Show simple item record

Nursing errors in anesthesia and their causes.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚαπούλας-Λαγάρας, Στέφανος-Παναγιώτηςel
dc.creatorΛαμπρινός, Θεόφιλοςel
dc.creatorΝικολάου, Δημήτριοςel
dc.creatorKapoulas-Lagaras, Stefanos-Panagiotisen
dc.creatorLamprinos, Theofilosen
dc.creatorNikolaou, Dimitriosen
dc.date.accessioned2022-05-06T07:27:24Z
dc.date.available2022-05-06T07:27:24Z
dc.date.issued2022-05-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10247
dc.description.abstractΤα λάθη του υγειονομικού προσωπικού στις νοσηλευτικές μονάδες αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την αύξηση κινδύνου των ασθενών και σε πολλές μπορεί να αποβούν μοιραία για την ίδια τους τη ζωή. Ωστόσο, οι μονάδες υγείας κρίνεται απαραίτητο να είναι σε θέση να προσβλέψουν και προλάβουν τις επιπτώσεις αυτών στους ασθενείς, οι οποίοι κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνουν τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού έχει μειώσει σε σημαντικό βαθμό την ένταση των λαθών. Βέβαια, παραμένουν και είναι ιδιαίτερα αισθητά τα λάθη που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση αυτών. Σκοπό της παρούσας εργασίας συνιστά η διερεύνηση των λαθών που υλοποιούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής διαδικασίας όπου εφαρμόζεται η αναισθησία του ασθενή. Στην περίπτωση αυτή, εντός του χειρουργείου, εκτός της ιατρικής ομάδας και του αναισθησιολόγου, υπάρχουν και οι νοσηλευτές των χειρουργείων που επιφορτίζονται με μια πληθώρα αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του συγκεκριμένου θέματος, επιχειρείται να εξεταστούν τα αίτια που δύνανται να προκαλέσουν νοσηλευτική λάθη κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, η οποία από μόνη της μπορεί να συνιστά μια στρεσογόνο διαδικασία για τον ίδιο τον ασθενή. Σαν κυριότερα αίτια στην συγκεκριμένη διαδικασία, αναδύονται οι λανθασμένες χορηγήσεις των φαρμάκων και η επαγγελματική εξουθένωση που μπορεί να βιώνουν οι νοσηλευτές λόγω του περιβάλλοντος εργασίας και των εξαντλητικών ωραρίων που εργάζονται. Για να διερευνηθεί το θέμα εις βάθος, η παρούσα εργασία, διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί ορισμοί που σχετίζονται με το θέμα, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζονται οι διαδικασίες της χειρουργικής επέμβασης και της αναισθησίας. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του νοσηλευτή του χειρουργείου και στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνώνται οι παράγοντες που ενισχύουν τα νοσηλευτικά λάθη. Έπειτα στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα σημαντικότερα αίτια νοσηλευτικών λαθών, που σχετίζονται με τη λανθασμένη χορήγηση των φαρμάκων και την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι νοσηλευτές, ενώ στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις των λαθών από τα παραπάνω λάθη, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος, παρουσιάζονται και κάποια προγράμματα ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, ώστε το υγειονομικό προσωπικό να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει.el
dc.description.abstractThe mistakes of the medical staff in the nursing units are an important factor in increasing the risk of the patients and in many of them can be fatal for their own lives. However, health facilities need to be able to anticipate and prevent their effects on patients who need to receive optimal health services. Of course, the development of technology and the training of health personnel has significantly reduced the intensity of errors. Of course, the errors due to the human factor remain and are particularly noticeable, and for this reason it is deemed necessary to investigate them. The purpose of this study is to investigate the errors made by the nursing staff during a surgical procedure where the patient is anesthetized. In this case, within the operating room, in addition to the medical team and the anesthesiologist, there are also the operating room nurses who are responsible for a variety of responsibilities and responsibilities. Through the literature review of this issue, an attempt is made to examine the causes that may cause nursing errors during anesthesia, which in itself can be a stressful process for the patient himself. The main causes in this process are the incorrect administration of medicines and the professional exhaustion that nurses may experience due to the working environment and the exhausting working hours. To investigate the issue in depth, the present work is divided into six chapters. The first chapter presents the conceptual definitions related to the topic, while the second chapter examines the procedures of surgery and anesthesia. Then, in the third chapter, the responsibilities and duties of the operating room nurse are presented and in the fourth chapter, the factors that reinforce the nursing errors are investigated. Then, in the fifth chapter, the most important causes of nursing errors are analyzed, related to the wrong administration of medicines and the professional exhaustion experienced by nurses, while in the sixth chapter, the effects of the errors from the above errors are examined, both for patients and the nursing staff. Finally, there are some healthcare supports programs implemented in Europe, so that healthcare professionals are able to manage the difficult situations they face.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΝοσηλευτικά λάθη στην αναισθησία και τα αίτια τους.el
dc.titleNursing errors in anesthesia and their causes.en

healMeta

heal.creatorNameΚαπούλας-Λαγάρας, Στέφανος-Παναγιώτηςel
heal.creatorNameΛαμπρινός, Θεόφιλοςel
heal.creatorNameΝικολάου, Δημήτριοςel
heal.creatorNameKapoulas-Lagaras, Stefanos-Panagiotisen
heal.creatorNameLamprinos, Theofilosen
heal.creatorNameNikolaou, Dimitriosen
heal.publicationDate2022-05-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10247
heal.abstractΤα λάθη του υγειονομικού προσωπικού στις νοσηλευτικές μονάδες αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα για την αύξηση κινδύνου των ασθενών και σε πολλές μπορεί να αποβούν μοιραία για την ίδια τους τη ζωή. Ωστόσο, οι μονάδες υγείας κρίνεται απαραίτητο να είναι σε θέση να προσβλέψουν και προλάβουν τις επιπτώσεις αυτών στους ασθενείς, οι οποίοι κρίνεται απαραίτητο να λαμβάνουν τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού έχει μειώσει σε σημαντικό βαθμό την ένταση των λαθών. Βέβαια, παραμένουν και είναι ιδιαίτερα αισθητά τα λάθη που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση αυτών. Σκοπό της παρούσας εργασίας συνιστά η διερεύνηση των λαθών που υλοποιούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής διαδικασίας όπου εφαρμόζεται η αναισθησία του ασθενή. Στην περίπτωση αυτή, εντός του χειρουργείου, εκτός της ιατρικής ομάδας και του αναισθησιολόγου, υπάρχουν και οι νοσηλευτές των χειρουργείων που επιφορτίζονται με μια πληθώρα αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του συγκεκριμένου θέματος, επιχειρείται να εξεταστούν τα αίτια που δύνανται να προκαλέσουν νοσηλευτική λάθη κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, η οποία από μόνη της μπορεί να συνιστά μια στρεσογόνο διαδικασία για τον ίδιο τον ασθενή. Σαν κυριότερα αίτια στην συγκεκριμένη διαδικασία, αναδύονται οι λανθασμένες χορηγήσεις των φαρμάκων και η επαγγελματική εξουθένωση που μπορεί να βιώνουν οι νοσηλευτές λόγω του περιβάλλοντος εργασίας και των εξαντλητικών ωραρίων που εργάζονται. Για να διερευνηθεί το θέμα εις βάθος, η παρούσα εργασία, διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εννοιολογικοί ορισμοί που σχετίζονται με το θέμα, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζονται οι διαδικασίες της χειρουργικής επέμβασης και της αναισθησίας. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του νοσηλευτή του χειρουργείου και στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνώνται οι παράγοντες που ενισχύουν τα νοσηλευτικά λάθη. Έπειτα στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα σημαντικότερα αίτια νοσηλευτικών λαθών, που σχετίζονται με τη λανθασμένη χορήγηση των φαρμάκων και την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι νοσηλευτές, ενώ στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις των λαθών από τα παραπάνω λάθη, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος, παρουσιάζονται και κάποια προγράμματα ενίσχυσης του υγειονομικού προσωπικού που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, ώστε το υγειονομικό προσωπικό να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει.el
heal.abstractThe mistakes of the medical staff in the nursing units are an important factor in increasing the risk of the patients and in many of them can be fatal for their own lives. However, health facilities need to be able to anticipate and prevent their effects on patients who need to receive optimal health services. Of course, the development of technology and the training of health personnel has significantly reduced the intensity of errors. Of course, the errors due to the human factor remain and are particularly noticeable, and for this reason it is deemed necessary to investigate them. The purpose of this study is to investigate the errors made by the nursing staff during a surgical procedure where the patient is anesthetized. In this case, within the operating room, in addition to the medical team and the anesthesiologist, there are also the operating room nurses who are responsible for a variety of responsibilities and responsibilities. Through the literature review of this issue, an attempt is made to examine the causes that may cause nursing errors during anesthesia, which in itself can be a stressful process for the patient himself. The main causes in this process are the incorrect administration of medicines and the professional exhaustion that nurses may experience due to the working environment and the exhausting working hours. To investigate the issue in depth, the present work is divided into six chapters. The first chapter presents the conceptual definitions related to the topic, while the second chapter examines the procedures of surgery and anesthesia. Then, in the third chapter, the responsibilities and duties of the operating room nurse are presented and in the fourth chapter, the factors that reinforce the nursing errors are investigated. Then, in the fifth chapter, the most important causes of nursing errors are analyzed, related to the wrong administration of medicines and the professional exhaustion experienced by nurses, while in the sixth chapter, the effects of the errors from the above errors are examined, both for patients and the nursing staff. Finally, there are some healthcare supports programs implemented in Europe, so that healthcare professionals are able to manage the difficult situations they face.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΝοσηλευτικά λάθη στην αναισθησία και τα αίτια τους.el
heal.titleNursing errors in anesthesia and their causes.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordνοσηλευτικό λάθος, γενική αναισθησία, επαγγελματική εξουθένωσηel
heal.keywordnursing error, general anesthesia, occupational burnouten
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΖωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλel
heal.advisorNameZografakis-Sfakianakis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States