Εμφάνιση απλής εγγραφής

District heating of the municipality of Aspropyrgos through the refinery.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΔέδε, Σοφία-Μαρίαel
dc.creatorDede, Sofia-Mariaen
dc.date.accessioned2022-05-20T10:44:52Z
dc.date.available2022-05-20T10:44:52Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10283
dc.description.abstractΟ στόχος της εργασίας είναι η κατανόηση του πως μπορεί μία κοινότητα όπως ο δήμος Ασπροπύργου,να εκμεταλλευτεί τις θερμικές και ενεργειακές αποθέσεις στο περιβάλλον από την βαριά βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην περιοχή,προς όφελος των πολίτων σε υγειονομικό και οικονομικό πλαίσιοκαι το πως μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική ανάπτυξη χωρίς ενεργειακή σπατάλη.! Παρακάτω θα αναλύσω περιληπτικά στα περιεχόμενα της εργασίας,τι είναι η τηλεθέρμανση και πως λειτουργεί. Την χρήση της τηλεθέρμανσης σε διεθνή επίπεδο,δηλαδή ποιες χώρες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν αύτη την μέθοδοκαι ποια είναι τα αποτελέσματα τούς μέχρι τώρα.Θα αναλύσω κάποια τεχνολογικά στοιχεία όπως η παραγωγή,μεταφορά και διανομή θερμότητας,καθώς και μια περιγραφή στο σύστημα μεταφοράς και διανομής. Επιπλέον θα αναφέρω τις περιοχές όπου χρησιμοποιείται η τηλεθέρμανση στην Ελλάδα σήμερα,από που ξεκίνησε,πως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνιακαι ποιες τεχνολογίες ακολουθούν.Καθώς και την περίπτωση κατασκευής στο Ασπρόπυργο,που θα περιλαμβάνει τον βασικό σχεδιασμό,υπολογισμό ζήτησης ισχύος,ετήσιας ζήτησης ενεργείας από τον δήμο,τα πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης στον γενικό σύνολο αλλά και για την περίπτωση του Δήμου. Επιπρόσθετα θα κάνω κάποιες αναλύσεις για την βιωσιμότητα των έργων αυτών,την οικονομική ζωή τους,αντιπληγματική προστασίακαι υπολογισμόCO2 για την καλύτερη κατανόηση των ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεως της περιοχής.el
dc.description.abstractThe aim of the work is to understand how a community like the municipality of Aspropyrgos can exploit the thermal and energy deposits in the environment from the heavy industry operating in the area, for the benefit of the citizens in a health and economic context, there is environmental development without energy waste! Below I will briefly analyze the contents of the work, what is district heating and how it works.The use of district heating internationally, which countries have started to use this method, and what are their results so far. I will analyze some technological elements such as the production, transmission and distribution of heat, as well as a description of the transmission and distribution system. In addition, I will mention the places where district heating is used in Greece today, where it started, how it has evolved in recent years, and what technologies follow. As well as the case of construction in Aspropyrgos, which will include basic design, power demand calculation, annual demand energy from the municipality, the advantages of district heating in general but also for the case of the Municipality. In addition, I will make some analyzes for the viability of these projects, their economic life, anti-shock protection, and CO2 calculation for a better understanding of the atmospheric and environmental burden of the area.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
dc.titleΤηλεθέρμανση δήμου Ασπροπύργου μέσω των διυλιστηρίων.el
dc.titleDistrict heating of the municipality of Aspropyrgos through the refinery.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΔέδε, Σοφία-Μαρίαel
heal.creatorNameDede, Sofia-Mariaen
heal.publicationDate2022-05-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10283
heal.abstractΟ στόχος της εργασίας είναι η κατανόηση του πως μπορεί μία κοινότητα όπως ο δήμος Ασπροπύργου,να εκμεταλλευτεί τις θερμικές και ενεργειακές αποθέσεις στο περιβάλλον από την βαριά βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην περιοχή,προς όφελος των πολίτων σε υγειονομικό και οικονομικό πλαίσιοκαι το πως μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική ανάπτυξη χωρίς ενεργειακή σπατάλη.! Παρακάτω θα αναλύσω περιληπτικά στα περιεχόμενα της εργασίας,τι είναι η τηλεθέρμανση και πως λειτουργεί. Την χρήση της τηλεθέρμανσης σε διεθνή επίπεδο,δηλαδή ποιες χώρες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν αύτη την μέθοδοκαι ποια είναι τα αποτελέσματα τούς μέχρι τώρα.Θα αναλύσω κάποια τεχνολογικά στοιχεία όπως η παραγωγή,μεταφορά και διανομή θερμότητας,καθώς και μια περιγραφή στο σύστημα μεταφοράς και διανομής. Επιπλέον θα αναφέρω τις περιοχές όπου χρησιμοποιείται η τηλεθέρμανση στην Ελλάδα σήμερα,από που ξεκίνησε,πως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνιακαι ποιες τεχνολογίες ακολουθούν.Καθώς και την περίπτωση κατασκευής στο Ασπρόπυργο,που θα περιλαμβάνει τον βασικό σχεδιασμό,υπολογισμό ζήτησης ισχύος,ετήσιας ζήτησης ενεργείας από τον δήμο,τα πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης στον γενικό σύνολο αλλά και για την περίπτωση του Δήμου. Επιπρόσθετα θα κάνω κάποιες αναλύσεις για την βιωσιμότητα των έργων αυτών,την οικονομική ζωή τους,αντιπληγματική προστασίακαι υπολογισμόCO2 για την καλύτερη κατανόηση των ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεως της περιοχής.el
heal.abstractThe aim of the work is to understand how a community like the municipality of Aspropyrgos can exploit the thermal and energy deposits in the environment from the heavy industry operating in the area, for the benefit of the citizens in a health and economic context, there is environmental development without energy waste! Below I will briefly analyze the contents of the work, what is district heating and how it works.The use of district heating internationally, which countries have started to use this method, and what are their results so far. I will analyze some technological elements such as the production, transmission and distribution of heat, as well as a description of the transmission and distribution system. In addition, I will mention the places where district heating is used in Greece today, where it started, how it has evolved in recent years, and what technologies follow. As well as the case of construction in Aspropyrgos, which will include basic design, power demand calculation, annual demand energy from the municipality, the advantages of district heating in general but also for the case of the Municipality. In addition, I will make some analyzes for the viability of these projects, their economic life, anti-shock protection, and CO2 calculation for a better understanding of the atmospheric and environmental burden of the area.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Applied Sciences, Department of Environmental and Natural Resources Engineeringen
heal.titleΤηλεθέρμανση δήμου Ασπροπύργου μέσω των διυλιστηρίων.el
heal.titleDistrict heating of the municipality of Aspropyrgos through the refinery.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΤηλεθέρμανσηel
heal.keywordDistrict Heatingen
heal.advisorNameΜαραβελάκης, Μανώληςel
heal.advisorNameMaravelakis, Manolisen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής