Show simple item record

The psychology of women with breast cancer during treatment. A systematic review.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑνδρεάκης, Νικόλαοςel
dc.creatorΣτεφανάκης, Θωμάςel
dc.creatorΣτυλιανού, Άνναel
dc.creatorAndreakis, Nikolaosen
dc.creatorStefanakis, Thomasen
dc.creatorStylianou, Annaen
dc.date.accessioned2022-05-06T07:59:58Z
dc.date.available2022-05-06T07:59:58Z
dc.date.issued2022-05-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10248
dc.description.abstractΕισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού θεωρείται η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Το επιστημονικό υπόβαθρο από τους επιστήμονες υγείας, ασχολείται με την αντιμετώπιση, με αφορμή την θεραπεία και την αποκατάσταση από τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Επομένως, η εστίαση βρίσκεται στην ίαση της ασθενούς, και σε ένα υποβιβασμένο επίπεδο στην ψυχική της υγεία. Κατά την διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει την εγχείρηση, την χημειοθεραπεία, την ακτινοβολία, την ανοσοθεραπεία κλπ. , οι παρενέργειες είναι πολλές. Αυτό οφείλεται είτε από την θεραπεία και παράλληλα τις παρενέργειες της ( π.χ. μαστεκτομή), είτε από την ψυχολογία της ασθενούς προς την νόσο. Ως επακόλουθο, αρκετές από τις γυναίκες βιώνουν προβλήματα άγχους, κατάθλιψης, φόβου και ανησυχίας. Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η ψυχολογία. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της θεραπείας που λαμβάνουν, καθώς επίσης και πως η ψυχολογία επηρεάζει την πορεία της αποκατάστασης τους. Μεθοδολογία: Έχει διεξαχθεί συστηματική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων όπως PubMed, Scopus, Science Direct - Elsevier, για την εύρεση επιστημονικών άρθρων ποσοτικού σχεδιασμού, Τα επιστημονικά άρθρα της παρούσας μελέτης, έχουν δημοσιευθεί τη χρονική περίοδο 1991-2021, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η συγκεκριμένη μελέτη, κατηγοριοποιείται στις πειραματικές μελέτες. Συγκεκριμένα, διακρίνεται ως κλινική δοκιμή ή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη – RCT καθώς περιλαμβάνει ως αντικείμενο μελέτης τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Για την αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών, έχει ακολουθήσει η διερεύνηση ειδικών κριτήριων με την σχετική χρήση όρων MESH (Medical Subject Headings). Επίσης, ως κριτήρια εισόδου της μελέτης έχουν αναζητηθεί κριτήρια όπως τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, επί παραδείγματι γυναίκες οι οποίες πέρασαν και επιβίωσαν καρκίνο του μαστού, τα είδη των μελετών, όπως συστηματική ανασκόπηση, μελέτες παρέμβασης και συγκριτικές μελέτες. Ως κριτήριο γλώσσας έχει ορισθεί η ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, χρονικά όρια και χώρα προέλευσης των μελετών δεν εντάχθηκαν ως κριτήρια εισόδου. Η λήψη των αποτελεσμάτων έγινε με την χρήση του διαγράμματος ροής PRISMA (PRISMA Flow Diagram, 2009). Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την ίδια την ασθένεια, αλλά και την ψυχολογία που θα έχουν. Η θλίψη, το άγχος, η αλλαγή της εικόνας του σώματος, η σεξουαλική δυσλειτουργία, ο θυμός και η ενοχή είναι τα πιο σημαντικά θέματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσο οι ασθενείς όσο και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν ψυχολογικές επιπτώσεις όπως ανησυχία, κατάθλιψη και άρνηση. Σύμφωνα με μελέτες, το 10% των γυναικών με καρκίνο του μαστού έχουν ένα σημαντικό ψυχολογικό πρόβλημα που σχετίζεται με το είδος της θεραπείας που είχαν (χειρουργική επέμβαση) και την χαμηλή αυτοπεποίθηση. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά και με τις άλλες μελέτες αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν τη νόσο θέλουν μια σωστή ετυμολογία και κατανόηση έτσι ώστε να μπορεί η ασθενής να τις αντιμετωπίσει ευκολότερα. Επιπλέον, όλα δείχνουν ότι η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο ένα από τα κυριότερα μέρη της έρευνάς μας που συσχετίζεται με τη ψυχολογική καταπόνηση των ασθενών με καρκίνο του μαστού, βρήκαμε ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά κοντά με τις περισσότερες έρευνες που αναζητήσαμε. Αναλυτικότερα, η πορεία της νόσου και η έκβαση της θεραπείας συσχετίζεται αξιοσημείωτα σε συνάρτηση με τα ψυχολογικό προφίλ του κάθε ασθενή και τα ψυχολογικά προβλήτα που αντιμετωπίζει , είτε αυτά παρουσιάστηκαν κατά η μετά τη διάρκεια της νόσου. Ωστόσο, οι ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της νόσου, και θα πρέπει η φροντίδα του ψυχολογικού παράγοντα να έχει την ίδια βάση όσο και η θεραπεία της. Τόσο η ασθένεια, που επηρεάζει την εξωτερική εικόνα που συνδέεται με τη θηλυκότητα, όσο και τη σεξουαλική δυσλειτουργία, και η θεραπεία, όπως η χειρουργική επέμβαση ή η χημειοθεραπεία, έχουν ιδιαίτερο και αντίκτυπο στον ψυχολογικό τομέα. Προτείνουμε μελλοντικά να διερευνηθεί, το πώς θα μπορούσαν οι γυναίκες να ενημερώνονται περισσότερο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού καθώς και για την έγκαιρη διάγνωση ώστε να μειωθούν τα κρούσματα του καρκίνου του μαστού.el
dc.description.abstractBackground: Breast Cancer is considered as the most common form of cancer in women. The scientific background from health scientists, deals with the treatment, on account of the therapy and rehabilitation from breast cancer in women. Therefore, the focus is on the treatment of the patient, and in a degraded level in her mental health. During the therapeutic approach, which includes, surgery, chemotherapy, radiation, immunotherapy etc., the side effects are many and are due to either the subsequent treatment and at the same time the side-effects and the consequences (e.g., mastectomy), or the psychology of the patient from the disease. As a result, many of the women are dealing with problems such as stress, depression, fear and concern. Purpose: The aim of this thesis, is to investigate the degree of which psychology is affected and specifically the levels of stress and depression in women with breast cancer during the treatment they receive, as well as how the overall psychology affects the direction of their recovery. Method: There has been conducted a systematic bibliography review in databases such as PubMed, Scopus, Science Direct, in order to find quantitative planning scientific articles. The scientific articles of this study, are published in the period of 1991-2021, in both Greek and English language. This particular study, is categorized as an experimental study. Specifically, it is distinguished as a clinical trial, or randomized study of therapeutic intervention, as it includes women with breast cancer as a subject of study. For the effective collection of data, an investigation has been followed of specific criteria, with the use of the MESH (Medical Subject Headings) terms. Moreover, as entry criteria of the study, criteria such as the characteristics of the participants have been sought, for example women who have gone through breast cancer and survived, the species of the studies, like systematic review, intervention studies and comparative studies. As a language criterion Greek and English language have been selected. However, chronological limits and country of origin of the studies were not included as entry criteria. The reception of the results was done with the use of the flow diagram PRISMA (PRISMA Flow Diagram, 2009). Results: Breast cancer patients have to deal not only with the disease itself, but also with the psychology they will have. Sadness, anxiety, altered body image, sexual dysfunction, anger and guilt are the most important mental health issues that arise after being diagnosed with breast cancer. In some cases, both patients and their families experience psychological effects such as anxiety, depression and denial. According to studies, 10% of women with breast cancer have a significant psychological problem related to the type of treatment they had (surgery) and low self-esteem. Conclusions: In conclusion, other studies show that there are many factors that can trigger the disease, they want a proper etymology and understanding so that the patient can deal with them more easily. In addition, everything shows that prevention plays a key role in tackling the problem. However, one of the main parts of our research related to the psychological stress of breast cancer patients, we found that the results are quite close to most of the research we sought. More specifically, the course of the disease and the outcome of treatment are significantly correlated with the psychological profile of each patient and the psychological problems he faces, whether they occurred during or after the course of the disease. However, psychological factors influence the course of the disease, and the care of the psychological factor should have the same basis as its treatment. Both the disease, which affects the external image associated with femininity, and sexual dysfunction, and treatment, such as surgery or chemotherapy, have a special and impact on the psychological field. We suggest exploring in the future how women could be better informed about breast cancer prevention as well as for early diagnosis to reduce breast cancer cases.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ ψυχολογία γυναικών με καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της θεραπείας τους. Μια συστηματική ανασκόπηση.el
dc.titleThe psychology of women with breast cancer during treatment. A systematic review.en

healMeta

heal.creatorNameΑνδρεάκης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameΣτεφανάκης, Θωμάςel
heal.creatorNameΣτυλιανού, Άνναel
heal.creatorNameAndreakis, Nikolaosen
heal.creatorNameStefanakis, Thomasen
heal.creatorNameStylianou, Annaen
heal.publicationDate2022-05-06
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10248
heal.abstractΕισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού θεωρείται η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Το επιστημονικό υπόβαθρο από τους επιστήμονες υγείας, ασχολείται με την αντιμετώπιση, με αφορμή την θεραπεία και την αποκατάσταση από τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Επομένως, η εστίαση βρίσκεται στην ίαση της ασθενούς, και σε ένα υποβιβασμένο επίπεδο στην ψυχική της υγεία. Κατά την διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει την εγχείρηση, την χημειοθεραπεία, την ακτινοβολία, την ανοσοθεραπεία κλπ. , οι παρενέργειες είναι πολλές. Αυτό οφείλεται είτε από την θεραπεία και παράλληλα τις παρενέργειες της ( π.χ. μαστεκτομή), είτε από την ψυχολογία της ασθενούς προς την νόσο. Ως επακόλουθο, αρκετές από τις γυναίκες βιώνουν προβλήματα άγχους, κατάθλιψης, φόβου και ανησυχίας. Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η ψυχολογία. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της θεραπείας που λαμβάνουν, καθώς επίσης και πως η ψυχολογία επηρεάζει την πορεία της αποκατάστασης τους. Μεθοδολογία: Έχει διεξαχθεί συστηματική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων όπως PubMed, Scopus, Science Direct - Elsevier, για την εύρεση επιστημονικών άρθρων ποσοτικού σχεδιασμού, Τα επιστημονικά άρθρα της παρούσας μελέτης, έχουν δημοσιευθεί τη χρονική περίοδο 1991-2021, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η συγκεκριμένη μελέτη, κατηγοριοποιείται στις πειραματικές μελέτες. Συγκεκριμένα, διακρίνεται ως κλινική δοκιμή ή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη – RCT καθώς περιλαμβάνει ως αντικείμενο μελέτης τις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. Για την αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών, έχει ακολουθήσει η διερεύνηση ειδικών κριτήριων με την σχετική χρήση όρων MESH (Medical Subject Headings). Επίσης, ως κριτήρια εισόδου της μελέτης έχουν αναζητηθεί κριτήρια όπως τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, επί παραδείγματι γυναίκες οι οποίες πέρασαν και επιβίωσαν καρκίνο του μαστού, τα είδη των μελετών, όπως συστηματική ανασκόπηση, μελέτες παρέμβασης και συγκριτικές μελέτες. Ως κριτήριο γλώσσας έχει ορισθεί η ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, χρονικά όρια και χώρα προέλευσης των μελετών δεν εντάχθηκαν ως κριτήρια εισόδου. Η λήψη των αποτελεσμάτων έγινε με την χρήση του διαγράμματος ροής PRISMA (PRISMA Flow Diagram, 2009). Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού πρέπει να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την ίδια την ασθένεια, αλλά και την ψυχολογία που θα έχουν. Η θλίψη, το άγχος, η αλλαγή της εικόνας του σώματος, η σεξουαλική δυσλειτουργία, ο θυμός και η ενοχή είναι τα πιο σημαντικά θέματα ψυχικής υγείας που προκύπτουν μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσο οι ασθενείς όσο και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν ψυχολογικές επιπτώσεις όπως ανησυχία, κατάθλιψη και άρνηση. Σύμφωνα με μελέτες, το 10% των γυναικών με καρκίνο του μαστού έχουν ένα σημαντικό ψυχολογικό πρόβλημα που σχετίζεται με το είδος της θεραπείας που είχαν (χειρουργική επέμβαση) και την χαμηλή αυτοπεποίθηση. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά και με τις άλλες μελέτες αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν τη νόσο θέλουν μια σωστή ετυμολογία και κατανόηση έτσι ώστε να μπορεί η ασθενής να τις αντιμετωπίσει ευκολότερα. Επιπλέον, όλα δείχνουν ότι η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο ένα από τα κυριότερα μέρη της έρευνάς μας που συσχετίζεται με τη ψυχολογική καταπόνηση των ασθενών με καρκίνο του μαστού, βρήκαμε ότι τα αποτελέσματα είναι αρκετά κοντά με τις περισσότερες έρευνες που αναζητήσαμε. Αναλυτικότερα, η πορεία της νόσου και η έκβαση της θεραπείας συσχετίζεται αξιοσημείωτα σε συνάρτηση με τα ψυχολογικό προφίλ του κάθε ασθενή και τα ψυχολογικά προβλήτα που αντιμετωπίζει , είτε αυτά παρουσιάστηκαν κατά η μετά τη διάρκεια της νόσου. Ωστόσο, οι ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την πορεία της νόσου, και θα πρέπει η φροντίδα του ψυχολογικού παράγοντα να έχει την ίδια βάση όσο και η θεραπεία της. Τόσο η ασθένεια, που επηρεάζει την εξωτερική εικόνα που συνδέεται με τη θηλυκότητα, όσο και τη σεξουαλική δυσλειτουργία, και η θεραπεία, όπως η χειρουργική επέμβαση ή η χημειοθεραπεία, έχουν ιδιαίτερο και αντίκτυπο στον ψυχολογικό τομέα. Προτείνουμε μελλοντικά να διερευνηθεί, το πώς θα μπορούσαν οι γυναίκες να ενημερώνονται περισσότερο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού καθώς και για την έγκαιρη διάγνωση ώστε να μειωθούν τα κρούσματα του καρκίνου του μαστού.el
heal.abstractBackground: Breast Cancer is considered as the most common form of cancer in women. The scientific background from health scientists, deals with the treatment, on account of the therapy and rehabilitation from breast cancer in women. Therefore, the focus is on the treatment of the patient, and in a degraded level in her mental health. During the therapeutic approach, which includes, surgery, chemotherapy, radiation, immunotherapy etc., the side effects are many and are due to either the subsequent treatment and at the same time the side-effects and the consequences (e.g., mastectomy), or the psychology of the patient from the disease. As a result, many of the women are dealing with problems such as stress, depression, fear and concern. Purpose: The aim of this thesis, is to investigate the degree of which psychology is affected and specifically the levels of stress and depression in women with breast cancer during the treatment they receive, as well as how the overall psychology affects the direction of their recovery. Method: There has been conducted a systematic bibliography review in databases such as PubMed, Scopus, Science Direct, in order to find quantitative planning scientific articles. The scientific articles of this study, are published in the period of 1991-2021, in both Greek and English language. This particular study, is categorized as an experimental study. Specifically, it is distinguished as a clinical trial, or randomized study of therapeutic intervention, as it includes women with breast cancer as a subject of study. For the effective collection of data, an investigation has been followed of specific criteria, with the use of the MESH (Medical Subject Headings) terms. Moreover, as entry criteria of the study, criteria such as the characteristics of the participants have been sought, for example women who have gone through breast cancer and survived, the species of the studies, like systematic review, intervention studies and comparative studies. As a language criterion Greek and English language have been selected. However, chronological limits and country of origin of the studies were not included as entry criteria. The reception of the results was done with the use of the flow diagram PRISMA (PRISMA Flow Diagram, 2009). Results: Breast cancer patients have to deal not only with the disease itself, but also with the psychology they will have. Sadness, anxiety, altered body image, sexual dysfunction, anger and guilt are the most important mental health issues that arise after being diagnosed with breast cancer. In some cases, both patients and their families experience psychological effects such as anxiety, depression and denial. According to studies, 10% of women with breast cancer have a significant psychological problem related to the type of treatment they had (surgery) and low self-esteem. Conclusions: In conclusion, other studies show that there are many factors that can trigger the disease, they want a proper etymology and understanding so that the patient can deal with them more easily. In addition, everything shows that prevention plays a key role in tackling the problem. However, one of the main parts of our research related to the psychological stress of breast cancer patients, we found that the results are quite close to most of the research we sought. More specifically, the course of the disease and the outcome of treatment are significantly correlated with the psychological profile of each patient and the psychological problems he faces, whether they occurred during or after the course of the disease. However, psychological factors influence the course of the disease, and the care of the psychological factor should have the same basis as its treatment. Both the disease, which affects the external image associated with femininity, and sexual dysfunction, and treatment, such as surgery or chemotherapy, have a special and impact on the psychological field. We suggest exploring in the future how women could be better informed about breast cancer prevention as well as for early diagnosis to reduce breast cancer cases.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΗ ψυχολογία γυναικών με καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της θεραπείας τους. Μια συστηματική ανασκόπηση.el
heal.titleThe psychology of women with breast cancer during treatment. A systematic review.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordκαρκίνος μαστού, κατάθλιψη, ψυχολογία, άγχοςel
heal.keywordbreast cancer, depression, psychology, anxietyen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΧαρωνιτάκη, Αικατερίνηel
heal.advisorNameCharonitaki, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States