Show simple item record

Alternative ways to treat chronic pain.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜελά, Δέσποιναel
dc.creatorΝιόλη, Πελαγίαel
dc.creatorMela, Despoinaen
dc.creatorNioli, Pelagiaen
dc.date.accessioned2021-09-20T10:54:12Z
dc.date.available2021-09-20T10:54:12Z
dc.date.issued2021-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10031
dc.description.abstractΕίναι αδιαμφισβήτητο ότι ο χρόνιος πόνος είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη δοκιμασία την οποία ο/η ασθενής καλείται να αντιμετωπίσει ή να ζήσει με αυτή. Εφόσον είναι μία κατάσταση που προβληματίζει ανθρώπους από όλο τον κόσμο ο χρόνιος πόνος υπερβαίνει τα άτομα και αφορά στην κοινωνία ως σύνολο και απαιτεί κάθε είδος διαθέσιμης θεραπείας: συμβατική ιατρική φροντίδα-φαρμακευτική από το ένα μέρος και συμπληρωματική ή/και εναλλακτική θεραπεία από το άλλο. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση διερευνά τη χρήση, τη χρησιμότητα, τη διάδοση και την ανάδυση κάποιων συμπληρωματικών ή/και εναλλακτικών θεραπειών. Ο βελονισμός, η κάνναβη, η μουσικοθεραπεία, η ύπνωση και η αυτοϋπνωση είναι σημαντικές θεραπείες αυτού του είδους οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως και διαχρονικά. Η ανάγκη των ασθενών να αντιμετωπίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τον χρόνιο πόνο συχνά δεν ικανοποιείται, αποκλειστικά, μέσα από τις συμβατικές ιατρικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, τείνουν να στρέφονται σε συμπληρωματικές ή/και εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές ως μία απόπειρα να προκρίνουν τον συνδυασμό των θεραπειών -συμβατικών και συμπληρωματικών σε αυτές- ή μία εναλλακτική ως προς τις συμβατικές θεραπεία σε αναζήτηση καλύτερων αποτελεσμάτων. Σύγχρονα Συστήματα Υγείας σε διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου, αλλά όχι της Ελλάδας, έχουν αρχίσει να κάνουν καλή χρήση καινοτόμων συμπληρωματικών ή/και εναλλακτικών, μη φαρμακευτικών -εκτός από την κάνναβη- θεραπευτικών λύσεων στη φροντίδα του/της ασθενούς, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της ανακούφισης του χρόνιου πόνου, διαμέσου της εξατομίκευσης της θεραπευτικής προσέγγισης. Αυτή η ανθρωπιστική προσέγγιση θα πρέπει να εμπλέκει επαγγελματίες υγειονομικούς, τόσο γιατρούς όσο και νοσηλευτές, σε μια απόπειρα να υπερβεί ελλείψεις στην έρευνα, τη γνώση και τις δεξιότητες ή ακόμη και την κοινή δυσπιστία, στο βαθμό που μια μεγάλη αύξηση στις συμπληρωματικές και/ή εναλλακτικές θεραπείες έχει σημειωθεί μεταξύ των ασθενών τα τελευταία χρόνια.el
dc.description.abstractIt is indisputable that chronic pain is a highly unpleasant ordeal for a patient to face or have to live with. Since it is a situation that troubles people throughout the world chronic pain goes beyond individuals and concerns the society as a whole and it requires every kind of treatment available: conventional medical treatment-medication on the one hand and complementary or/and alternative therapy on the other. This study reviews the use, the utility, the hearsay and the emergence of some complementary or/and alternative therapies. Acupuncture, Cannabis, Music therapy, Hypnosis and Self-Hypnosis are important treatments of this kind that are used largely and internationally. Patient’s need to deal with or even overcome chronic pain is often not met by conventional medicine practices exclusively. Therefore, they tend to turn to complementary and/or alternative therapeutic practices as an attempt to promote a combination of therapies -conventional and complementary- or an alternative procedure in search of better results. Contemporary Healthcare Systems in various countries of the western world, but no in Greece, have begun making good use of innovative complementary or/and alternative, non-pharmacological -except for cannabis- treatment solutions to patient care, in order to maximize relief effect on chronic pain through personalization of therapeutical procedure. This humanistic approach should involve healthcare professionals, both doctors and nurses, in the attempt to overcome research, knowledge and skills deficiencies or even common distrust, as far as a great hearsay of complementary and/or alternative therapies between patients has occurred in recent years.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΕναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης χρόνιου πόνου.el
dc.titleAlternative ways to treat chronic pain.en

healMeta

heal.creatorNameΜελά, Δέσποιναel
heal.creatorNameΝιόλη, Πελαγίαel
heal.creatorNameMela, Despoinaen
heal.creatorNameNioli, Pelagiaen
heal.publicationDate2021-09-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10031
heal.abstractΕίναι αδιαμφισβήτητο ότι ο χρόνιος πόνος είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη δοκιμασία την οποία ο/η ασθενής καλείται να αντιμετωπίσει ή να ζήσει με αυτή. Εφόσον είναι μία κατάσταση που προβληματίζει ανθρώπους από όλο τον κόσμο ο χρόνιος πόνος υπερβαίνει τα άτομα και αφορά στην κοινωνία ως σύνολο και απαιτεί κάθε είδος διαθέσιμης θεραπείας: συμβατική ιατρική φροντίδα-φαρμακευτική από το ένα μέρος και συμπληρωματική ή/και εναλλακτική θεραπεία από το άλλο. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση διερευνά τη χρήση, τη χρησιμότητα, τη διάδοση και την ανάδυση κάποιων συμπληρωματικών ή/και εναλλακτικών θεραπειών. Ο βελονισμός, η κάνναβη, η μουσικοθεραπεία, η ύπνωση και η αυτοϋπνωση είναι σημαντικές θεραπείες αυτού του είδους οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως και διαχρονικά. Η ανάγκη των ασθενών να αντιμετωπίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τον χρόνιο πόνο συχνά δεν ικανοποιείται, αποκλειστικά, μέσα από τις συμβατικές ιατρικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, τείνουν να στρέφονται σε συμπληρωματικές ή/και εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές ως μία απόπειρα να προκρίνουν τον συνδυασμό των θεραπειών -συμβατικών και συμπληρωματικών σε αυτές- ή μία εναλλακτική ως προς τις συμβατικές θεραπεία σε αναζήτηση καλύτερων αποτελεσμάτων. Σύγχρονα Συστήματα Υγείας σε διάφορες χώρες του δυτικού κόσμου, αλλά όχι της Ελλάδας, έχουν αρχίσει να κάνουν καλή χρήση καινοτόμων συμπληρωματικών ή/και εναλλακτικών, μη φαρμακευτικών -εκτός από την κάνναβη- θεραπευτικών λύσεων στη φροντίδα του/της ασθενούς, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της ανακούφισης του χρόνιου πόνου, διαμέσου της εξατομίκευσης της θεραπευτικής προσέγγισης. Αυτή η ανθρωπιστική προσέγγιση θα πρέπει να εμπλέκει επαγγελματίες υγειονομικούς, τόσο γιατρούς όσο και νοσηλευτές, σε μια απόπειρα να υπερβεί ελλείψεις στην έρευνα, τη γνώση και τις δεξιότητες ή ακόμη και την κοινή δυσπιστία, στο βαθμό που μια μεγάλη αύξηση στις συμπληρωματικές και/ή εναλλακτικές θεραπείες έχει σημειωθεί μεταξύ των ασθενών τα τελευταία χρόνια.el
heal.abstractIt is indisputable that chronic pain is a highly unpleasant ordeal for a patient to face or have to live with. Since it is a situation that troubles people throughout the world chronic pain goes beyond individuals and concerns the society as a whole and it requires every kind of treatment available: conventional medical treatment-medication on the one hand and complementary or/and alternative therapy on the other. This study reviews the use, the utility, the hearsay and the emergence of some complementary or/and alternative therapies. Acupuncture, Cannabis, Music therapy, Hypnosis and Self-Hypnosis are important treatments of this kind that are used largely and internationally. Patient’s need to deal with or even overcome chronic pain is often not met by conventional medicine practices exclusively. Therefore, they tend to turn to complementary and/or alternative therapeutic practices as an attempt to promote a combination of therapies -conventional and complementary- or an alternative procedure in search of better results. Contemporary Healthcare Systems in various countries of the western world, but no in Greece, have begun making good use of innovative complementary or/and alternative, non-pharmacological -except for cannabis- treatment solutions to patient care, in order to maximize relief effect on chronic pain through personalization of therapeutical procedure. This humanistic approach should involve healthcare professionals, both doctors and nurses, in the attempt to overcome research, knowledge and skills deficiencies or even common distrust, as far as a great hearsay of complementary and/or alternative therapies between patients has occurred in recent years.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΕναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης χρόνιου πόνου.el
heal.titleAlternative ways to treat chronic pain.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordχρόνιος πόνος, συμπληρωματική-εναλλακτική θεραπεία, βελονισμός, μουσικοθεραπεία, κάνναβηel
heal.keywordchronic pain, complementary-alternative therapy, acupuncture, music therapy, cannabisen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΖωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameZografakis-Sfakianakis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States