Show simple item record

Attitudes and perceptions of ELMEPA students regarding the role of the police after the emergence of the Covid-19 pandemic and its introduction to Universities.

Dublin Core metadata

dc.creatorΜακρή, Ελένηel
dc.creatorΜουστακίδου, Δήμητραel
dc.creatorΠατεράκη, Ολυμπία-Βασιλείαel
dc.creatorMakri, Elenien
dc.creatorMoustakidou, Dimitraen
dc.creatorPateraki, Olympia-Vasileiaen
dc.date.accessioned2022-07-29T10:25:46Z
dc.date.available2022-07-29T10:25:46Z
dc.date.issued2022-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10360
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις στάσεις και τις αντιλήψεις που έχουν οι νέοι και συγκεκριμένα οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας, μετά την εμφάνιση της πανδημίας (COVID-19), καθώς και την εισαγωγή της στα Πανεπιστήμια. Με αφορμή την πανδημία, η οποία ξέσπασε τα τελευταία δύο χρόνια (2020-2021) και πιο συγκεκριμένα η ημερομηνία εμφάνισής της στη χώρα μας χρονολογείται στις 26 Φεβρουαρίου 2020 (ΕΟΔΥ, 2020), είναι ξεκάθαρο ότι πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει στην καθημερινότητα όλων μας. Ένα έντονο γεγονός που επιβεβαιώνει την αλλαγή αυτή είναι η περίοδος της καραντίνας και η επιβολή πολλών αυστηρών μέτρων κατά τη διάρκεια της, με σκοπό την προστασία των πολιτών από τον ιό, ύστερα από καθοδήγηση της κυβέρνησης. Όπως, επίσης, και το πόσο δραστικά άλλαξε ο ρόλος της αστυνομίας μέσα στην κοινωνία και η σχέση της με τους πολίτες. Με αφορμή, λοιπόν, τις αλλαγές αυτές και ιδιαίτερα στο κομμάτι της αστυνομίας, το οποίο αποτέλεσε και τον βασικό προβληματισμό μας, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε το παρόν θέμα της εργασίας μας. Ο σκοπός της ερευνητικής μας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών/ριών του ΕΛΜΕΠΑ σε σχέση με τον ρόλο της Αστυνομίας, μετά την εμφάνιση της πανδημίας covid-19 και την απόφαση για παρουσία Αστυνομικών Αρχών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ειδικότερα επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο σχετίζεται το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών και ο τόπος καταγωγής των συμμετεχόντων στην έρευνα με τις αντιλήψεις και τις στάσεις που έχουν διαμορφώσει για τον ρόλο της αστυνομίας γενικά, αλλά και εν μέσω πανδημίας και μέσα στα πανεπιστήμια. Επίσης, επιδιώξαμε να δούμε εάν ο τόπος διαμονής τους έχει δημιουργήσει συναισθήματα ασφάλειας ή φόβου προς τις αστυνομικές αρχές. Επιπλέον, εάν και με ποιον τρόπο τα περιστατικά βίας που έχουν παρατηρηθεί από την αστυνομία προς τους πολίτες μετά την εμφάνιση της πανδημίας και η προβολή τους μέσα από τα ΜΜΕ επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των φοιτητών/ριών. Τέλος, εάν και κατά πόσο οι φοιτητές/ριες αισθάνονται ασφαλείς με το ρόλο που έχει αποδώσει η κυβέρνηση στις αστυνομικές αρχές μετά την εμφάνιση της πανδημίας για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Για τη διερεύνηση του σκοπού της έρευνας έγινε χρήση ποσοτικής έρευνας και το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε για τη συλλογή δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά, για λόγους προστασίας έναντι του κορωνοϊού, σε 300 φοιτητές και φοιτήτριες απ’ όλα τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ. Ύστερα από συστηματική έρευνα αναζήτησης, βρέθηκαν εργαλεία σχετικών ερευνών για τον ρόλο της αστυνομίας, τα οποία αναπροσαρμόστηκαν κατάλληλα για τη συγκεκριμένη μελέτη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ερευνητικής μελέτης ήταν 6 μήνες. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι νέοι, και συγκεκριμένα οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, διαφαίνεται να μην είναι σύμφωνοι με την ενίσχυση της αστυνομίας και τη δράση της απέναντι στους πολίτες μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Ενώ ταυτόχρονα, οι φοιτητές, ως κάποια από τα κύρια πρόσωπα που σχετίζονται με τους ακαδημαϊκούς χώρους, φαίνεται να είναι αρνητικοί σχετικά με την παρουσία αστυνομικών αρχών στα πανεπιστήμια.el
dc.description.abstractThis dissertation studies the attitudes and perceptions of young people, specifically ELMEPA students, regarding the role of the police after the outbreak of the pandemic (COVID-19), as well as its introduction to universities. On the occasion of the pandemic, which broke out in the last two years (2020-2021) and more specifically the date of its appearance in the country dates back to February 26, 2020 (EODY, 2020), it is clear that many facts have changed in the daily life of all of us. A strong fact that confirms this change is the period of quarantine and the imposition of many strict measures during it, in order to protect citizens from the virus, under the guidance of the government. As well as how drastically the role of the police in society and its relationship with citizens has changed. On the occasion of these changes, and especially in the field of police, which was our main concern, we decided to investigate the current issue of our work. The purpose of our research study is to investigate the attitudes and perceptions of ELMEPA students in relation to the role of the Police, after the appearance of the covid-19 pandemic and the decision for the presence of Police Authorities in University Institutions. In particular, we tried to investigate whether the gender, age, educational level of the parents and the place of origin of the participants in the research are related to the perceptions and attitudes they have formed about the role of the police in general, but also in the midst of a pandemic and universities. We also sought to see if their place of residence had created feelings of security or fear towards the police authorities. In addition, if and how the incidents of violence observed by the police against the citizens after the outbreak of the pandemic and their coverage through the media affect the perceptions and attitudes of the students. Finally, if and to what extent students feel safe with the role that the government has assigned to the police authorities after the outbreak of the pandemic for the observance of the sanitary measures. Quantitative research was used to investigate the purpose of the research and the methodological tool we used for data collection was the questionnaire, which was distributed electronically, for reasons of protection against coronavirus, to 300 students from all departments of ELMEPA. Following a systematic search, search-related tools for the role of the police were found, which were adapted accordingly for this study. The analysis of the results was performed through the statistical package SPSS. The time of completion of the research study was 6 months. The main conclusions of the research are that the young people, and in particular the students of ELMEPA, seem to disagree with the reinforcement of the police and its action towards the citizens after the outbreak of the pandemic. While at the same time, students, as some of the main figures associated with academia, seem to be negative about the presence of police authorities in universities.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΣτάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας μετά την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 και την εισαγωγή της στα Πανεπιστήμια.el
dc.titleAttitudes and perceptions of ELMEPA students regarding the role of the police after the emergence of the Covid-19 pandemic and its introduction to Universities.en

healMeta

heal.creatorNameΜακρή, Ελένηel
heal.creatorNameΜουστακίδου, Δήμητραel
heal.creatorNameΠατεράκη, Ολυμπία-Βασιλείαel
heal.creatorNameMakri, Elenien
heal.creatorNameMoustakidou, Dimitraen
heal.creatorNamePateraki, Olympia-Vasileiaen
heal.publicationDate2022-07-29
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10360
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τις στάσεις και τις αντιλήψεις που έχουν οι νέοι και συγκεκριμένα οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας, μετά την εμφάνιση της πανδημίας (COVID-19), καθώς και την εισαγωγή της στα Πανεπιστήμια. Με αφορμή την πανδημία, η οποία ξέσπασε τα τελευταία δύο χρόνια (2020-2021) και πιο συγκεκριμένα η ημερομηνία εμφάνισής της στη χώρα μας χρονολογείται στις 26 Φεβρουαρίου 2020 (ΕΟΔΥ, 2020), είναι ξεκάθαρο ότι πολλά δεδομένα έχουν αλλάξει στην καθημερινότητα όλων μας. Ένα έντονο γεγονός που επιβεβαιώνει την αλλαγή αυτή είναι η περίοδος της καραντίνας και η επιβολή πολλών αυστηρών μέτρων κατά τη διάρκεια της, με σκοπό την προστασία των πολιτών από τον ιό, ύστερα από καθοδήγηση της κυβέρνησης. Όπως, επίσης, και το πόσο δραστικά άλλαξε ο ρόλος της αστυνομίας μέσα στην κοινωνία και η σχέση της με τους πολίτες. Με αφορμή, λοιπόν, τις αλλαγές αυτές και ιδιαίτερα στο κομμάτι της αστυνομίας, το οποίο αποτέλεσε και τον βασικό προβληματισμό μας, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε το παρόν θέμα της εργασίας μας. Ο σκοπός της ερευνητικής μας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών/ριών του ΕΛΜΕΠΑ σε σχέση με τον ρόλο της Αστυνομίας, μετά την εμφάνιση της πανδημίας covid-19 και την απόφαση για παρουσία Αστυνομικών Αρχών στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ειδικότερα επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο σχετίζεται το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών και ο τόπος καταγωγής των συμμετεχόντων στην έρευνα με τις αντιλήψεις και τις στάσεις που έχουν διαμορφώσει για τον ρόλο της αστυνομίας γενικά, αλλά και εν μέσω πανδημίας και μέσα στα πανεπιστήμια. Επίσης, επιδιώξαμε να δούμε εάν ο τόπος διαμονής τους έχει δημιουργήσει συναισθήματα ασφάλειας ή φόβου προς τις αστυνομικές αρχές. Επιπλέον, εάν και με ποιον τρόπο τα περιστατικά βίας που έχουν παρατηρηθεί από την αστυνομία προς τους πολίτες μετά την εμφάνιση της πανδημίας και η προβολή τους μέσα από τα ΜΜΕ επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των φοιτητών/ριών. Τέλος, εάν και κατά πόσο οι φοιτητές/ριες αισθάνονται ασφαλείς με το ρόλο που έχει αποδώσει η κυβέρνηση στις αστυνομικές αρχές μετά την εμφάνιση της πανδημίας για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Για τη διερεύνηση του σκοπού της έρευνας έγινε χρήση ποσοτικής έρευνας και το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε για τη συλλογή δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά, για λόγους προστασίας έναντι του κορωνοϊού, σε 300 φοιτητές και φοιτήτριες απ’ όλα τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ. Ύστερα από συστηματική έρευνα αναζήτησης, βρέθηκαν εργαλεία σχετικών ερευνών για τον ρόλο της αστυνομίας, τα οποία αναπροσαρμόστηκαν κατάλληλα για τη συγκεκριμένη μελέτη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ερευνητικής μελέτης ήταν 6 μήνες. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι νέοι, και συγκεκριμένα οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ, διαφαίνεται να μην είναι σύμφωνοι με την ενίσχυση της αστυνομίας και τη δράση της απέναντι στους πολίτες μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Ενώ ταυτόχρονα, οι φοιτητές, ως κάποια από τα κύρια πρόσωπα που σχετίζονται με τους ακαδημαϊκούς χώρους, φαίνεται να είναι αρνητικοί σχετικά με την παρουσία αστυνομικών αρχών στα πανεπιστήμια.el
heal.abstractThis dissertation studies the attitudes and perceptions of young people, specifically ELMEPA students, regarding the role of the police after the outbreak of the pandemic (COVID-19), as well as its introduction to universities. On the occasion of the pandemic, which broke out in the last two years (2020-2021) and more specifically the date of its appearance in the country dates back to February 26, 2020 (EODY, 2020), it is clear that many facts have changed in the daily life of all of us. A strong fact that confirms this change is the period of quarantine and the imposition of many strict measures during it, in order to protect citizens from the virus, under the guidance of the government. As well as how drastically the role of the police in society and its relationship with citizens has changed. On the occasion of these changes, and especially in the field of police, which was our main concern, we decided to investigate the current issue of our work. The purpose of our research study is to investigate the attitudes and perceptions of ELMEPA students in relation to the role of the Police, after the appearance of the covid-19 pandemic and the decision for the presence of Police Authorities in University Institutions. In particular, we tried to investigate whether the gender, age, educational level of the parents and the place of origin of the participants in the research are related to the perceptions and attitudes they have formed about the role of the police in general, but also in the midst of a pandemic and universities. We also sought to see if their place of residence had created feelings of security or fear towards the police authorities. In addition, if and how the incidents of violence observed by the police against the citizens after the outbreak of the pandemic and their coverage through the media affect the perceptions and attitudes of the students. Finally, if and to what extent students feel safe with the role that the government has assigned to the police authorities after the outbreak of the pandemic for the observance of the sanitary measures. Quantitative research was used to investigate the purpose of the research and the methodological tool we used for data collection was the questionnaire, which was distributed electronically, for reasons of protection against coronavirus, to 300 students from all departments of ELMEPA. Following a systematic search, search-related tools for the role of the police were found, which were adapted accordingly for this study. The analysis of the results was performed through the statistical package SPSS. The time of completion of the research study was 6 months. The main conclusions of the research are that the young people, and in particular the students of ELMEPA, seem to disagree with the reinforcement of the police and its action towards the citizens after the outbreak of the pandemic. While at the same time, students, as some of the main figures associated with academia, seem to be negative about the presence of police authorities in universities.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΣτάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας μετά την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 και την εισαγωγή της στα Πανεπιστήμια.el
heal.titleAttitudes and perceptions of ELMEPA students regarding the role of the police after the emergence of the Covid-19 pandemic and its introduction to Universities.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπανεπιστήμια, αστυνομία, βία, πανδημία Covid-19, ανθρώπινα δικαιώματαel
heal.keyworduniversities, police, violence, Covid-19 pandemic, human rightsen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΟικονόμου, Αικατερίνηel
heal.advisorNameOikonomou, Aikaterinien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States