Show simple item record

Principles and systems of mass disasters used in the Emergency Department.

Dublin Core metadata

dc.creatorΚιοστεράκης, Βασίλειοςel
dc.creatorΚοσμπουνάρης, Εμμανουήλel
dc.creatorKiosterakis, Vasileiosen
dc.creatorKosmpounaris, Emmanouilen
dc.date.accessioned2022-06-15T10:29:58Z
dc.date.available2022-06-15T10:29:58Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10318
dc.description.abstractΕισαγωγή: Tο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έρχεται αντιμέτωπο με διάφορων ειδών περιστατικά τα οποία έχουν προέλθει από μαζικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι κ.α.). Το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο διότι οι μαζικές καταστροφές ενδέχεται να εκδηλωθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η χρήση του καταλληλότερου συστήματος διαλογής μαζικής καταστροφής σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση συχνών ασκήσεων ετοιμότητας είναι ότι ακριβώς χρειάζεται το προσωπικό του ΤΕΠ για να βρίσκεται στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας σε μια τόσο αναγκαία κατάσταση. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση των συστημάτων διαλογής μαζικών καταστροφών στον χώρο του ΤΕΠ. Μεθοδολογία: Για την συγγραφή της εργασίας πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη για την εύρεση των κατάλληλων άρθρων και μελετών που θα μπορούσε να βασιστεί η εργασία μας. Το σύνολο των μελετών που συμπεριλήφθηκαν εν τέλει στην εργασίας μας προήλθε από την απομάκρυνση μελετών από τις οποίες δεν ήταν σχετικές με την πτυχιακή μας και έτσι καταλήξαμε σε 12 μελέτες οι οποίες ήταν αρκετές για να βασίσουμε την πτυχιακή μας. Οι βιβλιογραφικές βάσεις που αναζητήθηκαν πληροφορίες ήταν το Google Scholar και PubMed. Αποτελέσματα : Συνολικά 12 μελέτες τηρούσαν τα κριτήρια για να ενταχθούν στην πτυχιακή μας και η επιλογή τους βασίστηκε στους κανόνες της βάσης PRISMA(Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Συμπεράσματα: Η διαλογή αποτελεί βασική λειτουργεία του τμήματος επειγόντων περιστατικών ιδιαίτερα σε καταστάσεις μαζικών καταστροφών που η ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ο χρόνος για την επίτευξη της διαλογής θα θέσουν τα θεμέλια για την αποσυμπίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε μια τέτοια κατάσταση. Για να μπορούν όμως αυτά τα τρία σημαντικά χαρακτηριστικά να πραγματοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό θα πρέπει να γίνονται συχνές ασκήσεις ετοιμότητας και επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαλογής μαζικών καταστροφών ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους του τμήματος. Τέλος η διεξαγωγή περαιτέρω μελετών πάνω σε αυτό το θέμα θα βοηθήσει τους ειδικούς υγείας να αντιληφθούν την κατάσταση και να προβούν σε άμεσες αλλαγές που θα βοηθήσουν το ΤΕΠ να πραγματοποιεί την κατάλληλη και αναμενόμενη ποιοτικά διαλογή ανάλογα με την δυναμικότητα του.el
dc.description.abstractIntroduction: The emergency department is facing various of different incidents caused of mass disasters events (earthquakes, fires, floods, wars etc.). Medical personnel should always be ready to deal with those kinds of occasions especially because it is very difficult, if not infeasible, to predict a mass casualty incident. Τhe use of the most suitable triage system in conjunction with performing frequent preparedness training should be more than enough for the emergency department personnel to be at the higher level of expected emergency response. Purpose: The purpose of this thesis is to analyze the different types of mass disasters triage systems used in emergency department. Methodology: For our systematic review, we conducted an extensive search to find the best possible articles and studies on which our work could be based. All the studies that were eventually included in our work came after the removal of some studies that were not relevant to our dissertation and so we included 12 studies that could fit our criteria. The search was done in Google scholar and PubMed. Results: A total of 12 studies met the criteria to be included in our dissertation and their selection was based on the rules of the PRISMA database (Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Conclusions: Triage is a basic function in the Emergency Department especially in mass casualty incidents where accuracy, effectiveness, and time to curry out the procedure of triage will be the basic factors to decompress of the National Health System in such a situation. However, for these three important characteristics to be realized to the maximum extend it is necessary that frequent preparedness exercises must take place and the appropriate mass casualty triage system must me selected depending on the size of the disaster in combination with the available resources of the emergency department. Lastly, it is vital meaning to carry out further studies on this topic because this will help the health department specialists to understand that the only way to face a mass casualty incident is το use the right mass casualty triage system by the best educated personnel.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΑρχές και συστήματα διαλογής μαζικών καταστροφών στο ΤΕΠ.el
dc.titlePrinciples and systems of mass disasters used in the Emergency Department.en

healMeta

heal.creatorNameΚιοστεράκης, Βασίλειοςel
heal.creatorNameΚοσμπουνάρης, Εμμανουήλel
heal.creatorNameKiosterakis, Vasileiosen
heal.creatorNameKosmpounaris, Emmanouilen
heal.publicationDate2022-06-15
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10318
heal.abstractΕισαγωγή: Tο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) έρχεται αντιμέτωπο με διάφορων ειδών περιστατικά τα οποία έχουν προέλθει από μαζικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, πόλεμοι κ.α.). Το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο διότι οι μαζικές καταστροφές ενδέχεται να εκδηλωθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η χρήση του καταλληλότερου συστήματος διαλογής μαζικής καταστροφής σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση συχνών ασκήσεων ετοιμότητας είναι ότι ακριβώς χρειάζεται το προσωπικό του ΤΕΠ για να βρίσκεται στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας σε μια τόσο αναγκαία κατάσταση. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση των συστημάτων διαλογής μαζικών καταστροφών στον χώρο του ΤΕΠ. Μεθοδολογία: Για την συγγραφή της εργασίας πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη για την εύρεση των κατάλληλων άρθρων και μελετών που θα μπορούσε να βασιστεί η εργασία μας. Το σύνολο των μελετών που συμπεριλήφθηκαν εν τέλει στην εργασίας μας προήλθε από την απομάκρυνση μελετών από τις οποίες δεν ήταν σχετικές με την πτυχιακή μας και έτσι καταλήξαμε σε 12 μελέτες οι οποίες ήταν αρκετές για να βασίσουμε την πτυχιακή μας. Οι βιβλιογραφικές βάσεις που αναζητήθηκαν πληροφορίες ήταν το Google Scholar και PubMed. Αποτελέσματα : Συνολικά 12 μελέτες τηρούσαν τα κριτήρια για να ενταχθούν στην πτυχιακή μας και η επιλογή τους βασίστηκε στους κανόνες της βάσης PRISMA(Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Συμπεράσματα: Η διαλογή αποτελεί βασική λειτουργεία του τμήματος επειγόντων περιστατικών ιδιαίτερα σε καταστάσεις μαζικών καταστροφών που η ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ο χρόνος για την επίτευξη της διαλογής θα θέσουν τα θεμέλια για την αποσυμπίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε μια τέτοια κατάσταση. Για να μπορούν όμως αυτά τα τρία σημαντικά χαρακτηριστικά να πραγματοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό θα πρέπει να γίνονται συχνές ασκήσεις ετοιμότητας και επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαλογής μαζικών καταστροφών ανάλογα με το μέγεθος της καταστροφής σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους του τμήματος. Τέλος η διεξαγωγή περαιτέρω μελετών πάνω σε αυτό το θέμα θα βοηθήσει τους ειδικούς υγείας να αντιληφθούν την κατάσταση και να προβούν σε άμεσες αλλαγές που θα βοηθήσουν το ΤΕΠ να πραγματοποιεί την κατάλληλη και αναμενόμενη ποιοτικά διαλογή ανάλογα με την δυναμικότητα του.el
heal.abstractIntroduction: The emergency department is facing various of different incidents caused of mass disasters events (earthquakes, fires, floods, wars etc.). Medical personnel should always be ready to deal with those kinds of occasions especially because it is very difficult, if not infeasible, to predict a mass casualty incident. Τhe use of the most suitable triage system in conjunction with performing frequent preparedness training should be more than enough for the emergency department personnel to be at the higher level of expected emergency response. Purpose: The purpose of this thesis is to analyze the different types of mass disasters triage systems used in emergency department. Methodology: For our systematic review, we conducted an extensive search to find the best possible articles and studies on which our work could be based. All the studies that were eventually included in our work came after the removal of some studies that were not relevant to our dissertation and so we included 12 studies that could fit our criteria. The search was done in Google scholar and PubMed. Results: A total of 12 studies met the criteria to be included in our dissertation and their selection was based on the rules of the PRISMA database (Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Conclusions: Triage is a basic function in the Emergency Department especially in mass casualty incidents where accuracy, effectiveness, and time to curry out the procedure of triage will be the basic factors to decompress of the National Health System in such a situation. However, for these three important characteristics to be realized to the maximum extend it is necessary that frequent preparedness exercises must take place and the appropriate mass casualty triage system must me selected depending on the size of the disaster in combination with the available resources of the emergency department. Lastly, it is vital meaning to carry out further studies on this topic because this will help the health department specialists to understand that the only way to face a mass casualty incident is το use the right mass casualty triage system by the best educated personnel.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΑρχές και συστήματα διαλογής μαζικών καταστροφών στο ΤΕΠ.el
heal.titlePrinciples and systems of mass disasters used in the Emergency Department.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΤμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), διαλογή, μαζικές καταστροφέςel
heal.keywordEmergency Department, triage, mass disastersen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡοβίθης, Μιχαήλel
heal.advisorNameRovithis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States