Εμφάνιση απλής εγγραφής

The relationship between leaky gut syndrome and autoimmume diseases: The role of nutrition.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚρεούζης, Βασίλειοςel
dc.creatorKreouzis, Vasileiosen
dc.date.accessioned2022-10-13T10:45:09Z
dc.date.available2022-10-13T10:45:09Z
dc.date.issued2022-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10411
dc.description.abstractΤο έντερο εξαιτίας της επίδρασης πολλών επιβλαβών παραγόντων χάνει την λειτουργικότητα του. Κατά αυτόν τον τρόπο το Σύνδρομο Διαπερατού ή Διαρρέοντος Εντέρου έχει φανεί ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη ποικίλων αυτοάνοσων νοσημάτων. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του πάσχοντος και η ευελιξία κινήσεων του σε όλους τους τομείς της ζωής του. Θα εξετάσουμε και αναλύσουμε το μηχανισμό, τη φυσιολογία και την παθογένεση του συνδρόμου, καθώς και διατροφικούς τρόπους υποστήριξης του. Ταυτόχρονα θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα αυτοάνοσα νοσήματα που θεωρείτο ότι συσχετίζονται άμεσα με την διαρροή του εντέρου. Ενώ θα αποσπάσουμε πληροφορίες για τον ρόλο της ζονουλίνης στη μεταξύ σχέση συνδρόμου και αυτοανοσίας. Η αναζήτηση των δεδομένων αποτέλεσε τη μέθοδο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, συλλέγοντας τα δεδομένα μέσα από δημοσιευμένες μελέτες από τις ηλεκτρονικές βάσεις PUBMED και GOOGLE SCOLAR σε συνδυασμό με την κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα χρονολογικά όρια 2016-2021 θα βοηθήσουν για μια πιο σύγχρονη εκδοχή της εργασίας βάση νεότερων πληροφοριών. Κατευθυντήριες οδηγίες, συστάσεις και επιστημονική τεκμηρίωση, όλα συγκεντρωμένα σε ένα πρόσωπο. Ο ρόλος του Διαιτολόγου είναι σημαντικός για να βοηθήσει τον ασθενή να οργανώσει ένα πλάνο διατροφής, να τον εκπαιδεύσει και να αποτελέσει το έναυσμα για την αλλαγή. Πρόληψη, αντιμετώπιση και ύφεση συμπτωμάτων για ένα πιθανόν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου και την αποφυγή ανάπτυξης αυτοάνοσου νοσήματος, αν και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, η προσκόλληση στη Μεσογειακού τύπου διατροφή με την έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της είναι δυνατόν να αποτελεί την λύση.el
dc.description.abstractThe intestine loses its functionality due to the effect of many harmful factors. In this way, Leaky Gut Syndrome has been shown to be associated with the development of a variety of autoimmune diseases. Thus, the quality of life of the patient and the flexibility of his movements in all areas of his life are significantly reduced. We will review the current literature on the mechanism, physiology and pathogenesis of the syndrome, as well as dietary strategies to treat it. At the same time, we will focus on specific autoimmune diseases that are thought to be directly related to intestinal leakage. While we will extract information about the role of zonulin in the relationship between syndrome and autoimmunity. The data search was the method for the elaboration of the present work, collecting the data through published studies from the electronic databases PUBMED and GOOGLE SCHOLAR in combination with the appropriate bibliographic review. The chronological limits 2016 – 2021 will help for a more modern version of the work based on newer information. Guidelines, recommendations and scientific documentation, all concentrated in one person. The role of the Dietician is important to help the patient organize a diet plan, educate him and be the trigger for change. Prevention, treatment and remission of symptoms for a possibly better standard of living. To treat the syndrome and avoid the development of autoimmune disease, although it needs further investigation, adherence to the Mediterranean diet with emphasis on its specific characteristics may be the solution.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΣσχέση μεταξύ συνδρόμου διαπερατού εντέρου και αυτοάνοσων νοσημάτων: Ο ρόλος της διατροφής.el
dc.titleThe relationship between leaky gut syndrome and autoimmume diseases: The role of nutrition.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚρεούζης, Βασίλειοςel
heal.creatorNameKreouzis, Vasileiosen
heal.publicationDate2022-10-13
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10411
heal.abstractΤο έντερο εξαιτίας της επίδρασης πολλών επιβλαβών παραγόντων χάνει την λειτουργικότητα του. Κατά αυτόν τον τρόπο το Σύνδρομο Διαπερατού ή Διαρρέοντος Εντέρου έχει φανεί ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη ποικίλων αυτοάνοσων νοσημάτων. Έτσι, μειώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του πάσχοντος και η ευελιξία κινήσεων του σε όλους τους τομείς της ζωής του. Θα εξετάσουμε και αναλύσουμε το μηχανισμό, τη φυσιολογία και την παθογένεση του συνδρόμου, καθώς και διατροφικούς τρόπους υποστήριξης του. Ταυτόχρονα θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα αυτοάνοσα νοσήματα που θεωρείτο ότι συσχετίζονται άμεσα με την διαρροή του εντέρου. Ενώ θα αποσπάσουμε πληροφορίες για τον ρόλο της ζονουλίνης στη μεταξύ σχέση συνδρόμου και αυτοανοσίας. Η αναζήτηση των δεδομένων αποτέλεσε τη μέθοδο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, συλλέγοντας τα δεδομένα μέσα από δημοσιευμένες μελέτες από τις ηλεκτρονικές βάσεις PUBMED και GOOGLE SCOLAR σε συνδυασμό με την κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα χρονολογικά όρια 2016-2021 θα βοηθήσουν για μια πιο σύγχρονη εκδοχή της εργασίας βάση νεότερων πληροφοριών. Κατευθυντήριες οδηγίες, συστάσεις και επιστημονική τεκμηρίωση, όλα συγκεντρωμένα σε ένα πρόσωπο. Ο ρόλος του Διαιτολόγου είναι σημαντικός για να βοηθήσει τον ασθενή να οργανώσει ένα πλάνο διατροφής, να τον εκπαιδεύσει και να αποτελέσει το έναυσμα για την αλλαγή. Πρόληψη, αντιμετώπιση και ύφεση συμπτωμάτων για ένα πιθανόν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Για την αντιμετώπιση του συνδρόμου και την αποφυγή ανάπτυξης αυτοάνοσου νοσήματος, αν και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, η προσκόλληση στη Μεσογειακού τύπου διατροφή με την έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της είναι δυνατόν να αποτελεί την λύση.el
heal.abstractThe intestine loses its functionality due to the effect of many harmful factors. In this way, Leaky Gut Syndrome has been shown to be associated with the development of a variety of autoimmune diseases. Thus, the quality of life of the patient and the flexibility of his movements in all areas of his life are significantly reduced. We will review the current literature on the mechanism, physiology and pathogenesis of the syndrome, as well as dietary strategies to treat it. At the same time, we will focus on specific autoimmune diseases that are thought to be directly related to intestinal leakage. While we will extract information about the role of zonulin in the relationship between syndrome and autoimmunity. The data search was the method for the elaboration of the present work, collecting the data through published studies from the electronic databases PUBMED and GOOGLE SCHOLAR in combination with the appropriate bibliographic review. The chronological limits 2016 – 2021 will help for a more modern version of the work based on newer information. Guidelines, recommendations and scientific documentation, all concentrated in one person. The role of the Dietician is important to help the patient organize a diet plan, educate him and be the trigger for change. Prevention, treatment and remission of symptoms for a possibly better standard of living. To treat the syndrome and avoid the development of autoimmune disease, although it needs further investigation, adherence to the Mediterranean diet with emphasis on its specific characteristics may be the solution.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΣσχέση μεταξύ συνδρόμου διαπερατού εντέρου και αυτοάνοσων νοσημάτων: Ο ρόλος της διατροφής.el
heal.titleThe relationship between leaky gut syndrome and autoimmume diseases: The role of nutrition.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordσύνδρομο διαπερατού εντέρου, διατροφή, αυτοάνοσα νοσήματα, ζονουλίνη.el
heal.keywordleaky gut syndrome, diet, autoimmune diseases, zonulin.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΣπυριδάκη, Ασπασίαel
heal.advisorNameSpyridaki, Aspasiaen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής