Show simple item record

Innovation and entrepreneurship in tourism: forms and types of innovative entrepreneurship in the entire range of the tourism circuit.

Dublin Core metadata

dc.creatorΣτεφανάκης, Σάββαςel
dc.creatorStefanakis, Savvasen
dc.date.accessioned2022-05-03T10:28:06Z
dc.date.available2022-05-03T10:28:06Z
dc.date.issued2022-05-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10240
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του πτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση ενός θέματος που έχει απασχολήσει αρκετούς επιστήμονες τις τελευταίες δεκαετίες, την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουριστικό τομέα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και έπειτα στους όρους της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, στις μορφές και στα χαρακτηριστικά τους, πως συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και την συμβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων να ακολουθήσουν τον δρόμο της εξέλιξης, να προωθήσουν στην αγορά νέα προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες που θα προσθέτουν αξία και φήμη στην επιχείρηση. Η καινοτομία μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε λειτουργία και στρατηγική της επιχείρησης. Η φιλοσοφία που είναι βασισμένη στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, καθιστά την επιχείρηση ικανή να προοδεύσει και να αναπτυχθεί οικονομικά. Έγινε αναφορά στους νέους επιχειρηματίες, στις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον, πως πρέπει να αναζητούν τις καινοτόμες λύσεις και τα ρίσκα που πρέπει να παίρνουν, για να μπορούν να έχουν μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Στην επόμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε αναφορά στα τουριστικά κυκλώματα και ποιοι τα συντελούν . Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση και η παρουσίαση των εννοιών που προαναφέρθηκαν ,έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τις έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται και τι προσφέρουν στις επιχειρήσεις και στην διεθνή οικονομία. Πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική έρευνα μέσω της δημιουργίας ερωτηματολογίου το οποίο μοιράστηκε σε φορείς τουρισμού της Κρήτης , με σκοπό να μας προωθήσουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες στο ερευνητικό θέμα. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό να συλλεχθούν οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους στην οργάνωση και διαχείριση των επιχειρήσεων, και στην προσαρμογή τους στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.el
dc.description.abstractThis paper was prepared in the framework of the degree program of the Hellenic Mediterranean University and deals with the presentation and analysis of a topic that has occupied many scientists in recent decades, Innovation and Entrepreneurship in the Tourism sector. First, a literature review was conducted on alternative forms of tourism and then on the terms of Innovation and Entrepreneurship, their forms and characteristics, how they are interrelated, as well as their contribution to tourism development. Then, the need arose for modern companies to follow the path of evolution, to promote in the market new offered goods and services that will add value and reputation to the business. Innovation can be utilized in every operation and strategy of the company. The philosophy that is based on innovation and the use of business opportunities, enables the company to progress and grow economically. Reference was made to young entrepreneurs, to the difficulties they face in their business environment, how they must look for innovative solutions and the risks they must take in order to have a competitive position in the market. In the next section, reference was made to the tourist circuits and who contributes to them. The purpose of the dissertation was to explore and present the concepts mentioned above, so that the reader is able to fully understand the concepts of innovation and entrepreneurship in tourism, how they are applied and what they offer to businesses and international economy. A qualitative research was carried out through the creation of a questionnaire which was distributed to tourism organizations in Crete, in order to promote their own knowledge and experiences in the research field. The research involved representatives of organizations with specialized knowledge in the field of tourism, in order to gather their experiences and knowledge in the organization and management of businesses, and to adapt them to the data of the modern era.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΚαινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό: μορφές και είδη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε όλο το εύρος του τουριστικού κυκλώματος.el
dc.titleInnovation and entrepreneurship in tourism: forms and types of innovative entrepreneurship in the entire range of the tourism circuit.en

healMeta

heal.creatorNameΣτεφανάκης, Σάββαςel
heal.creatorNameStefanakis, Savvasen
heal.publicationDate2022-05-03
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10240
heal.abstractΗ παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του πτυχιακού προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση ενός θέματος που έχει απασχολήσει αρκετούς επιστήμονες τις τελευταίες δεκαετίες, την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουριστικό τομέα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και έπειτα στους όρους της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, στις μορφές και στα χαρακτηριστικά τους, πως συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και την συμβολή τους στην τουριστική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ανάγκη των σύγχρονων επιχειρήσεων να ακολουθήσουν τον δρόμο της εξέλιξης, να προωθήσουν στην αγορά νέα προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες που θα προσθέτουν αξία και φήμη στην επιχείρηση. Η καινοτομία μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε λειτουργία και στρατηγική της επιχείρησης. Η φιλοσοφία που είναι βασισμένη στην καινοτομία και στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, καθιστά την επιχείρηση ικανή να προοδεύσει και να αναπτυχθεί οικονομικά. Έγινε αναφορά στους νέους επιχειρηματίες, στις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον, πως πρέπει να αναζητούν τις καινοτόμες λύσεις και τα ρίσκα που πρέπει να παίρνουν, για να μπορούν να έχουν μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Στην επόμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε αναφορά στα τουριστικά κυκλώματα και ποιοι τα συντελούν . Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση και η παρουσίαση των εννοιών που προαναφέρθηκαν ,έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τις έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται και τι προσφέρουν στις επιχειρήσεις και στην διεθνή οικονομία. Πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική έρευνα μέσω της δημιουργίας ερωτηματολογίου το οποίο μοιράστηκε σε φορείς τουρισμού της Κρήτης , με σκοπό να μας προωθήσουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες στο ερευνητικό θέμα. Στην έρευνα συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό να συλλεχθούν οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους στην οργάνωση και διαχείριση των επιχειρήσεων, και στην προσαρμογή τους στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής.el
heal.abstractThis paper was prepared in the framework of the degree program of the Hellenic Mediterranean University and deals with the presentation and analysis of a topic that has occupied many scientists in recent decades, Innovation and Entrepreneurship in the Tourism sector. First, a literature review was conducted on alternative forms of tourism and then on the terms of Innovation and Entrepreneurship, their forms and characteristics, how they are interrelated, as well as their contribution to tourism development. Then, the need arose for modern companies to follow the path of evolution, to promote in the market new offered goods and services that will add value and reputation to the business. Innovation can be utilized in every operation and strategy of the company. The philosophy that is based on innovation and the use of business opportunities, enables the company to progress and grow economically. Reference was made to young entrepreneurs, to the difficulties they face in their business environment, how they must look for innovative solutions and the risks they must take in order to have a competitive position in the market. In the next section, reference was made to the tourist circuits and who contributes to them. The purpose of the dissertation was to explore and present the concepts mentioned above, so that the reader is able to fully understand the concepts of innovation and entrepreneurship in tourism, how they are applied and what they offer to businesses and international economy. A qualitative research was carried out through the creation of a questionnaire which was distributed to tourism organizations in Crete, in order to promote their own knowledge and experiences in the research field. The research involved representatives of organizations with specialized knowledge in the field of tourism, in order to gather their experiences and knowledge in the organization and management of businesses, and to adapt them to the data of the modern era.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμούel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Management and Economic Sciences (SMES), Business Administration and Tourism Dept.en
heal.titleΚαινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό: μορφές και είδη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε όλο το εύρος του τουριστικού κυκλώματος.el
heal.titleInnovation and entrepreneurship in tourism: forms and types of innovative entrepreneurship in the entire range of the tourism circuit.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordεπιχειρηματικότητα, καινοτομία, μικρομεσαία επιχείρηση, τουρισμόςel
heal.keywordentrepreneurship, innovation, small and medium sized enterprise, tourismen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΞηρουχάκης, Φραγκίσκοςel
heal.advisorNameXirouchakis, Fragkiskosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States