Εμφάνιση απλής εγγραφής

The institution of for-profit energy communities - the case of Central Macedonia.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΦωτεινού, Δόμναel
dc.creatorFoteinou, Domnaen
dc.date.accessioned2022-02-09T09:26:14Z
dc.date.available2022-02-09T09:26:14Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10166
dc.description.abstractΗ ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συνθέτει , πλέον, μια προϋπόθεση αναγνωρισμένη διεθνώς προκειμένου να αποκρούσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί απειλή για τον πλανήτη. Ο αγώνας δρόμου, για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής δίνεται μέσα από ένα σύνολο μέτρων και πολιτικών, τόσο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, στις μεταφορές και στην κατοικία, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας – της πλέον καθαρής και οικονομικής πηγής ενέργειας. Στην παρούσα εργασία το θέμα το οποίο αναλύεται αφορά κυρίως τον θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η συμμετοχή πολιτών και κοινοτήτων ως εταίρων σε ενεργειακά έργα μεταμορφώνουν το ενεργειακό σύστημα. Οι κοινοτικές ενεργειακές πρωτοβουλίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε ενεργειακά θέματα. Η ενεργειακή κοινότητα αναφέρεται σε συλλογικές ενεργειακές δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών σε όλο το ενεργειακό σύστημα. Ακόμη για την εμβάθυνση στο θέμα, αναπτύχθηκε η κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία με λεπτομέρειες μετά από συγκεκριμένη έρευνα στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα λήφθηκαν από επίσημους φορείς στο διαδίκτυο. Πέραν όλων αυτών γίνεται αναφορά σε ειδική μελέτη και σε συγκεκριμένους νομούς που έγινε εφαρμογή φωτοβολταικών πάρκων για την λήψη γνώσεων για την δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας.el
dc.description.abstractThe transition to clean energy is now an internationally recognized precondition for counteracting the phenomenon of climate change that threatens the planet. The road race to tackle this threat is given through a set of measures and policies, both for the development of renewable energy sources and for the improvement of energy efficiency in the production of products and services, in transportation and in housing, with the aim of energy saving - the cleanest and most economical source of energy. In the present work, the issue that is analyzed mainly concerns the institution of Energy Communities. The participation of citizens and communities as partners in energy projects is transforming the energy system. Community energy initiatives offer new opportunities for citizens to be actively involved in energy issues. The energy community refers to collective energy actions that encourage citizen participation throughout the energy system. Also to deepen the issue, the situation that prevails in Greece and especially in Central Macedonia was developed in detail after a specific internet search. The data were obtained from official bodies on the internet. In addition to all this, reference is made to a special study and to specific prefectures where photovoltaic parks were implemented in order to obtain knowledge for the creation of an energy community.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΟ θεσμός των κερδοσκοπικών ενεργειακών κοινοτήτων- η περίπτωση της κεντρικής Μακεδονίας.el
dc.titleThe institution of for-profit energy communities - the case of Central Macedonia.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΦωτεινού, Δόμναel
heal.creatorNameFoteinou, Domnaen
heal.publicationDate2022-02-09
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10166
heal.abstractΗ ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συνθέτει , πλέον, μια προϋπόθεση αναγνωρισμένη διεθνώς προκειμένου να αποκρούσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί απειλή για τον πλανήτη. Ο αγώνας δρόμου, για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής δίνεται μέσα από ένα σύνολο μέτρων και πολιτικών, τόσο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, στις μεταφορές και στην κατοικία, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας – της πλέον καθαρής και οικονομικής πηγής ενέργειας. Στην παρούσα εργασία το θέμα το οποίο αναλύεται αφορά κυρίως τον θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η συμμετοχή πολιτών και κοινοτήτων ως εταίρων σε ενεργειακά έργα μεταμορφώνουν το ενεργειακό σύστημα. Οι κοινοτικές ενεργειακές πρωτοβουλίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε ενεργειακά θέματα. Η ενεργειακή κοινότητα αναφέρεται σε συλλογικές ενεργειακές δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών σε όλο το ενεργειακό σύστημα. Ακόμη για την εμβάθυνση στο θέμα, αναπτύχθηκε η κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία με λεπτομέρειες μετά από συγκεκριμένη έρευνα στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα λήφθηκαν από επίσημους φορείς στο διαδίκτυο. Πέραν όλων αυτών γίνεται αναφορά σε ειδική μελέτη και σε συγκεκριμένους νομούς που έγινε εφαρμογή φωτοβολταικών πάρκων για την λήψη γνώσεων για την δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας.el
heal.abstractThe transition to clean energy is now an internationally recognized precondition for counteracting the phenomenon of climate change that threatens the planet. The road race to tackle this threat is given through a set of measures and policies, both for the development of renewable energy sources and for the improvement of energy efficiency in the production of products and services, in transportation and in housing, with the aim of energy saving - the cleanest and most economical source of energy. In the present work, the issue that is analyzed mainly concerns the institution of Energy Communities. The participation of citizens and communities as partners in energy projects is transforming the energy system. Community energy initiatives offer new opportunities for citizens to be actively involved in energy issues. The energy community refers to collective energy actions that encourage citizen participation throughout the energy system. Also to deepen the issue, the situation that prevails in Greece and especially in Central Macedonia was developed in detail after a specific internet search. The data were obtained from official bodies on the internet. In addition to all this, reference is made to a special study and to specific prefectures where photovoltaic parks were implemented in order to obtain knowledge for the creation of an energy community.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΟ θεσμός των κερδοσκοπικών ενεργειακών κοινοτήτων- η περίπτωση της κεντρικής Μακεδονίας.el
heal.titleThe institution of for-profit energy communities - the case of Central Macedonia.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΕνεργειακές Κοινότητες, Καθαρή Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ενεργειακή Ένωση, Καθαρή Ενέργεια, Κεντρική Μακεδονία, Νόμος, Ενεργειακή Μετάβασηel
heal.keywordEnergy Communities, Clean Energy, Renewable Energy Sources, European Union, Energy Union, Clean Energy, Central Macedonia, Law, Energy Transitionen
heal.advisorNameΚατσίγιαννης, Ιωάννηςel
heal.advisorNamekatsigiannis, Ioannisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής