Εμφάνιση απλής εγγραφής

Natural Environment and Psychology.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚορφιάτη, Ελένηel
dc.creatorKorfiati, Elenien
dc.date.accessioned2022-03-02T14:37:45Z
dc.date.available2022-03-02T14:37:45Z
dc.date.issued2022-03-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10181
dc.description.abstractΑντικείμενο της πτυχιακής αποτέλεσε το ενδιαφέρον για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, κατά κύριο λόγο του αστικού περιβάλλοντος, και των ατόμων μέσα σε αυτό. Κατά πόσο δηλαδή τα ερεθίσματα από το φυσικό μας περιβάλλον, επιδρούν είτε αρνητικά είτε θετικά στην ψυχολογία μας και το αντίκτυπο που έχει πάνω στις σχέσεις με το κοινωνικό μας περίγυρο, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και γενικότερα στην ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός ότι η αστυφιλία τον 21ο αιώνα και τέλη του 20ου , είναι ένα φαινόμενο που ευδοκιμεί και θα συνεχίσει να υπάρχει και να αυξάνεται με έντονους ρυθμούς κατά την πάροδο του χρόνου. Αυτό που μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό για την ενίσχυση των ισορροπιών μιας κοινωνίας είναι νέες τεχνικές που σκοπό έχουν να βελτιώσουν και να οργανώσουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία των ατόμων. Οι τεχνικές αυτές δίνουν βάση στον αστικό σχεδιασμό και την Αειφορία, εφαρμογές που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η παρούσα εργασία είναι βασισμένη πάνω στις καθοριστικές έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος και στην ψυχολογία του ατόμου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τον όρο ‘’φυσικό περιβάλλον’’ δεν νοείται το οικείο περιβάλλον του κάθε ατόμου αλλά οποιοσδήποτε ζωντανός ή άβιος οργανισμός που υπάρχει με φυσικό τρόπο στην γη. Αυτό μπορεί να είναι μια οικολογική μονάδα, ο αέρας που αναπνέουμε, ένα οικοσύστημα κτλ. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι η πληθυσμιακή κατανομή επιδρά αρνητικά στην αλλαγή του κλίματος, δημιουργώντας μια περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση που απαιτεί να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις της. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ενεργειακή φτώχεια, τους κλιματικούς πρόσφυγες, την καταστροφή της βιοποικιλότητας αλλά και την ανάπτυξη των κοινωνικών ανισοτήτων. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τους παραπάνω παράγοντες και με συνέπεια και σεβασμό να λειτουργήσουμε ανάλογα, επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και την διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος.el
dc.description.abstractThe subject of the thesis was my interest in investigating the relationship between the natural environment, mainly the urban environment and the individuals within it. In other words, whether stimulus from our natural environment affects either negatively or positively our psychology and the impact it has on our relationship with our social environment, our interpersonal relationships and life quality general. It is a fact that astyphilia in the 21th century and in the end of the 20th century is a phenomenon that thrives and will continue to exist and grow rapidly over the time. What can greatly contribute to strengthening the balances of a society are new techniques that aim to improve and organize the quality of life. 5 These techniques are based on Sustainable Development, application that respects the environment and humans. This paper is based on the defining concepts of the natural environment and the psychology. At this point it should be clarified that the term ‘’natural environment’’ does not mean the familiar environment of each individual but any living or lifeless organism that exist naturally on earth. This can be an ecological unit, the air we breathe, the ecosystem, etc. In recent years we have found that pollution distribution has a negative effect on climate change, creating an environment and social crisis that requires us to face new challenges. This perceived by extreme weather events, poor energy, climate refugees, the distraction of biodiversity. Therefore, we should take these factors seriously and trying to achieve a better quality of life and maintain a healthy ecosystem.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΦυσικό περιβάλλον και ψυχολογία του ατόμου.el
dc.titleNatural Environment and Psychology.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚορφιάτη, Ελένηel
heal.creatorNameKorfiati, Elenien
heal.publicationDate2022-03-02
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10181
heal.abstractΑντικείμενο της πτυχιακής αποτέλεσε το ενδιαφέρον για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, κατά κύριο λόγο του αστικού περιβάλλοντος, και των ατόμων μέσα σε αυτό. Κατά πόσο δηλαδή τα ερεθίσματα από το φυσικό μας περιβάλλον, επιδρούν είτε αρνητικά είτε θετικά στην ψυχολογία μας και το αντίκτυπο που έχει πάνω στις σχέσεις με το κοινωνικό μας περίγυρο, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και γενικότερα στην ποιότητα ζωής. Είναι γεγονός ότι η αστυφιλία τον 21ο αιώνα και τέλη του 20ου , είναι ένα φαινόμενο που ευδοκιμεί και θα συνεχίσει να υπάρχει και να αυξάνεται με έντονους ρυθμούς κατά την πάροδο του χρόνου. Αυτό που μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό για την ενίσχυση των ισορροπιών μιας κοινωνίας είναι νέες τεχνικές που σκοπό έχουν να βελτιώσουν και να οργανώσουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία των ατόμων. Οι τεχνικές αυτές δίνουν βάση στον αστικό σχεδιασμό και την Αειφορία, εφαρμογές που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η παρούσα εργασία είναι βασισμένη πάνω στις καθοριστικές έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος και στην ψυχολογία του ατόμου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τον όρο ‘’φυσικό περιβάλλον’’ δεν νοείται το οικείο περιβάλλον του κάθε ατόμου αλλά οποιοσδήποτε ζωντανός ή άβιος οργανισμός που υπάρχει με φυσικό τρόπο στην γη. Αυτό μπορεί να είναι μια οικολογική μονάδα, ο αέρας που αναπνέουμε, ένα οικοσύστημα κτλ. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι η πληθυσμιακή κατανομή επιδρά αρνητικά στην αλλαγή του κλίματος, δημιουργώντας μια περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση που απαιτεί να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις της. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ενεργειακή φτώχεια, τους κλιματικούς πρόσφυγες, την καταστροφή της βιοποικιλότητας αλλά και την ανάπτυξη των κοινωνικών ανισοτήτων. Επομένως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τους παραπάνω παράγοντες και με συνέπεια και σεβασμό να λειτουργήσουμε ανάλογα, επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και την διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος.el
heal.abstractThe subject of the thesis was my interest in investigating the relationship between the natural environment, mainly the urban environment and the individuals within it. In other words, whether stimulus from our natural environment affects either negatively or positively our psychology and the impact it has on our relationship with our social environment, our interpersonal relationships and life quality general. It is a fact that astyphilia in the 21th century and in the end of the 20th century is a phenomenon that thrives and will continue to exist and grow rapidly over the time. What can greatly contribute to strengthening the balances of a society are new techniques that aim to improve and organize the quality of life. 5 These techniques are based on Sustainable Development, application that respects the environment and humans. This paper is based on the defining concepts of the natural environment and the psychology. At this point it should be clarified that the term ‘’natural environment’’ does not mean the familiar environment of each individual but any living or lifeless organism that exist naturally on earth. This can be an ecological unit, the air we breathe, the ecosystem, etc. In recent years we have found that pollution distribution has a negative effect on climate change, creating an environment and social crisis that requires us to face new challenges. This perceived by extreme weather events, poor energy, climate refugees, the distraction of biodiversity. Therefore, we should take these factors seriously and trying to achieve a better quality of life and maintain a healthy ecosystem.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΦυσικό περιβάλλον και ψυχολογία του ατόμου.el
heal.titleNatural Environment and Psychology.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΟικο- Περιβαλλοντική Ψυχολογία, φυσικό περιβάλλον, αστικό περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξηel
heal.keywordnatural, environment , psychology, sustainable developmenten
heal.advisorNameΣταυρουλάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameStavroulakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής