Show simple item record

Capture from the views and knowledge of blood donors about the coronavirus.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜπαρνιαδάκη, Μαρίνα-Νεφέληel
dc.creatorΣάνι, Κλέαel
dc.creatorBarniadaki, Maria-Nefelien
dc.creatorSani, Kleaen
dc.date.accessioned2021-11-15T08:56:05Z
dc.date.available2021-11-15T08:56:05Z
dc.date.issued2021-11-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10107
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, μετάγγιση, αιμοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοδότη και τέλος κορονοïός και επιπτώσεις του στα αποθέματα αίματος. Ωστόσο η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της εθελοντικής προσφοράς αίματος, καθώς η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία αλλά πυλώνας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης που θα πρέπει πρωταρχικά να στηρίζεται από το προσωπικό που εργάζεται στο τομέα υγείας. Με την έρευνα αυτή προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των αιμοδοτών για τον κορονοïό και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εθελοντική αιμοδοσία. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά στο αίμα, την διαδικασία της αιμοδοσίας γενικά αλλά και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το σκοπό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, οι τύποι, η καταλληλόλητα και τα κίνητρα των αιμοδοτών οι οποίοι αποτελούν τα θεμέλια της ασφάλειας και της επάρκειας αποθεμάτων αίματος. Επίσης παρουσιάζονται πληροφορίες για τα οφέλη της αιμοδοσίας, για το ποιοι δεν μπορούν να δώσουν αίμα, το σκοπό του ΕΚΕΑ καθώς και τα Κέντρα Αίματος και τις νοσοκομειακές υπηρεσίες αλλά και τις αρμοδιότητες τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά στις ευθύνες, στα προληπτικά μέτρα πριν και μετά τη διαδικασία της αιμοδοσίας που πρέπει να τηρούνται από το όλο το προσωπικό εφόσον είναι μια διαδικασία με υπαρκτούς κινδύνους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στον κορονοïό, στα συμπτώματα του, στους λόγους της αιφνίδιας έναρξης του, στους τρόπους μετάδοσης του, στη διαγνωστική θεραπεία του, στους παράγοντες κινδύνου, στα προστατευτικά μέτρα, αλλά και στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται επιδημιολογικά στατιστικά της Ελλάδας, της Ευρώπης και παγκόσμια σε ευρύτερη έκταση. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δυσμενή αποτελέσματα της εμφάνισης του ιού στην προσέλευση των αιμοδοτών και εν δυνάμει στην μείωση των αποθεμάτων αίματος. Η πτυχιακή ολοκληρώνεται με τη παρουσίαση του σκοπού και του είδους της έρευνας, του ερευνητικού ερωτήματος, του δείγματος-πληθυσμού, του τόπου και του χρόνου της έρευνας, της συλλογής των δεδομένων, της ηθικής και της δεοντολογίας και τέλος της μεθόδου στατιστικής ανάλυσης, συμπερασμάτων και προτάσεων για επίλυση των προβλημάτων.el
dc.description.abstractThe present dissertation studies the concepts of blood donation, blood transfusion, blood donor, preventive measures and staff responsibilities towards the blood donor and finally coronavirus and its effects on blood reserves. However the study is aiming at highlighting the need for voluntary blood donation is not just a charity, but a pillar of the Public Health System and a practical expression of social solidarity that should primarily be supported by the staff of the system. With this research wetry to explore the knowledge, attitudes and views of blood donors about the coronavirus and their participation rate in voluntary blood donation. The first chapter attempts a refence to blood, the process of blood donation in general and in Greece in particular, its purpose its organization and its operation. Are mentioned the characteristics, types, suitability and motives of blood donors which are the foundations of the safety and adequacy of blood supplies. Is also provided information on the benefits of blood donation, about who can’t donate blood, the purpose of EKEA as well as the blood centers and hospital services, but also their responsibilities. The second chapter attempts to mention the precautionary measures before and after the blood donation process that must be followed by all staff if it is a process with real risks. In the third chapter an extensive reference is made to the coronavirus, its symptoms, the reasons for its sudden apperience, the modes of transmission diagnostic treatment, the risk factors, the protective measures and the individuals belonging to the vulnerable groups. In addition, epidemiological statistics from Greece, Europe and world are presented at a wider scale. Finally in the fourth chapter, are presented adverse effects of the virus on the blood donors, resulting a reduction in blood supply. The dissertation is completed with the presentation of the purpose and type of research, the sample population, the place and the time of the research the data collection, the ethics and at the end the statistical analysis method, conclusions and proposals for problem solving.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑποτύπωση των απόψεων και των γνώσεων των αιμοδοτών για τον κορονοïό.el
dc.titleCapture from the views and knowledge of blood donors about the coronavirus.en

healMeta

heal.creatorNameΜπαρνιαδάκη, Μαρίνα-Νεφέληel
heal.creatorNameΣάνι, Κλέαel
heal.creatorNameBarniadaki, Maria-Nefelien
heal.creatorNameSani, Kleaen
heal.publicationDate2021-11-15
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10107
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, μετάγγιση, αιμοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοδότη και τέλος κορονοïός και επιπτώσεις του στα αποθέματα αίματος. Ωστόσο η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της εθελοντικής προσφοράς αίματος, καθώς η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία αλλά πυλώνας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης που θα πρέπει πρωταρχικά να στηρίζεται από το προσωπικό που εργάζεται στο τομέα υγείας. Με την έρευνα αυτή προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των αιμοδοτών για τον κορονοïό και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εθελοντική αιμοδοσία. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά στο αίμα, την διαδικασία της αιμοδοσίας γενικά αλλά και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το σκοπό της, την οργάνωση και τη λειτουργία της. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, οι τύποι, η καταλληλόλητα και τα κίνητρα των αιμοδοτών οι οποίοι αποτελούν τα θεμέλια της ασφάλειας και της επάρκειας αποθεμάτων αίματος. Επίσης παρουσιάζονται πληροφορίες για τα οφέλη της αιμοδοσίας, για το ποιοι δεν μπορούν να δώσουν αίμα, το σκοπό του ΕΚΕΑ καθώς και τα Κέντρα Αίματος και τις νοσοκομειακές υπηρεσίες αλλά και τις αρμοδιότητες τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά στις ευθύνες, στα προληπτικά μέτρα πριν και μετά τη διαδικασία της αιμοδοσίας που πρέπει να τηρούνται από το όλο το προσωπικό εφόσον είναι μια διαδικασία με υπαρκτούς κινδύνους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στον κορονοïό, στα συμπτώματα του, στους λόγους της αιφνίδιας έναρξης του, στους τρόπους μετάδοσης του, στη διαγνωστική θεραπεία του, στους παράγοντες κινδύνου, στα προστατευτικά μέτρα, αλλά και στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται επιδημιολογικά στατιστικά της Ελλάδας, της Ευρώπης και παγκόσμια σε ευρύτερη έκταση. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δυσμενή αποτελέσματα της εμφάνισης του ιού στην προσέλευση των αιμοδοτών και εν δυνάμει στην μείωση των αποθεμάτων αίματος. Η πτυχιακή ολοκληρώνεται με τη παρουσίαση του σκοπού και του είδους της έρευνας, του ερευνητικού ερωτήματος, του δείγματος-πληθυσμού, του τόπου και του χρόνου της έρευνας, της συλλογής των δεδομένων, της ηθικής και της δεοντολογίας και τέλος της μεθόδου στατιστικής ανάλυσης, συμπερασμάτων και προτάσεων για επίλυση των προβλημάτων.el
heal.abstractThe present dissertation studies the concepts of blood donation, blood transfusion, blood donor, preventive measures and staff responsibilities towards the blood donor and finally coronavirus and its effects on blood reserves. However the study is aiming at highlighting the need for voluntary blood donation is not just a charity, but a pillar of the Public Health System and a practical expression of social solidarity that should primarily be supported by the staff of the system. With this research wetry to explore the knowledge, attitudes and views of blood donors about the coronavirus and their participation rate in voluntary blood donation. The first chapter attempts a refence to blood, the process of blood donation in general and in Greece in particular, its purpose its organization and its operation. Are mentioned the characteristics, types, suitability and motives of blood donors which are the foundations of the safety and adequacy of blood supplies. Is also provided information on the benefits of blood donation, about who can’t donate blood, the purpose of EKEA as well as the blood centers and hospital services, but also their responsibilities. The second chapter attempts to mention the precautionary measures before and after the blood donation process that must be followed by all staff if it is a process with real risks. In the third chapter an extensive reference is made to the coronavirus, its symptoms, the reasons for its sudden apperience, the modes of transmission diagnostic treatment, the risk factors, the protective measures and the individuals belonging to the vulnerable groups. In addition, epidemiological statistics from Greece, Europe and world are presented at a wider scale. Finally in the fourth chapter, are presented adverse effects of the virus on the blood donors, resulting a reduction in blood supply. The dissertation is completed with the presentation of the purpose and type of research, the sample population, the place and the time of the research the data collection, the ethics and at the end the statistical analysis method, conclusions and proposals for problem solving.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΑποτύπωση των απόψεων και των γνώσεων των αιμοδοτών για τον κορονοïό.el
heal.titleCapture from the views and knowledge of blood donors about the coronavirus.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκορονοϊός 2019, αιμοδότηςel
heal.keywordcoronavirus disease 2019, blood donoren
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΨυχαράκης, Στυλιανόςel
heal.advisorNamePsycharakis, Stylianosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States