studies. Our results show that the decisions of the capital structure of enterprises tend to coincide with the pecking order theory in terms of age, profitability and tangibility. Moreover the empirical results reveal that the correlations of the variables of non-debt tax shields and the growth opportunities with leverage change due to the definition of leverage and examined period. Also liquidity seems to be a very important variable in company decisions concerning the source of financing. Due to the fact that a large number of related studies follow different approaches, a special attention was paid to previous findings from other researches in order to investigate the determinants that affect SMEs in Greece.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκησηel
heal.academicPublisherH.M.U., School of Management and Economic Sciences (SMES), MSc in Financial Managementen
heal.titleΚεφαλαιακή διάρθρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.el
heal.titleThe capital structure in SME in Greece.en
heal.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel
heal.typeMaster thesisen
heal.keywordκεφαλαιακή διάρθρωση, μικρομεσαία επιχείρησηel
heal.keywordcapital structure, small and medium sized enterpriseen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΦλώρος, Χρήστοςel
heal.advisorNameFloros, Christosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States