Εμφάνιση απλής εγγραφής

Vegetarian nutrition in children. What is her position in the diet of children?

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΤσεκερίδου, Σοφίαel
dc.creatorTsekeridou, Sofiaen
dc.date.accessioned2023-01-12T10:00:02Z
dc.date.available2023-01-12T10:00:02Z
dc.date.issued2023-01-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10487
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει πως επιδρούν οι χορτοφαγικές διατροφές στα παιδιά. Στόχος της εργασίας είναι να αποδειχθεί, αν η κατανάλωση χορτοφαγικών διατροφών ελλοχεύει κινδύνους ή είναι ωφέλιμες για τα παιδιά. Στην αρχή αναλύονται ο ορισμός της χορτοφαγίας, οι κατηγορίες των χορτοφαγικών διατροφών και η ιστορία της χορτοφαγίας με το πέρασμα των χρόνων. Ανάλυση γίνεται, επίσης, στους ορισμούς της παιδική ηλικία, τα στάδια που περιέχει, και στην εξέλιξη των παιδιών ανά τους αιώνες. Ακόμη, παρουσιάζονται οι φυσιολογικές εξελίξεις στην αύξηση και ανάπτυξη των παιδιών και οι διατροφικές ανάγκες ανά στάδιο ηλικίας. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις παιδιών που ακολούθησαν χορτοφαγικές διατροφές και σε μελέτες που έγιναν σε παιδιά για την αξιολόγηση της αύξησης, της ανάπτυξης και των διατροφικών ανεπαρκειών που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της παιδικής ηλικίας κατά την κατανάλωση χορτοφαγικών διατροφών. Έπειτα, παρουσιάζονται οι πρόσφατες θέσεις μεγάλων διατροφικών οργανισμών μεγάλων χωρών, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες της Γαλλόφωνης ομάδας Ηπατολογίας, Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Γερμανικής Εταιρείας Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναλύοντας εάν οι χορτοφαγικές διατροφές είναι ασφαλές να καταναλωθούν από παιδιά ή αν πρέπει να αποφεύγονται κατά την παιδική ηλικία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούν οι περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες και οι επιρροές της χορτοφαγικής διατροφής σε αυτά τα παιδιά. Όπως επίσης, οι επιπλοκές που παρουσιάζουν στην υγεία τους τα παιδιά που τρέφονται με τέτοιου είδους διατροφές. Εν κατακλείδι, γίνεται μια μικρή αναφορά στην μεσογειακή διατροφή σε σύγκριση με την χορτοφαγική διατροφή και στην κατανάλωση χορτοφαγικής διατροφής από παιδιά στην εποχή του COVID-19.el
dc.description.abstractThis diploma work analyzes how vegetarian diets affect children. The aim of the work is to prove, if the consumption of vegetarian nutrition costs and is beneficial to children. In the beginning, the definition of vegetarianism is analyzed, the categories of vegetarian nutrition and the history of vegetarianism over the years. Analysis is also made to childhood definitions, stages it contains, and in the evolution of children over the centuries. In addition, normal developments in the growth and development of children and nutritional needs are presented per age stage. Next, referring to children who followed vegetarian diets and studies made to children to assess the growth, growth and nutritional deficiencies that arise at the various stages of childhood during the consumption of vegetarian nutrition. Then, the recent positions of large dietary organizations of large countries, such as the French-speaking guidelines, Gastroenterology and Nutrition, the Guidelines of the German Pediatric and Teenage Medicine, the United Kingdom and the Academy of Nutrition and Dietetics of the United States, analyzing if vegetarian diets are safe to be consumed by children or if they should be avoided in childhood. It is particularly important to refer to the cases of children with disabilities and the influences of vegetarian nutrition in these children. As well as the complications that children feed on this kind of diet. In conclusion, there is a small reference to the Mediterranean diet compared to vegetarian nutrition and eating vegetarian diet by children in the age of Covid-19.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
dc.publisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
dc.titleΧορτοφαγική διατροφή στα παιδιά. Ποια η θέση της στην διατροφή των παιδιών;el
dc.titleVegetarian nutrition in children. What is her position in the diet of children?en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΤσεκερίδου, Σοφίαel
heal.creatorNameTsekeridou, Sofiaen
heal.publicationDate2023-01-12
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/10487
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει πως επιδρούν οι χορτοφαγικές διατροφές στα παιδιά. Στόχος της εργασίας είναι να αποδειχθεί, αν η κατανάλωση χορτοφαγικών διατροφών ελλοχεύει κινδύνους ή είναι ωφέλιμες για τα παιδιά. Στην αρχή αναλύονται ο ορισμός της χορτοφαγίας, οι κατηγορίες των χορτοφαγικών διατροφών και η ιστορία της χορτοφαγίας με το πέρασμα των χρόνων. Ανάλυση γίνεται, επίσης, στους ορισμούς της παιδική ηλικία, τα στάδια που περιέχει, και στην εξέλιξη των παιδιών ανά τους αιώνες. Ακόμη, παρουσιάζονται οι φυσιολογικές εξελίξεις στην αύξηση και ανάπτυξη των παιδιών και οι διατροφικές ανάγκες ανά στάδιο ηλικίας. Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις παιδιών που ακολούθησαν χορτοφαγικές διατροφές και σε μελέτες που έγιναν σε παιδιά για την αξιολόγηση της αύξησης, της ανάπτυξης και των διατροφικών ανεπαρκειών που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της παιδικής ηλικίας κατά την κατανάλωση χορτοφαγικών διατροφών. Έπειτα, παρουσιάζονται οι πρόσφατες θέσεις μεγάλων διατροφικών οργανισμών μεγάλων χωρών, όπως οι κατευθυντήριες οδηγίες της Γαλλόφωνης ομάδας Ηπατολογίας, Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Γερμανικής Εταιρείας Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αναλύοντας εάν οι χορτοφαγικές διατροφές είναι ασφαλές να καταναλωθούν από παιδιά ή αν πρέπει να αποφεύγονται κατά την παιδική ηλικία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούν οι περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες και οι επιρροές της χορτοφαγικής διατροφής σε αυτά τα παιδιά. Όπως επίσης, οι επιπλοκές που παρουσιάζουν στην υγεία τους τα παιδιά που τρέφονται με τέτοιου είδους διατροφές. Εν κατακλείδι, γίνεται μια μικρή αναφορά στην μεσογειακή διατροφή σε σύγκριση με την χορτοφαγική διατροφή και στην κατανάλωση χορτοφαγικής διατροφής από παιδιά στην εποχή του COVID-19.el
heal.abstractThis diploma work analyzes how vegetarian diets affect children. The aim of the work is to prove, if the consumption of vegetarian nutrition costs and is beneficial to children. In the beginning, the definition of vegetarianism is analyzed, the categories of vegetarian nutrition and the history of vegetarianism over the years. Analysis is also made to childhood definitions, stages it contains, and in the evolution of children over the centuries. In addition, normal developments in the growth and development of children and nutritional needs are presented per age stage. Next, referring to children who followed vegetarian diets and studies made to children to assess the growth, growth and nutritional deficiencies that arise at the various stages of childhood during the consumption of vegetarian nutrition. Then, the recent positions of large dietary organizations of large countries, such as the French-speaking guidelines, Gastroenterology and Nutrition, the Guidelines of the German Pediatric and Teenage Medicine, the United Kingdom and the Academy of Nutrition and Dietetics of the United States, analyzing if vegetarian diets are safe to be consumed by children or if they should be avoided in childhood. It is particularly important to refer to the cases of children with disabilities and the influences of vegetarian nutrition in these children. As well as the complications that children feed on this kind of diet. In conclusion, there is a small reference to the Mediterranean diet compared to vegetarian nutrition and eating vegetarian diet by children in the age of Covid-19.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίαςel
heal.academicPublisherΗ.Μ.U, School of Health Sciences (SHS), Nutrition and Dietetics Sciences Dept.en
heal.titleΧορτοφαγική διατροφή στα παιδιά. Ποια η θέση της στην διατροφή των παιδιών;el
heal.titleVegetarian nutrition in children. What is her position in the diet of children?en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordπλήρης χορτοφαγική διατροφή, παιδιά, παιδική ηλικία, χορτοφαγική διατροφή.el
heal.keywordvegan diet, children, childhood, vegetarian diet.en
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΤαβλαδάκη, Θεονύμφηel
heal.advisorNameTavladaki, Theonymfien
heal.academicPublisherIDΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιοel
heal.academicPublisherIDΗ.Μ.U Hellenic Mediterranean University‎en
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής