Show simple item record

A study of help seeking and trauma recovery in women who experienced gender based violence.

Dublin Core metadata

dc.creatorΔιαμαντοπούλου, Άντζελα-Ματίναel
dc.creatorΠετσίτη, Κυριακήel
dc.creatorΣέργη, Αργυρώ-Άνναel
dc.creatorDiamantopoulou, Antzela-Matinaen
dc.creatorPetsiti, Kyriakien
dc.creatorSergi, Argyro-Annaen
dc.date.accessioned2022-05-11T08:46:59Z
dc.date.available2022-05-11T08:46:59Z
dc.date.issued2022-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10262
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η έμφυλη βία κατά των γυναικών και η αναζήτηση βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας», πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη, την καταγραφή και την περιγραφή των παραμέτρων της έμφυλης βίας που δέχονται οι γυναίκες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι λόγοι της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος είναι, τόσο η απουσία παρόμοιων μελετών τα τελευταία χρόνια από το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα, όσο και η ευαισθησία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί έντονα την κοινωνία μέχρι και σήμερα. Στο θεωρητικό κομμάτι, έχουν αναλυθεί οι μορφές βίας, αλλά και οι κοινωνικές, οι νομοθετικές και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της. Ακόμη, σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά του προφίλ θύτη και θύματος αντίστοιχα. Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί μία ποσοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, στην οποία συμμετείχαν γυναίκες άνω των 18 ετών και μοιράστηκαν μαζί μας ανώνυμα τις δικές τους εμπειρίες. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους φαίνεται οι γυναίκες να σιωπούν και να μην αναζητούν βοήθεια, είναι το μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο πιστεύουν πως θα πρoέκυπτε, η αντίληψη ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι φυσιολογικό και ταυτόχρονα μπορούν να το διαχειριστούν μόνες τους, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν με ορθό τρόπο τα συναισθήματά τους. Ολοκληρώνοντας, η Κοινωνική Εργασία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό του φαινομένου με παρέμβαση σε πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο. Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει το άτομο να επιλύσει τα προβλήματα του, να πιστέψει στον εαυτό του και τις δυνάμεις του, ώστε να προχωρήσει στη διεργασία επίλυσης των προβλημάτων του. Σε επίπεδο κοινωνίας, με επίκεντρο την πρόληψη του φαινομένου έμφυλης βίας και συμβάλει ενεργά με την προτροπή των ατόμων που έχουν ανάγκη, να αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς για να απελευθερωθούν από επιβλαβείς και κακοποιητικές καταστάσεις.el
dc.description.abstractThis research with the title "Gender-based violence against women and the obstacles to help seeking, the role of social work.", was carried out in order to study, record and describe the parameters of gender-based violence that women face in modern reality. The reasons of choosing this topic are both the absence of similar studies in recent years from our educational institution, and the sensitivity around this topic, as far as it concerns the society nowadays. In the theoretical part, the forms of violence have been analyzed, not only its social, and legislative approaches, but also the theoretical ones. Moreover, there are being referred the characteristics of the perpetrator and respectively the victim’s profile. In the second part, follows a quantitative study conducted in our country, in which women over 18 years old participated and shared anonymously their own experiences. According to the present study, the main reasons why women seem to be silent and not seeking for help are: a) the high financial cost, which they believe will arise, b) the perception of what is happening to them is normal and at the same time they can cope with it, but also c) the fact that they cannot properly assess their emotions. Finally, social work is being confronted with the phenomenon of gender-based violence, in order to help eliminating it, with the support and help of the individual, in order to solve his own problems and believe in himself and his powers. Afterwards, at the level of society focused on the prevention of the phenomenon, there will be an expert to help seeking, resulting in liberation from harmful and abusive situations.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ έμφυλη βία κατά των γυναικών και η αναζήτηση βοήθειας.el
dc.titleA study of help seeking and trauma recovery in women who experienced gender based violence.en

healMeta

heal.creatorNameΔιαμαντοπούλου, Άντζελα-Ματίναel
heal.creatorNameΠετσίτη, Κυριακήel
heal.creatorNameΣέργη, Αργυρώ-Άνναel
heal.creatorNameDiamantopoulou, Antzela-Matinaen
heal.creatorNamePetsiti, Kyriakien
heal.creatorNameSergi, Argyro-Annaen
heal.publicationDate2022-05-11
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10262
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η έμφυλη βία κατά των γυναικών και η αναζήτηση βοήθειας. Ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας», πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη, την καταγραφή και την περιγραφή των παραμέτρων της έμφυλης βίας που δέχονται οι γυναίκες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι λόγοι της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος είναι, τόσο η απουσία παρόμοιων μελετών τα τελευταία χρόνια από το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα, όσο και η ευαισθησία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί έντονα την κοινωνία μέχρι και σήμερα. Στο θεωρητικό κομμάτι, έχουν αναλυθεί οι μορφές βίας, αλλά και οι κοινωνικές, οι νομοθετικές και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της. Ακόμη, σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά του προφίλ θύτη και θύματος αντίστοιχα. Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί μία ποσοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, στην οποία συμμετείχαν γυναίκες άνω των 18 ετών και μοιράστηκαν μαζί μας ανώνυμα τις δικές τους εμπειρίες. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους φαίνεται οι γυναίκες να σιωπούν και να μην αναζητούν βοήθεια, είναι το μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο πιστεύουν πως θα πρoέκυπτε, η αντίληψη ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι φυσιολογικό και ταυτόχρονα μπορούν να το διαχειριστούν μόνες τους, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν με ορθό τρόπο τα συναισθήματά τους. Ολοκληρώνοντας, η Κοινωνική Εργασία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό του φαινομένου με παρέμβαση σε πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές επίπεδο. Μπορεί, επίσης, να βοηθήσει το άτομο να επιλύσει τα προβλήματα του, να πιστέψει στον εαυτό του και τις δυνάμεις του, ώστε να προχωρήσει στη διεργασία επίλυσης των προβλημάτων του. Σε επίπεδο κοινωνίας, με επίκεντρο την πρόληψη του φαινομένου έμφυλης βίας και συμβάλει ενεργά με την προτροπή των ατόμων που έχουν ανάγκη, να αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς για να απελευθερωθούν από επιβλαβείς και κακοποιητικές καταστάσεις.el
heal.abstractThis research with the title "Gender-based violence against women and the obstacles to help seeking, the role of social work.", was carried out in order to study, record and describe the parameters of gender-based violence that women face in modern reality. The reasons of choosing this topic are both the absence of similar studies in recent years from our educational institution, and the sensitivity around this topic, as far as it concerns the society nowadays. In the theoretical part, the forms of violence have been analyzed, not only its social, and legislative approaches, but also the theoretical ones. Moreover, there are being referred the characteristics of the perpetrator and respectively the victim’s profile. In the second part, follows a quantitative study conducted in our country, in which women over 18 years old participated and shared anonymously their own experiences. According to the present study, the main reasons why women seem to be silent and not seeking for help are: a) the high financial cost, which they believe will arise, b) the perception of what is happening to them is normal and at the same time they can cope with it, but also c) the fact that they cannot properly assess their emotions. Finally, social work is being confronted with the phenomenon of gender-based violence, in order to help eliminating it, with the support and help of the individual, in order to solve his own problems and believe in himself and his powers. Afterwards, at the level of society focused on the prevention of the phenomenon, there will be an expert to help seeking, resulting in liberation from harmful and abusive situations.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΗ έμφυλη βία κατά των γυναικών και η αναζήτηση βοήθειας.el
heal.titleA study of help seeking and trauma recovery in women who experienced gender based violence.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordέμφυλη βία, κακοποιημένη γυναίκαel
heal.keywordgender based violence, abused womanen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΚούτρα, Κλειώel
heal.advisorNameKoutra, Kleioen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States