Show simple item record

Cognitive and motivational factors of plateletpheresis donors.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜπαρμπούνη, Ευφράνθηel
dc.creatorΣταυρινουδάκη, Ευρυδίκηel
dc.creatorΤζουτζίδου, Δέσποιναel
dc.creatorBarmpouni, Effranthien
dc.creatorStavrinoudaki, Evrydikien
dc.creatorTzoutzidou, Despoinaen
dc.date.accessioned2022-06-28T08:46:00Z
dc.date.available2022-06-28T08:46:00Z
dc.date.issued2022-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10336
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία δίνει έμφαση στις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, αιμοπετάλια, μετάγγιση, αιμοπεταλιοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοπεταλιοδότη, κίνητρα αιμοπεταλιοδοτών και τέλος στους παράγοντες κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των αιμοπεταλιοδοτών για προσφορά αίματος. Ένα σημαντικό ζήτημα που θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία είναι ο κορωνοϊός και οι επιπτώσεις του στα αποθέματα αίματος, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα υγειονομικά συστήματα εξαιτίας αυτού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Περαιτέρω, η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της εθελοντικής προσφοράς αίματος που αποτελεί πηγή ζωής για κάθε άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο η εθελοντική αιμοδοσία δεν αναδεικνύεται απλά ως φιλανθρωπία, αλλά ως πυλώνας κάθε Δημόσιου Συστήματος Υγείας και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης που θα πρέπει πρωταρχικά να στηρίζεται ηθικά και επιστημονικά από το προσωπικό που εργάζεται στο τομέα της υγείας. Ακόμη, μέσω μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των κινήτρων των εθελοντών αιμοδοτών και των τρόπων κινητοποίησης τους, ώστε να δωρίσουν αίμα και αιμοπετάλια προσφέροντας στον συνάνθρωπό τους το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Συνεπώς, μέσω της παρούσας εργασίας θα αναδειχθεί η αιμοδοσία ως ένα κοινωνικό έργο και μια πράξη αλτρουισμού, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν οι ατομικοί, κοινωνικοί και ηθικοί λόγοι που οδηγούν τα άτομα στη δωρεά αίματος, σε σχέση πάντα με το ιδιαίτερο πολιτιστικό και οικονομικό τους ατομικό υπόβαθρο. Τέλος, η παρούσα εργασία μέσω ενός ερωτηματολογίου-κλίμακας Likert θα προσπαθήσει να εξηγήσει ερωτήματα τα οποία αφορούν στην αιμοπεταλιοδοσία, αλλά και ειδικότερα στους παράγοντες και τα κίνητρα προσέλκυσης και κινητοποίησης των εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών και αιμοδοτών ολικού αίματος που θέλουν να δωρίσουν αιμοπετάλια, στοχεύοντας, ωστόσο στην ανάδειξη της συναισθηματικής και ηθικής κατάστασης των δοτών.el
dc.description.abstractThis thesis emphasizes on the concepts of blood, platelets, transfusion, platelet, preventive measures and responsibilities of staff towards the platelet donor and finally the factors that mobilize and sensitize donors for blood supply. Another topic to be analyzed in this work is the corona virus and its effects on blood stocks as well as the problems facing all health systems today worldwide. Furthermore, the work aims to highlight the need of voluntary blood donation which is a source of life for every human being. In this way, voluntary blood donation does not emerge simply as a charity, but as a pillar of any Public Health System and a practical expression of social solidarity, that should primarily be supported morally and scientifically by the staff working in the field of health. Furthermore, through studies that have been carried out in various countries, an attempt will be made to investigate the motives of the voluntary blood donors and the ways of their mobilization, in order to donate blood and platelets, offering to their fellow human being the precious gift of life. Therefore, through this thesis, blood donation will emerge as a social work and an act of altruism, while at the same time the individual, social and moral reasons that lead people to donate blood will be explored, always in relation to their particular cultural and economic individual background. Finally, this thesis through a questionnaire-scale Likert will try to explain questions related to blood donation, but also specifically to the factors and motivations of attracting and mobilizing volunteer blood donors, aiming to highlight the emotional and moral condition of donors.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΤο προφίλ των αιμοπεταλιοδοτών.el
dc.titleCognitive and motivational factors of plateletpheresis donors.en

healMeta

heal.creatorNameΜπαρμπούνη, Ευφράνθηel
heal.creatorNameΣταυρινουδάκη, Ευρυδίκηel
heal.creatorNameΤζουτζίδου, Δέσποιναel
heal.creatorNameBarmpouni, Effranthien
heal.creatorNameStavrinoudaki, Evrydikien
heal.creatorNameTzoutzidou, Despoinaen
heal.publicationDate2022-06-14
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10336
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία δίνει έμφαση στις έννοιες αίμα, αιμοδοσία, αιμοπετάλια, μετάγγιση, αιμοπεταλιοδότης, προληπτικά μέτρα και ευθύνες του προσωπικού απέναντι στον αιμοπεταλιοδότη, κίνητρα αιμοπεταλιοδοτών και τέλος στους παράγοντες κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των αιμοπεταλιοδοτών για προσφορά αίματος. Ένα σημαντικό ζήτημα που θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία είναι ο κορωνοϊός και οι επιπτώσεις του στα αποθέματα αίματος, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα υγειονομικά συστήματα εξαιτίας αυτού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Περαιτέρω, η εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας της εθελοντικής προσφοράς αίματος που αποτελεί πηγή ζωής για κάθε άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο η εθελοντική αιμοδοσία δεν αναδεικνύεται απλά ως φιλανθρωπία, αλλά ως πυλώνας κάθε Δημόσιου Συστήματος Υγείας και έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης που θα πρέπει πρωταρχικά να στηρίζεται ηθικά και επιστημονικά από το προσωπικό που εργάζεται στο τομέα της υγείας. Ακόμη, μέσω μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των κινήτρων των εθελοντών αιμοδοτών και των τρόπων κινητοποίησης τους, ώστε να δωρίσουν αίμα και αιμοπετάλια προσφέροντας στον συνάνθρωπό τους το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Συνεπώς, μέσω της παρούσας εργασίας θα αναδειχθεί η αιμοδοσία ως ένα κοινωνικό έργο και μια πράξη αλτρουισμού, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν οι ατομικοί, κοινωνικοί και ηθικοί λόγοι που οδηγούν τα άτομα στη δωρεά αίματος, σε σχέση πάντα με το ιδιαίτερο πολιτιστικό και οικονομικό τους ατομικό υπόβαθρο. Τέλος, η παρούσα εργασία μέσω ενός ερωτηματολογίου-κλίμακας Likert θα προσπαθήσει να εξηγήσει ερωτήματα τα οποία αφορούν στην αιμοπεταλιοδοσία, αλλά και ειδικότερα στους παράγοντες και τα κίνητρα προσέλκυσης και κινητοποίησης των εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών και αιμοδοτών ολικού αίματος που θέλουν να δωρίσουν αιμοπετάλια, στοχεύοντας, ωστόσο στην ανάδειξη της συναισθηματικής και ηθικής κατάστασης των δοτών.el
heal.abstractThis thesis emphasizes on the concepts of blood, platelets, transfusion, platelet, preventive measures and responsibilities of staff towards the platelet donor and finally the factors that mobilize and sensitize donors for blood supply. Another topic to be analyzed in this work is the corona virus and its effects on blood stocks as well as the problems facing all health systems today worldwide. Furthermore, the work aims to highlight the need of voluntary blood donation which is a source of life for every human being. In this way, voluntary blood donation does not emerge simply as a charity, but as a pillar of any Public Health System and a practical expression of social solidarity, that should primarily be supported morally and scientifically by the staff working in the field of health. Furthermore, through studies that have been carried out in various countries, an attempt will be made to investigate the motives of the voluntary blood donors and the ways of their mobilization, in order to donate blood and platelets, offering to their fellow human being the precious gift of life. Therefore, through this thesis, blood donation will emerge as a social work and an act of altruism, while at the same time the individual, social and moral reasons that lead people to donate blood will be explored, always in relation to their particular cultural and economic individual background. Finally, this thesis through a questionnaire-scale Likert will try to explain questions related to blood donation, but also specifically to the factors and motivations of attracting and mobilizing volunteer blood donors, aiming to highlight the emotional and moral condition of donors.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΤο προφίλ των αιμοπεταλιοδοτών.el
heal.titleCognitive and motivational factors of plateletpheresis donors.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordαιμοπετάλια, δωρεάel
heal.keywordplatelets, donationen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΨυχαράκης, Στυλιανόςel
heal.advisorNamePsycharakis, Stylianosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States