Show simple item record

Mass casualty triage ( Mass Casualty Triage) in the field.

Dublin Core metadata

dc.creatorΑγριμάκη, Άνναel
dc.creatorΒερυκοκίδης, Βασίλειοςel
dc.creatorΜαρκάκης, Μιχάληςel
dc.creatorAgrimaki, Annaen
dc.creatorVerykokidis, Vasileiosen
dc.creatorMarkakis, Michailen
dc.date.accessioned2022-10-17T08:09:09Z
dc.date.available2022-10-17T08:09:09Z
dc.date.issued2022-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10417
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η διαλογή τραυματιών σε ένα περιστατικό μαζικής καταστροφής, μπορεί να κρίνει την επιβίωση σημαντικού αριθμού πληγέντων. Ακόμη όμως και εκτός σεναρίων μαζικής καταστροφής, μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να διακρίνουν περιπτώσεις ενηλίκων ή/και παιδιατρικών ασθενών οι οποίοι χρίζουν άμεσης βοήθειας, όταν ένα τμήμα νοσοκομείου αρχίζει να ασφυκτιεί από την πληθώρα των περιστατικών που καταφτάνουν, όπως συχνά συμβαίνει στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Εξάλλου, μεγάλος αριθμός συστημάτων διαλογής φαίνεται πως σχεδιάζεται για την παροχή υποστήριξης προς αυτά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση των συστημάτων διαλογής μαζικών καταστροφών - προ-νοσοκομειακά, στο πεδίο - που υπάρχουν στην Ελλάδα και διεθνώς. Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα εργασία υιοθέτησε το σχεδιασμό της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις διεθνείς βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων PubMed και Scopus, καθώς και στη μηχανή αναζήτησης άρθρων Google Scholar. Αποτελέσματα: Όπως προέκυψε από την εκτενή αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, υπάρχουν πολλά συστήματα διαλογής και κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί βασισμένο σε διαφορετικές μεταβλητές (πόροι, πλήθος ασθενών, συνθήκες συμβάντων κ.ά.), ωστόσο διακρίθηκαν συστήματα 4-σταδίων και 5-σταδίων. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων δεν είναι πάντα εφικτό να εξετάζεται σε πραγματικές συνθήκες μαζικών καταστροφών και για το λόγο αυτό η πλειοψηφία τους απευθύνεται σε ΤΕΠ. Υπάρχουν πάντως συστήματα για τη διαλογή ενηλίκων ασθενών αλλά και παιδιατρικών, αν και αρκετά έδειξαν αξιοπιστία σε αμφότερα τα σύνολα. Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει καθολική επικράτηση κάποιου συστήματος διαλογής, ενώ σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών πιστεύεται πως είναι ίσως καλύτερο να εφαρμόζονται συστήματα που απευθύνονται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν και εντοπίστηκαν δεδομένα για πάνω από 20 συστήματα διαλογής, ο δείκτης “ESI” και το “ATS” φαίνονται ως δύο πολύ καλές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν μάλιστα να συνυπάρξουν στη διαχείριση μαζικών απωλειών.el
dc.description.abstractIntroduction: Injuries triage in a mass destruction incident, could determine the survival of a significant number of victims. Even besides a mass destruction scenario, triage can assist healthcare workers sort adult or/and paediatric patients, who need immediate help, when a hospital department starts suffocating by the vast number of incidents imminent, like occasions in Emergency Departments (EDs). After all, a significant number of triage systems seems to have been designed in order to assist such departments. Purpose: The purpose of the present study is to investigate Mass Casualties Triage System, pre-hospital as well as in the field, that exist both in Greece and internationally. Material & method: The present study adopted a systematic review design. Searching was conducted in the international online databases of PubMed and Scopus, as well as in the Google Scholar article search engine. Results: As a result of the extensive search of bibliographic sources, there are a lot triage systems, while each one of them seems to have been designed based on different variables (resources, number of patients, incident conditions etc.), however, two categories were distinguished, the one with 4-levels of triage and the one with 5-levels. In addition, effectiveness of these systems cannot easily be examined under realistic circumstances of mass casualties, so the majority of these systems is addressed to EDs. Additionally, there are systems for adult and children triage, although many of them showed reliability on both sets. Conclusion: There is no universal prevalence of a triage system, while in a mass casualty incident it is believed that the application of a sorting system which is addressed to assist during military operations, is the best choice. Despite the fact that have been identified more than 20 triage systems, the ESI index, as well as the ATS system, seem as two appropriate choices, which could even be co-existed during a mass casualty incident.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleΗ διαλογή μαζικών καταστροφών (Mass Casualty Triage) στην περιοχή του συμβάντος: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.el
dc.titleMass casualty triage ( Mass Casualty Triage) in the field.en

healMeta

heal.creatorNameΑγριμάκη, Άνναel
heal.creatorNameΒερυκοκίδης, Βασίλειοςel
heal.creatorNameΜαρκάκης, Μιχάληςel
heal.creatorNameAgrimaki, Annaen
heal.creatorNameVerykokidis, Vasileiosen
heal.creatorNameMarkakis, Michailen
heal.publicationDate2022-10-17
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10417
heal.abstractΕισαγωγή: Η διαλογή τραυματιών σε ένα περιστατικό μαζικής καταστροφής, μπορεί να κρίνει την επιβίωση σημαντικού αριθμού πληγέντων. Ακόμη όμως και εκτός σεναρίων μαζικής καταστροφής, μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να διακρίνουν περιπτώσεις ενηλίκων ή/και παιδιατρικών ασθενών οι οποίοι χρίζουν άμεσης βοήθειας, όταν ένα τμήμα νοσοκομείου αρχίζει να ασφυκτιεί από την πληθώρα των περιστατικών που καταφτάνουν, όπως συχνά συμβαίνει στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Εξάλλου, μεγάλος αριθμός συστημάτων διαλογής φαίνεται πως σχεδιάζεται για την παροχή υποστήριξης προς αυτά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση των συστημάτων διαλογής μαζικών καταστροφών - προ-νοσοκομειακά, στο πεδίο - που υπάρχουν στην Ελλάδα και διεθνώς. Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα εργασία υιοθέτησε το σχεδιασμό της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις διεθνείς βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων PubMed και Scopus, καθώς και στη μηχανή αναζήτησης άρθρων Google Scholar. Αποτελέσματα: Όπως προέκυψε από την εκτενή αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, υπάρχουν πολλά συστήματα διαλογής και κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί βασισμένο σε διαφορετικές μεταβλητές (πόροι, πλήθος ασθενών, συνθήκες συμβάντων κ.ά.), ωστόσο διακρίθηκαν συστήματα 4-σταδίων και 5-σταδίων. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων δεν είναι πάντα εφικτό να εξετάζεται σε πραγματικές συνθήκες μαζικών καταστροφών και για το λόγο αυτό η πλειοψηφία τους απευθύνεται σε ΤΕΠ. Υπάρχουν πάντως συστήματα για τη διαλογή ενηλίκων ασθενών αλλά και παιδιατρικών, αν και αρκετά έδειξαν αξιοπιστία σε αμφότερα τα σύνολα. Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει καθολική επικράτηση κάποιου συστήματος διαλογής, ενώ σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών πιστεύεται πως είναι ίσως καλύτερο να εφαρμόζονται συστήματα που απευθύνονται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν και εντοπίστηκαν δεδομένα για πάνω από 20 συστήματα διαλογής, ο δείκτης “ESI” και το “ATS” φαίνονται ως δύο πολύ καλές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν μάλιστα να συνυπάρξουν στη διαχείριση μαζικών απωλειών.el
heal.abstractIntroduction: Injuries triage in a mass destruction incident, could determine the survival of a significant number of victims. Even besides a mass destruction scenario, triage can assist healthcare workers sort adult or/and paediatric patients, who need immediate help, when a hospital department starts suffocating by the vast number of incidents imminent, like occasions in Emergency Departments (EDs). After all, a significant number of triage systems seems to have been designed in order to assist such departments. Purpose: The purpose of the present study is to investigate Mass Casualties Triage System, pre-hospital as well as in the field, that exist both in Greece and internationally. Material & method: The present study adopted a systematic review design. Searching was conducted in the international online databases of PubMed and Scopus, as well as in the Google Scholar article search engine. Results: As a result of the extensive search of bibliographic sources, there are a lot triage systems, while each one of them seems to have been designed based on different variables (resources, number of patients, incident conditions etc.), however, two categories were distinguished, the one with 4-levels of triage and the one with 5-levels. In addition, effectiveness of these systems cannot easily be examined under realistic circumstances of mass casualties, so the majority of these systems is addressed to EDs. Additionally, there are systems for adult and children triage, although many of them showed reliability on both sets. Conclusion: There is no universal prevalence of a triage system, while in a mass casualty incident it is believed that the application of a sorting system which is addressed to assist during military operations, is the best choice. Despite the fact that have been identified more than 20 triage systems, the ESI index, as well as the ATS system, seem as two appropriate choices, which could even be co-existed during a mass casualty incident.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικήςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nursing Dept.en
heal.titleΗ διαλογή μαζικών καταστροφών (Mass Casualty Triage) στην περιοχή του συμβάντος: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.el
heal.titleMass casualty triage ( Mass Casualty Triage) in the field.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordΤμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), διαλογή, μαζικές καταστροφέςel
heal.keywordEmergency Department, triage, mass disastersen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΡοβίθης, Μιχαήλel
heal.advisorNameRovithis, Michailen
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States