Show simple item record

The profile of bone marrow donors.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαραγιωργάκη, Αναστασίαel
dc.creatorΜαυρόκωστα, Άνναel
dc.creatorΣαβουιδάκη, Αντωνίαel
dc.creatorKaragiorgaki, Anastasiaen
dc.creatorMavrokosta, Annaen
dc.creatorSavouidaki, Antoniaen
dc.date.accessioned2021-10-01T13:06:01Z
dc.date.available2021-10-01T13:06:01Z
dc.date.issued2021-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10047
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι αναγκαία για τη θεραπεία ασθενειών που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεραπευθούν ή να καθυστερήσουν να φθάσουν στο τελικό στάδιο. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να υπάρξουν διαθέσιμα υγιή βλαστοκύτταρα για να αντικαταστήσουν τα άρρωστα. Καθώς είναι δύσκολη η ταύτιση των βλαστοκυττάρων του λήπτη και του δότη, κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, είναι δύσκολο να βρεθούν τις περισσότερες φορές οι κατάλληλοι δότες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να καθορισθεί το προφίλ των δωρητών μυελού των οστών. Μεθοδολογία: Ακολουθήθηκε μια ποσοτική πρωτογενή έρευνα βασισμένη σε ένα ερωτηματολόγιο με 29 ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν 35 δότες μυελού των οστών και βλαστικών κυττάρων περιφερικού. Οι ερωτήσεις ήταν όλες κλειστού τύπου και οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν αναφέρονταν στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν το υπάρχον ιστορικό και τις συμπεριφορές των δοτών που συμμετείχαν σε αυτήν. Αποτελέσματα: Η έρευνα που έγινε έδειξε ότι στην Ελλάδα υπάρχει η αίσθηση ότι η όλη διαδικασία δεν είναι δύσκολη αλλά παρ΄ όλα αυτά πάνω από το 50% δηλώνει ότι τη φοβάται, ενώ μόνο ένας στους πέντε θεωρούν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Καταλύτης στην όλη υπόθεση είναι ότι οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η διαδικασία της δωρεάς είναι ανθρώπινη υπόθεση και πιθανόν μια μέρα να χρειασθούν και οι ίδιοι μια τέτοια βοήθεια. Συμπεράσματα: Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που δίνει λύσεις και αποτελέσματα σε καταστάσεις παθήσεων που δεν είχαν καμία προοπτική επιτυχίας. Διαφέρει από τη μετάγγιση αίματος καθώς η μετάγγιση δεν θεραπεύει παρά μόνο αναπληρώνει το αίμα, ενώ η μετάγγιση βλαστοκυττάρων δημιουργεί συνεχώς νέα. Χρειάζεται να υπάρχει επομένως πολύ οργανωμένη προσπάθεια για τη καταγραφή όλων όσων επιθυμούν να γίνουν δότες ενώ παράλληλα χρειάζεται η κατάλληλη ενημέρωση για να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι για τον ευγενή αυτό σκοπό.el
dc.description.abstractIntroduction: Bone marrow transplantation is necessary for treatment of diseases that otherwise could not be cured or delayed to reach the final stage. Therefore it is necessary to have healthy stem cells available to replace the damaged or unefficient ones. A prerequisite for success is to identify each time the suitable donor, but generally it is difficult to identify and match the stemcells recipient and donor. Purpose: The purpose of this dissertation is to determine the profile of bone marrow donors. Methodology: The basic research tool is a quantitative primary survey based on a 29-item questionnaire. This questionnaire was distributed to 35 bone marrow and peripheral stem cell donors. All the questions were of closed type and the answers had to be selected between the different options mentioned in the questionnaire. The questionnaire used in the course of the research was designed to assess the extent to which various factors influence the existing history and the behavior of the donors who participated in it. Results: The survey done revealed that in Greece the people think that the whole BMT process is not difficult but nevertheless more than 50% of the answers affirm that they are afraid of it, while only one in five believe that this process has a fair level of preparation and readiness. The catalyst in the whole case is that most of those who participated in the research consider that the donation action is a humanitarian action and is probable that in the near future may need such help themselves. Conclusions: Bone marrow transplantation is a process that offers solutions and results in some difficult cases of diseases with faint possibilities of recovery. It differs from blood transfusion as the transfusion does not heal but only replenishes the blood, while the BMT constantly rebuild new healthy stem cells. The whole process needs to be a very well organized effort to record all those who want to become donors while at the same time the appropriate information is needed to raise awareness as much as possible for this noble purpose.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΤο προφίλ των δοτών μυελού των οστών.el
dc.titleThe profile of bone marrow donors.en

healMeta

heal.creatorNameΚαραγιωργάκη, Αναστασίαel
heal.creatorNameΜαυρόκωστα, Άνναel
heal.creatorNameΣαβουιδάκη, Αντωνίαel
heal.creatorNameKaragiorgaki, Anastasiaen
heal.creatorNameMavrokosta, Annaen
heal.creatorNameSavouidaki, Antoniaen
heal.publicationDate2021-10-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10047
heal.abstractΕισαγωγή: Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι αναγκαία για τη θεραπεία ασθενειών που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεραπευθούν ή να καθυστερήσουν να φθάσουν στο τελικό στάδιο. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να υπάρξουν διαθέσιμα υγιή βλαστοκύτταρα για να αντικαταστήσουν τα άρρωστα. Καθώς είναι δύσκολη η ταύτιση των βλαστοκυττάρων του λήπτη και του δότη, κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, είναι δύσκολο να βρεθούν τις περισσότερες φορές οι κατάλληλοι δότες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να καθορισθεί το προφίλ των δωρητών μυελού των οστών. Μεθοδολογία: Ακολουθήθηκε μια ποσοτική πρωτογενή έρευνα βασισμένη σε ένα ερωτηματολόγιο με 29 ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν 35 δότες μυελού των οστών και βλαστικών κυττάρων περιφερικού. Οι ερωτήσεις ήταν όλες κλειστού τύπου και οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν αναφέρονταν στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο οι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν το υπάρχον ιστορικό και τις συμπεριφορές των δοτών που συμμετείχαν σε αυτήν. Αποτελέσματα: Η έρευνα που έγινε έδειξε ότι στην Ελλάδα υπάρχει η αίσθηση ότι η όλη διαδικασία δεν είναι δύσκολη αλλά παρ΄ όλα αυτά πάνω από το 50% δηλώνει ότι τη φοβάται, ενώ μόνο ένας στους πέντε θεωρούν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Καταλύτης στην όλη υπόθεση είναι ότι οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η διαδικασία της δωρεάς είναι ανθρώπινη υπόθεση και πιθανόν μια μέρα να χρειασθούν και οι ίδιοι μια τέτοια βοήθεια. Συμπεράσματα: Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μια διαδικασία που δίνει λύσεις και αποτελέσματα σε καταστάσεις παθήσεων που δεν είχαν καμία προοπτική επιτυχίας. Διαφέρει από τη μετάγγιση αίματος καθώς η μετάγγιση δεν θεραπεύει παρά μόνο αναπληρώνει το αίμα, ενώ η μετάγγιση βλαστοκυττάρων δημιουργεί συνεχώς νέα. Χρειάζεται να υπάρχει επομένως πολύ οργανωμένη προσπάθεια για τη καταγραφή όλων όσων επιθυμούν να γίνουν δότες ενώ παράλληλα χρειάζεται η κατάλληλη ενημέρωση για να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι για τον ευγενή αυτό σκοπό.el
heal.abstractIntroduction: Bone marrow transplantation is necessary for treatment of diseases that otherwise could not be cured or delayed to reach the final stage. Therefore it is necessary to have healthy stem cells available to replace the damaged or unefficient ones. A prerequisite for success is to identify each time the suitable donor, but generally it is difficult to identify and match the stemcells recipient and donor. Purpose: The purpose of this dissertation is to determine the profile of bone marrow donors. Methodology: The basic research tool is a quantitative primary survey based on a 29-item questionnaire. This questionnaire was distributed to 35 bone marrow and peripheral stem cell donors. All the questions were of closed type and the answers had to be selected between the different options mentioned in the questionnaire. The questionnaire used in the course of the research was designed to assess the extent to which various factors influence the existing history and the behavior of the donors who participated in it. Results: The survey done revealed that in Greece the people think that the whole BMT process is not difficult but nevertheless more than 50% of the answers affirm that they are afraid of it, while only one in five believe that this process has a fair level of preparation and readiness. The catalyst in the whole case is that most of those who participated in the research consider that the donation action is a humanitarian action and is probable that in the near future may need such help themselves. Conclusions: Bone marrow transplantation is a process that offers solutions and results in some difficult cases of diseases with faint possibilities of recovery. It differs from blood transfusion as the transfusion does not heal but only replenishes the blood, while the BMT constantly rebuild new healthy stem cells. The whole process needs to be a very well organized effort to record all those who want to become donors while at the same time the appropriate information is needed to raise awareness as much as possible for this noble purpose.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΤο προφίλ των δοτών μυελού των οστών.el
heal.titleThe profile of bone marrow donors.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordδωρεά μυελού των οστών, βλαστοκύτταρα, μετάγγισηel
heal.keywordbone marrow donation, stem cells, transfusionen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΨυχαράκης, Στυλιανόςel
heal.advisorNamePsycharakis, Stylianosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States