Show simple item record

Attitudes and views of the general population on the intention to vaccinate against Covid-19.

Dublin Core metadata

dc.creatorΠαπαδόπουλος, Παύλοςel
dc.creatorΣισαλούη, Κυριακήel
dc.creatorΤσίγκρη, Ελένηel
dc.creatorPapadopoulos, Pavlosen
dc.creatorSisaloui, Kyriakien
dc.creatorTsigkri, Elenien
dc.date.accessioned2022-01-12T12:35:08Z
dc.date.available2022-01-12T12:35:08Z
dc.date.issued2022-01-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10150
dc.description.abstractΕισαγωγή: Ανάμεσα στις δράσεις για τη μη εξάπλωση του Covid-19, ο εμβολιασμός θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας εξάλειψης της νόσου. Όμως, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης για μείωση των κρουσμάτων και του ποσοστού θανάτων, απαιτήθηκε ταχεία ανάπτυξη εμβολίων κατά του Covid-19, η οποία οδήγησε τον πληθυσμό σε ανησυχία για την ασφάλειά τους, με συνέπεια το δημόσιο δισταγμό εμβολίων. Σκοπός: Η διερεύνηση των πεποιθήσεων και οι πιθανοί παράγοντες που διαμορφώνουν την θετική ή αρνητική τάση του γενικού πληθυσμού ως προς τον εμβολιασμό για τον covid-19. Μεθοδολογία: Συγχρονική ποσοτική μελέτη, στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία από γενικό πληθυσμό, με χρήση ερωτηματολογίου και ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου έγινε με πενταβάθμια κλίμακα Likert. Πριν την έναρξη της δειγματοληψίας, διενεργήθηκε πιλοτική μελέτη με διανομή του ερωτηματολογίου σε 20 άτομα, τυχαία επιλεγμένα. Η συλλογή των απαντήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας υλοποιήθηκε με τη χρήση googledocs. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στοχευμένων e-mail σε ομάδες συγκεκριμένων αποδεκτών. Το δείγμα αποτέλεσαν 750 άτομα. Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές επιστήμες (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS). Αποτελέσματα: Υπάρχει θετική πρόθεση για τον εμβολιασμό (τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και σημαντικά), και συσχετίστηκαν αρνητικά με την πρόθεση απόρριψης του εμβολίου, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων πιστεύει ότι δεν είναι καλύτερα να συνεχιστεί το lockdown, αλλά να πραγματοποιηθούν τα εμβόλια. Συμπεράσματα: Τα κανάλια επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως, μπορούν να συμβάλουν σε πιο αποτελεσματική προώθηση της πρόθεσης εμβολιασμού ώστε να μειωθούν οι παραπλανητικές πληροφορίες που αφορούν τα εμβόλια κατά Covid-19.el
dc.description.abstractIntroduction: Among the actions for the non-spread of Covid-19, vaccination is considered to be the main factor in eliminating the disease. However, due to the urgent need to reduce the incidence and death rate, rapid development of Covid-19 vaccines was required, which led the population to be concerned about their safety, resulting in public vaccine reluctance. Purpose: To investigate the beliefs and possible factors that shape the positive or negative trend of the general population regarding vaccination for covid19. Methodology: Synchronous quantitative study, stratified random sampling from the general population, using a questionnaire and closed-ended questions. The evaluation of the questionnaire was done with a five-point Likert scale. Before the start of sampling, a pilot study was conducted by distributing the questionnaire to 20 people, randomly selected. The collection of answers due to the restrictive measures of the pandemic was implemented using google docs. The questionnaire was distributed through social networks and targeted e-mails to groups of specific recipients. The sample consisted of 750 people. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used for statistical analysis and data processing. Results: There is a positive intention for vaccination (vaccines are safe, effective and important), and they were negatively correlated with the intention to reject the vaccine, as the majority of participants believe that it is not better to continue the lockdown, but to get the vaccines. Conclusions: Widely used communication channels can help to promote vaccination intent more effectively to reduce misleading information about Covid-19 vaccines.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣτάσεις και απόψεις του γενικού πληθυσμού ως προς την πρόθεση εμβολιασμού κατά του Covid-19.el
dc.titleAttitudes and views of the general population on the intention to vaccinate against Covid-19.en

healMeta

heal.creatorNameΠαπαδόπουλος, Παύλοςel
heal.creatorNameΣισαλούη, Κυριακήel
heal.creatorNameΤσίγκρη, Ελένηel
heal.creatorNamePapadopoulos, Pavlosen
heal.creatorNameSisaloui, Kyriakien
heal.creatorNameTsigkri, Elenien
heal.publicationDate2022-01-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10150
heal.abstractΕισαγωγή: Ανάμεσα στις δράσεις για τη μη εξάπλωση του Covid-19, ο εμβολιασμός θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας εξάλειψης της νόσου. Όμως, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης για μείωση των κρουσμάτων και του ποσοστού θανάτων, απαιτήθηκε ταχεία ανάπτυξη εμβολίων κατά του Covid-19, η οποία οδήγησε τον πληθυσμό σε ανησυχία για την ασφάλειά τους, με συνέπεια το δημόσιο δισταγμό εμβολίων. Σκοπός: Η διερεύνηση των πεποιθήσεων και οι πιθανοί παράγοντες που διαμορφώνουν την θετική ή αρνητική τάση του γενικού πληθυσμού ως προς τον εμβολιασμό για τον covid-19. Μεθοδολογία: Συγχρονική ποσοτική μελέτη, στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία από γενικό πληθυσμό, με χρήση ερωτηματολογίου και ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου έγινε με πενταβάθμια κλίμακα Likert. Πριν την έναρξη της δειγματοληψίας, διενεργήθηκε πιλοτική μελέτη με διανομή του ερωτηματολογίου σε 20 άτομα, τυχαία επιλεγμένα. Η συλλογή των απαντήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας υλοποιήθηκε με τη χρήση googledocs. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στοχευμένων e-mail σε ομάδες συγκεκριμένων αποδεκτών. Το δείγμα αποτέλεσαν 750 άτομα. Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές επιστήμες (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS). Αποτελέσματα: Υπάρχει θετική πρόθεση για τον εμβολιασμό (τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και σημαντικά), και συσχετίστηκαν αρνητικά με την πρόθεση απόρριψης του εμβολίου, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων πιστεύει ότι δεν είναι καλύτερα να συνεχιστεί το lockdown, αλλά να πραγματοποιηθούν τα εμβόλια. Συμπεράσματα: Τα κανάλια επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως, μπορούν να συμβάλουν σε πιο αποτελεσματική προώθηση της πρόθεσης εμβολιασμού ώστε να μειωθούν οι παραπλανητικές πληροφορίες που αφορούν τα εμβόλια κατά Covid-19.el
heal.abstractIntroduction: Among the actions for the non-spread of Covid-19, vaccination is considered to be the main factor in eliminating the disease. However, due to the urgent need to reduce the incidence and death rate, rapid development of Covid-19 vaccines was required, which led the population to be concerned about their safety, resulting in public vaccine reluctance. Purpose: To investigate the beliefs and possible factors that shape the positive or negative trend of the general population regarding vaccination for covid19. Methodology: Synchronous quantitative study, stratified random sampling from the general population, using a questionnaire and closed-ended questions. The evaluation of the questionnaire was done with a five-point Likert scale. Before the start of sampling, a pilot study was conducted by distributing the questionnaire to 20 people, randomly selected. The collection of answers due to the restrictive measures of the pandemic was implemented using google docs. The questionnaire was distributed through social networks and targeted e-mails to groups of specific recipients. The sample consisted of 750 people. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used for statistical analysis and data processing. Results: There is a positive intention for vaccination (vaccines are safe, effective and important), and they were negatively correlated with the intention to reject the vaccine, as the majority of participants believe that it is not better to continue the lockdown, but to get the vaccines. Conclusions: Widely used communication channels can help to promote vaccination intent more effectively to reduce misleading information about Covid-19 vaccines.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΣτάσεις και απόψεις του γενικού πληθυσμού ως προς την πρόθεση εμβολιασμού κατά του Covid-19.el
heal.titleAttitudes and views of the general population on the intention to vaccinate against Covid-19.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκορονοϊός 2019, εμβολιασμός, ασφάλεια εμβολίωνel
heal.keywordcoronavirus disease 2019, vaccination, vaccine safetyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜελάς, Χρήστοςel
heal.advisorNameMelas, Christosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States