Εμφάνιση απλής εγγραφής

Fear of coronavirus COVID-19 and the intention of Nursing students to be vaccinated against the virus.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΖαχαράκη, Αναστασίαel
dc.creatorΛαμπρινού, Εμμανουέλα-Ζωήel
dc.creatorΤσιρίκου, Ραφαέλαel
dc.creatorZacharaki, Anastasiaen
dc.creatorLamprinou, Emmanouela-Zoien
dc.creatorTsirikou, Rafaelaen
dc.date.accessioned2021-09-30T16:59:19Z
dc.date.available2021-09-30T16:59:19Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10045
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού έμελλε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξαρτήτως ηλικιακής και κοινωνικής ομάδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία και φόβο, στρέφοντας τα βλέμματα χιλιάδων επιστημόνων στην διερεύνηση ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών/τριών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) σχετικά με τον φόβο που βιώνουν, λόγω των αλλαγών που επέφερε η πανδημία τόσο στον τρόπο ζωής τους, όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης τους, καθώς και την πρόθεση τους να εμβολιαστούν. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα προσδιορίσουν την πρόθεση των φοιτητών/τριων να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνάται ο φόβος των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όσον αφορά τον κορωνοϊό και την πρόθεση τους να εμβολιαστούν κατά της νόσου COVID-19. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αφορά μια ποσοτική έρευνα, όπου το δείγμα αποτέλεσαν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου τον Δεκέμβριο του 2020, που εστάλη στους/στις φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων του τμήματος. Για την αξιολόγηση του φόβου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα φόβου (Fear of COVID Scale). Έγινε χρήση του προγράμματος IBM SPSS24.0 για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των συμμετεχόντων/χουσών (n=278) της παρούσας έρευνας, οι 237 ήταν γυναίκες (85,3%) και 41 άντρες (14,7%). Η πλειονότητα του δείγματος ανήκε στο ηλικιακό φάσμα 18-25 ετών (88,5%). Ειδικότερα, αναφορικά με τον φόβο που προκαλεί ο κορωνοϊός στους/στις φοιτητές/τριες του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, παρατηρήθηκε ότι οι ερωτώμενοι/νες δεν φοβούνται τον κορωνοιό με ποσοστά που ανέρχονται σε 29,09% και 13,82%. Επιπροσθέτως, σχετικά με την πρόθεση για εμβολιασμό, η πλειοψηφία του δείγματος προτίθεται να εμβολιαστεί με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, όπως φανερώνουν τα ποσοστά θετικών απαντήσεων που ανέρχονται σε 34,53% και 24,46%. Από τη συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων/χουσών και της πρόθεσης εμβολιασμού, φαίνεται να έχουν την πρόθεση να εμβολιαστούν οι γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό (29,9%) έναντι των αντρών (4,7%). Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλο ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων/χουσών στους γιατρούς, τους ειδικούς και την κυβέρνηση της χώρας στην θετική στάση απέναντι στα εμβόλια, όπως δείχνουν και οι συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της εμπιστοσύνης και πρόθεσης για εμβολιασμό, στις οποίες παρατηρήθηκε ότι υπερτερεί η εμπιστοσύνη σε γιατρούς και ειδικούς της χώρας έναντι της κυβέρνησης, αναφορικά με την πληροφόρηση που παρέχουν για τον κορωνοϊό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι οι φοιτητές/τριες δε φοβούνται τον κορωνοϊό και διατηρούν θετική στάση απέναντι σε ένα εμβόλιο κατά της COVID-19. Κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των λόγων άρνησης εμβολιασμού, καθώς υπάρχει ένα μικρό, αλλά υπαρκτό ποσοστό (9,71% και 5,76%) που αρνείται να εμβολιαστεί, λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης και φόβου των παρενεργειών.el
dc.description.abstractINTRODUCTION: The rapid spread of the coronavirus was to radically change the daily lives of people around the world, regardless of age and social group, causing great concern and fear, turning the eyes of thousands of scientists to investigate an effective and safe solution. It is interesting to investigate the views of the students of Nursing of the Hellenic Mediterranean University (H.M.U) regarding the fear they experience, as well as their intention to be vaccinated, due to the changes that the pandemic brought about in their way of life. , as well as in the way of their education. The findings of the study will determine the intention of students to be vaccinated against COVID-19. PURPOSE: In the present research study, the fear of the undergraduate students of the Department of Nursing of the Hellenic Mediterranean University regarding the coronavirus and their intention to be vaccinated against COVID-19 disease. MATERIAL-METHOD: It concerns a quantitative research, where the sample consisted of the undergraduate students of the Nursing department of EL.MEPA. The data were collected through an electronic questionnaire in December 2020, which was sent to the students of all semesters of the department. The Fear of COVID Scale was used to assess the fear. The IBM SPSS24.0 program was used for statistical data analysis. RESULTS: Out of the total number of participants (n = 278) in the present study, 237 were women (85.3%) and 41 men (14.7%). The majority of the sample belonged to the age range of 18-25 years (88.5%). In particular, regarding the fear caused by the coronary artery to the students of the Nursing department of EL.ME.PA, it was observed that the respondents are not afraid of the coronary artery with percentages amounting to 29.09% and 13.82% . In addition, regarding the intention to vaccinate, the majority of the sample intends to be vaccinated with a safe and effective vaccine, as evidenced by the positive response rates of 34.53% and 24.46%. From the correlation made between the sex of the participants / sows and the intention to vaccinate, it seems that women prevail in 29.9% compared to men 4.7%. It is worth mentioning that the confidence of the participants / doctors in the doctors, the specialists and the government of the country in the positive attitude towards the vaccines plays a big role, as shown by the correlations made between the trust and the intention for vaccination, in which it was observed that the trust in doctors and specialists of the country towards the government, regarding the information they provide about the coronavirus. CONCLUSIONS: The results of the study show that students are not afraid of the coronavirus and maintain a positive attitude towards a vaccine against COVID-19. It is necessary to further investigate the reasons for refusing vaccination, as there is a smaller but existing element (9.71% and 5.76%) that refuses to be vaccinated, due to insufficient information and fear of side effects.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟ φόβος για τον κορωνοϊό COVID-19 και η πρόθεση εμβολιασμού των φοιτητών Νοσηλευτικής έναντι στον ιό.el
dc.titleFear of coronavirus COVID-19 and the intention of Nursing students to be vaccinated against the virus.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΖαχαράκη, Αναστασίαel
heal.creatorNameΛαμπρινού, Εμμανουέλα-Ζωήel
heal.creatorNameΤσιρίκου, Ραφαέλαel
heal.creatorNameZacharaki, Anastasiaen
heal.creatorNameLamprinou, Emmanouela-Zoien
heal.creatorNameTsirikou, Rafaelaen
heal.publicationDate2021-09-30
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10045
heal.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού έμελλε να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεξαρτήτως ηλικιακής και κοινωνικής ομάδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία και φόβο, στρέφοντας τα βλέμματα χιλιάδων επιστημόνων στην διερεύνηση ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών/τριών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) σχετικά με τον φόβο που βιώνουν, λόγω των αλλαγών που επέφερε η πανδημία τόσο στον τρόπο ζωής τους, όσο και στον τρόπο εκπαίδευσης τους, καθώς και την πρόθεση τους να εμβολιαστούν. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα προσδιορίσουν την πρόθεση των φοιτητών/τριων να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνάται ο φόβος των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όσον αφορά τον κορωνοϊό και την πρόθεση τους να εμβολιαστούν κατά της νόσου COVID-19. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Αφορά μια ποσοτική έρευνα, όπου το δείγμα αποτέλεσαν οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου τον Δεκέμβριο του 2020, που εστάλη στους/στις φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων του τμήματος. Για την αξιολόγηση του φόβου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα φόβου (Fear of COVID Scale). Έγινε χρήση του προγράμματος IBM SPSS24.0 για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των συμμετεχόντων/χουσών (n=278) της παρούσας έρευνας, οι 237 ήταν γυναίκες (85,3%) και 41 άντρες (14,7%). Η πλειονότητα του δείγματος ανήκε στο ηλικιακό φάσμα 18-25 ετών (88,5%). Ειδικότερα, αναφορικά με τον φόβο που προκαλεί ο κορωνοϊός στους/στις φοιτητές/τριες του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, παρατηρήθηκε ότι οι ερωτώμενοι/νες δεν φοβούνται τον κορωνοιό με ποσοστά που ανέρχονται σε 29,09% και 13,82%. Επιπροσθέτως, σχετικά με την πρόθεση για εμβολιασμό, η πλειοψηφία του δείγματος προτίθεται να εμβολιαστεί με ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, όπως φανερώνουν τα ποσοστά θετικών απαντήσεων που ανέρχονται σε 34,53% και 24,46%. Από τη συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του φύλου των συμμετεχόντων/χουσών και της πρόθεσης εμβολιασμού, φαίνεται να έχουν την πρόθεση να εμβολιαστούν οι γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό (29,9%) έναντι των αντρών (4,7%). Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλο ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων/χουσών στους γιατρούς, τους ειδικούς και την κυβέρνηση της χώρας στην θετική στάση απέναντι στα εμβόλια, όπως δείχνουν και οι συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της εμπιστοσύνης και πρόθεσης για εμβολιασμό, στις οποίες παρατηρήθηκε ότι υπερτερεί η εμπιστοσύνη σε γιατρούς και ειδικούς της χώρας έναντι της κυβέρνησης, αναφορικά με την πληροφόρηση που παρέχουν για τον κορωνοϊό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι οι φοιτητές/τριες δε φοβούνται τον κορωνοϊό και διατηρούν θετική στάση απέναντι σε ένα εμβόλιο κατά της COVID-19. Κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των λόγων άρνησης εμβολιασμού, καθώς υπάρχει ένα μικρό, αλλά υπαρκτό ποσοστό (9,71% και 5,76%) που αρνείται να εμβολιαστεί, λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης και φόβου των παρενεργειών.el
heal.abstractINTRODUCTION: The rapid spread of the coronavirus was to radically change the daily lives of people around the world, regardless of age and social group, causing great concern and fear, turning the eyes of thousands of scientists to investigate an effective and safe solution. It is interesting to investigate the views of the students of Nursing of the Hellenic Mediterranean University (H.M.U) regarding the fear they experience, as well as their intention to be vaccinated, due to the changes that the pandemic brought about in their way of life. , as well as in the way of their education. The findings of the study will determine the intention of students to be vaccinated against COVID-19. PURPOSE: In the present research study, the fear of the undergraduate students of the Department of Nursing of the Hellenic Mediterranean University regarding the coronavirus and their intention to be vaccinated against COVID-19 disease. MATERIAL-METHOD: It concerns a quantitative research, where the sample consisted of the undergraduate students of the Nursing department of EL.MEPA. The data were collected through an electronic questionnaire in December 2020, which was sent to the students of all semesters of the department. The Fear of COVID Scale was used to assess the fear. The IBM SPSS24.0 program was used for statistical data analysis. RESULTS: Out of the total number of participants (n = 278) in the present study, 237 were women (85.3%) and 41 men (14.7%). The majority of the sample belonged to the age range of 18-25 years (88.5%). In particular, regarding the fear caused by the coronary artery to the students of the Nursing department of EL.ME.PA, it was observed that the respondents are not afraid of the coronary artery with percentages amounting to 29.09% and 13.82% . In addition, regarding the intention to vaccinate, the majority of the sample intends to be vaccinated with a safe and effective vaccine, as evidenced by the positive response rates of 34.53% and 24.46%. From the correlation made between the sex of the participants / sows and the intention to vaccinate, it seems that women prevail in 29.9% compared to men 4.7%. It is worth mentioning that the confidence of the participants / doctors in the doctors, the specialists and the government of the country in the positive attitude towards the vaccines plays a big role, as shown by the correlations made between the trust and the intention for vaccination, in which it was observed that the trust in doctors and specialists of the country towards the government, regarding the information they provide about the coronavirus. CONCLUSIONS: The results of the study show that students are not afraid of the coronavirus and maintain a positive attitude towards a vaccine against COVID-19. It is necessary to further investigate the reasons for refusing vaccination, as there is a smaller but existing element (9.71% and 5.76%) that refuses to be vaccinated, due to insufficient information and fear of side effects.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΟ φόβος για τον κορωνοϊό COVID-19 και η πρόθεση εμβολιασμού των φοιτητών Νοσηλευτικής έναντι στον ιό.el
heal.titleFear of coronavirus COVID-19 and the intention of Nursing students to be vaccinated against the virus.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκορονοϊός 2019, εμβολιασμός, φόβος, φοιτητής, Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.keywordCoronavirus disease 2019, vaccination, fear, university student, Nursing Departmenten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠατελάρου, Αθηνάel
heal.advisorNamePatelarou, Athinaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States