Show simple item record

Attitudes and perceptions of Hellenic Mediterranean University students towards restrictive measures, due to protection against a contagious disease/virus.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαϊνού, Δήμητραel
dc.creatorΣτυλιανού, Βασιλικήel
dc.creatorKainou, Dimitraen
dc.creatorStylianou, Vasilikien
dc.date.accessioned2021-10-04T07:55:34Z
dc.date.available2021-10-04T07:55:34Z
dc.date.issued2021-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10049
dc.description.abstractΤο τελευταίο χρονικό διάστημα, η παγκόσμια κοινωνία βίωσε έντονα τις συνθήκες καραντίνας, εξαιτίας του ξεσπάσματος πανδημίας από τον ιό COVID-19. Η καραντίνα αποτελεί ένα από τα πρώτα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς ενός ιού, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται ορθά για να θεωρείται αποτελεσματική. Η συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας διεκπεραιώθηκε μέσω της μελέτης διαθέσιμης βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απέναντι σε περιοριστικά μέτρα, λόγω προστασίας από κάποια μεταδοτική ασθένεια/ιό. Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και το ερωτηματολόγιο, ως το ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Η έρευνα δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριου του 2021 και διήρκησε έως τον Απρίλιο του 2021. Το δείγμα μας απαρτίζεται από 207 φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, η προσέγγιση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό (Google forms). Κατά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τηρεί τα προστατευτικά μέτρα και κατανοεί τη σημασία τους στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης. Το φύλο και η ηλικία φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις των φοιτητών. Παρόμοια επιρροή έχουν και το τμήμα φοίτησης και τα συναισθήματα που βίωσαν και στις δύο καραντίνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων εκδηλώνει προθυμία τήρησης των περιοριστικών μέτρων, παρά τη χαμηλή εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση. Τέλος, όσον αφορά το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, φαίνεται ότι διαδραματίζει σχετικά σημαντικό ρόλο στη στάση των φοιτητών απέναντι στα μέτρα, αφού υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τα κοντινά τους πρόσωπα, συγκριτικά με την ανησυχία μόλυνσης του εαυτού τους.el
dc.description.abstractRecently, the world community has experienced intense quarantine conditions due to the outbreak of a pandemic from the COVID-19 virus. Quarantine is one of the first protective measures to limit the spread of a virus, but it must be applied properly to be considered effective. The writing of this dissertation was done through the study of available literature references and conducting research in order to investigate the attitudes and perceptions of students of the Hellenic Mediterranean University regarding restrictive measures, due to protection against a contagious disease / virus. For the conduct of this research, the quantitative method and the questionnaire were used, as a research tool to gather information, which was distributed electronically in all departments of the Hellenic Mediterranean University (HMU). The research was published in January 2021 and lasted until April 2021. Our sample consists of 207 students from all departments of the Hellenic Mediterranean University. Due to the special circumstances, the approach of the students took place online, through the electronic platform created for this purpose (Google forms). At the end of our research, it was found that the majority of the respondents, according to their answers, they comply with the protective measures and understand their importance in dealing with the pandemic crisis. Gender and age seem to influence students' attitudes and perceptions. The study department and the emotions experienced in both quarantines also have a major impact. It is noteworthy that a large percentage of participants is willing to comply with the restrictive measures, despite the low confidence in the Government. Finally, in terms of the family and social environment, it seems to play a relatively important role in the students’ attitude towards the measures, as there is noted increased concern for those close to them, compared to the concern for infecting themselves.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣτάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ απέναντι σε περιοριστικά μέτρα, λόγω προστασίας από κάποια μεταδοτική ασθένεια/ιό.el
dc.titleAttitudes and perceptions of Hellenic Mediterranean University students towards restrictive measures, due to protection against a contagious disease/virus.en

healMeta

heal.creatorNameΚαϊνού, Δήμητραel
heal.creatorNameΣτυλιανού, Βασιλικήel
heal.creatorNameKainou, Dimitraen
heal.creatorNameStylianou, Vasilikien
heal.publicationDate2021-10-01
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10049
heal.abstractΤο τελευταίο χρονικό διάστημα, η παγκόσμια κοινωνία βίωσε έντονα τις συνθήκες καραντίνας, εξαιτίας του ξεσπάσματος πανδημίας από τον ιό COVID-19. Η καραντίνα αποτελεί ένα από τα πρώτα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς ενός ιού, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται ορθά για να θεωρείται αποτελεσματική. Η συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας διεκπεραιώθηκε μέσω της μελέτης διαθέσιμης βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απέναντι σε περιοριστικά μέτρα, λόγω προστασίας από κάποια μεταδοτική ασθένεια/ιό. Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και το ερωτηματολόγιο, ως το ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά σε όλα τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Η έρευνα δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριου του 2021 και διήρκησε έως τον Απρίλιο του 2021. Το δείγμα μας απαρτίζεται από 207 φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, η προσέγγιση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό (Google forms). Κατά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, τηρεί τα προστατευτικά μέτρα και κατανοεί τη σημασία τους στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης. Το φύλο και η ηλικία φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις των φοιτητών. Παρόμοια επιρροή έχουν και το τμήμα φοίτησης και τα συναισθήματα που βίωσαν και στις δύο καραντίνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων εκδηλώνει προθυμία τήρησης των περιοριστικών μέτρων, παρά τη χαμηλή εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση. Τέλος, όσον αφορά το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, φαίνεται ότι διαδραματίζει σχετικά σημαντικό ρόλο στη στάση των φοιτητών απέναντι στα μέτρα, αφού υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τα κοντινά τους πρόσωπα, συγκριτικά με την ανησυχία μόλυνσης του εαυτού τους.el
heal.abstractRecently, the world community has experienced intense quarantine conditions due to the outbreak of a pandemic from the COVID-19 virus. Quarantine is one of the first protective measures to limit the spread of a virus, but it must be applied properly to be considered effective. The writing of this dissertation was done through the study of available literature references and conducting research in order to investigate the attitudes and perceptions of students of the Hellenic Mediterranean University regarding restrictive measures, due to protection against a contagious disease / virus. For the conduct of this research, the quantitative method and the questionnaire were used, as a research tool to gather information, which was distributed electronically in all departments of the Hellenic Mediterranean University (HMU). The research was published in January 2021 and lasted until April 2021. Our sample consists of 207 students from all departments of the Hellenic Mediterranean University. Due to the special circumstances, the approach of the students took place online, through the electronic platform created for this purpose (Google forms). At the end of our research, it was found that the majority of the respondents, according to their answers, they comply with the protective measures and understand their importance in dealing with the pandemic crisis. Gender and age seem to influence students' attitudes and perceptions. The study department and the emotions experienced in both quarantines also have a major impact. It is noteworthy that a large percentage of participants is willing to comply with the restrictive measures, despite the low confidence in the Government. Finally, in terms of the family and social environment, it seems to play a relatively important role in the students’ attitude towards the measures, as there is noted increased concern for those close to them, compared to the concern for infecting themselves.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΣτάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ απέναντι σε περιοριστικά μέτρα, λόγω προστασίας από κάποια μεταδοτική ασθένεια/ιό.el
heal.titleAttitudes and perceptions of Hellenic Mediterranean University students towards restrictive measures, due to protection against a contagious disease/virus.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordφοιτητής, αντίληψη, στάση, κορονοϊός 2019, λοιμώδες νόσημα, καραντίναel
heal.keyworduniversity student, perception, attitude, coronavirus disease 2019, infectious disease, quarantineen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΟικονόμου, Αικατερίνηel
heal.advisorNameOikonomou, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States