Show simple item record

The views of HMU students about the elderly people.

Dublin Core metadata

dc.creatorΛυμπεροπούλου, Κωνσταντίναel
dc.creatorΜαραγκουδάκη, Σοφία-Ραφαέλαel
dc.creatorΤριγωνάκη, Ευαγγελίαel
dc.creatorLymperopoulou, Konstantinaen
dc.creatorMaragkoudaki, Sofia-Rafaelaen
dc.creatorTrigonaki, Evangeliaen
dc.date.accessioned2022-09-20T09:08:01Z
dc.date.available2022-09-20T09:08:01Z
dc.date.issued2022-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10383
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία επιλέξαμε να ασχοληθούμε και να αναδείξουμε την τρίτη ηλικία, τόσο από προσωπικό ενδιαφέρον απέναντι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, όσο και από την αναγκαιότητα που επιτάσσει η συγκεκριμένη πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας που βιώνουμε. Συνεπώς μια σημαντική αναφορά που θα μπορούσε να γίνει, είναι στη σπουδαιότητα του ρόλου της τρίτης ηλικίας. Αδιαμφισβήτητα, κάθε ηλικιακό στάδιο έχει να προσφέρει στο σύστημα της κοινωνίας, και κατ’ επέκταση αυτό το γεγονός κάνει όλα τα στάδια της ηλικίας να είναι εξίσου σημαντικά και απαραίτητα για την ισορροπία του συστήματός της. Σκοπός της επικείμενης μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των σπουδαστών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ αναφορικά με το ρόλο των ηλικιωμένων ατόμων και τη σημασία αυτού στην σύγχρονη κοινωνία. Η βασική συναφής έρευνα στην οποία ανατρέξαμε και μας ενέπνευσε, είχε πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην Τ.Ε.Ι Ηρακλείου). Είχε εκπονηθεί από το τμήμα της κοινωνικής εργασίας το 2007 από τις Ανδρακάκη Ειρήνη και Σοφή Αλεξάνδρα και το θέμα αυτής είναι «Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των σπουδαστών του τμήματος κοινωνικής εργασίας του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου απέναντι στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας». Η πληθυσμιακή ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε αφορούσε τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην έρευνα που υλοποιήσαμε, επιλέξαμε μη τυχαία μέθοδο δειγματοληψίας και υλοποιήσαμε τη δημιουργία του ερωτηματολογίου μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Google Forms. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιό μας ήταν κλειστής μορφής και υπήρχαν και ερωτήσεις κλίμακας κατάταξης Likert scales. Το ερωτηματολόγιό μας λοιπόν ήταν αυτοσυμπληρούμενο και αναρτήθηκε σε ομαδικούς διαδικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν όλοι οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σε ένα γενικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι οι φοιτητές οι οποίοι συναναστρέφονται περισσότερο ηλικιωμένα άτομα διαθέτουν και μια θετικότερη στάση απέναντι σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές που διαμένουν στην ίδια κατοικία με τα ηλικιωμένα άτομα της οικογένειας, εκείνοι που επισκέπτονται συχνότερα τους ηλικιωμένους συγγενείς του και έχουν στενότερες σχέσεις μαζί τους εμφανίζουν μεγαλύτερη ανησυχία απέναντι σε άτομα αυτής της ηλικίας και τα γηρατειά. Τα ποσοστά βέβαια των ατόμων με αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν σημαντικά μικρότερα από τα άτομα που παρουσιάζουν μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στην Τρίτη Ηλικία.el
dc.description.abstractIn the present thesis we have chosen to deal with and highlight old Age, both out of personal interest in the specific age group, and in particular, out of a necessity imposed by this unprecedented state of the pandemic we are currently experiencing. Therefore, an important reference that could be made in this thesis is how significant is the role of the elderly. Undoubtedly, every age stage contributes to society therefore every one of them is equally important and necessary for the balance of a system like that of a society. The focus of the forthcoming study is to investigate the views of H.M.U. students about the elderly people. The key related research we referred to was carried out at the Hellenic Mediterranean University (former TEI of Heraklion). It was conducted by the Department of Social Work in 2007 by Andrakaki Irini and Sophie Alexandra and its subject was "Attitudes and perceptions of the students of the Department of Social Work of TEI of Heraklion towards the elderly". The population group that participated in the research we conducted were students of all departments of the Hellenic Mediterranean University. In the research, we used a non-random sampling method and implemented the creation of our questionnaire through the online platform Google Forms. Questions used in our questionnaire were closed-ended using the Likert Rating Scale. Our questionnaire was self-completing and was posted on group websites used by all students of the Hellenic Mediterranean University. In a general context , results of the research have showed that students who interact with older people have a more positive attitude towards them. More specifically, students who live in the same residence as the elderly members of the family, those who visit their elderly relatives more often and have closer relationships with them, show greater concern towards people of this age and old age in general. However, the percentages of people with such characteristics were significantly lower from those who have a more neutral attitude towards the elderly.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΟι απόψεις των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ για τα γηρατειά.el
dc.titleThe views of HMU students about the elderly people.en

healMeta

heal.creatorNameΛυμπεροπούλου, Κωνσταντίναel
heal.creatorNameΜαραγκουδάκη, Σοφία-Ραφαέλαel
heal.creatorNameΤριγωνάκη, Ευαγγελίαel
heal.creatorNameLymperopoulou, Konstantinaen
heal.creatorNameMaragkoudaki, Sofia-Rafaelaen
heal.creatorNameTrigonaki, Evangeliaen
heal.publicationDate2022-09-20
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10383
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία επιλέξαμε να ασχοληθούμε και να αναδείξουμε την τρίτη ηλικία, τόσο από προσωπικό ενδιαφέρον απέναντι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, όσο και από την αναγκαιότητα που επιτάσσει η συγκεκριμένη πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας που βιώνουμε. Συνεπώς μια σημαντική αναφορά που θα μπορούσε να γίνει, είναι στη σπουδαιότητα του ρόλου της τρίτης ηλικίας. Αδιαμφισβήτητα, κάθε ηλικιακό στάδιο έχει να προσφέρει στο σύστημα της κοινωνίας, και κατ’ επέκταση αυτό το γεγονός κάνει όλα τα στάδια της ηλικίας να είναι εξίσου σημαντικά και απαραίτητα για την ισορροπία του συστήματός της. Σκοπός της επικείμενης μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των σπουδαστών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ αναφορικά με το ρόλο των ηλικιωμένων ατόμων και τη σημασία αυτού στην σύγχρονη κοινωνία. Η βασική συναφής έρευνα στην οποία ανατρέξαμε και μας ενέπνευσε, είχε πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην Τ.Ε.Ι Ηρακλείου). Είχε εκπονηθεί από το τμήμα της κοινωνικής εργασίας το 2007 από τις Ανδρακάκη Ειρήνη και Σοφή Αλεξάνδρα και το θέμα αυτής είναι «Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των σπουδαστών του τμήματος κοινωνικής εργασίας του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου απέναντι στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας». Η πληθυσμιακή ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε αφορούσε τους φοιτητές όλων των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην έρευνα που υλοποιήσαμε, επιλέξαμε μη τυχαία μέθοδο δειγματοληψίας και υλοποιήσαμε τη δημιουργία του ερωτηματολογίου μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Google Forms. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιό μας ήταν κλειστής μορφής και υπήρχαν και ερωτήσεις κλίμακας κατάταξης Likert scales. Το ερωτηματολόγιό μας λοιπόν ήταν αυτοσυμπληρούμενο και αναρτήθηκε σε ομαδικούς διαδικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν όλοι οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σε ένα γενικό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι οι φοιτητές οι οποίοι συναναστρέφονται περισσότερο ηλικιωμένα άτομα διαθέτουν και μια θετικότερη στάση απέναντι σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές που διαμένουν στην ίδια κατοικία με τα ηλικιωμένα άτομα της οικογένειας, εκείνοι που επισκέπτονται συχνότερα τους ηλικιωμένους συγγενείς του και έχουν στενότερες σχέσεις μαζί τους εμφανίζουν μεγαλύτερη ανησυχία απέναντι σε άτομα αυτής της ηλικίας και τα γηρατειά. Τα ποσοστά βέβαια των ατόμων με αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν σημαντικά μικρότερα από τα άτομα που παρουσιάζουν μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στην Τρίτη Ηλικία.el
heal.abstractIn the present thesis we have chosen to deal with and highlight old Age, both out of personal interest in the specific age group, and in particular, out of a necessity imposed by this unprecedented state of the pandemic we are currently experiencing. Therefore, an important reference that could be made in this thesis is how significant is the role of the elderly. Undoubtedly, every age stage contributes to society therefore every one of them is equally important and necessary for the balance of a system like that of a society. The focus of the forthcoming study is to investigate the views of H.M.U. students about the elderly people. The key related research we referred to was carried out at the Hellenic Mediterranean University (former TEI of Heraklion). It was conducted by the Department of Social Work in 2007 by Andrakaki Irini and Sophie Alexandra and its subject was "Attitudes and perceptions of the students of the Department of Social Work of TEI of Heraklion towards the elderly". The population group that participated in the research we conducted were students of all departments of the Hellenic Mediterranean University. In the research, we used a non-random sampling method and implemented the creation of our questionnaire through the online platform Google Forms. Questions used in our questionnaire were closed-ended using the Likert Rating Scale. Our questionnaire was self-completing and was posted on group websites used by all students of the Hellenic Mediterranean University. In a general context , results of the research have showed that students who interact with older people have a more positive attitude towards them. More specifically, students who live in the same residence as the elderly members of the family, those who visit their elderly relatives more often and have closer relationships with them, show greater concern towards people of this age and old age in general. However, the percentages of people with such characteristics were significantly lower from those who have a more neutral attitude towards the elderly.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Social Work Dept.en
heal.titleΟι απόψεις των φοιτητών του ΕΛΜΕΠΑ για τα γηρατειά.el
heal.titleThe views of HMU students about the elderly people.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.classificationURIotherel
heal.keywordτρίτη ηλικία, ηλικιωμένα άτομα, φοιτητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.keywordthird age, elderly people, university student, Hellenic Mediterranean Universityen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΜαρκάκης, Γεώργιοςel
heal.advisorNameMarkakis, Georgiosen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States